Venujte svoje 2 % (3 %) z dane za rok 2012
pre Slovenský zväz orientačných športov !


Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, ktorí v roku 2012
poukázali svoje 2 % z dane za rok 2011 pre toto záujmové združenie.
Celkom to bolo 376,21 €.

Ďakujeme.

Získané prostriedky 2 % z dane za rok 2011 boli použité:
- na výchovu mládeže a tvorbu školských máp
- na prípravu talentovaných jednotlivcov v jednotlivých druhoch
športovej orientácie
- na podporu činnosti oblastí a klubov
- na podporu organizovania súťaží

Každý daňovník, či už fyzická alebo právnická osoba (doteraz to boli iba fyzické osoby) v SR,
má právo poskytnúť 2 % svojej zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie jednému
(alebo aj viacerým) právnemu subjektu, ktorý môže byť v danom období prijímateľom týchto 2 %.

Venujte svoje 2 % (3 %) z dane za rok 2012 pre Slovenský zväz orientačných športov!

Ako na to ?

* Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15.2.2013.
Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2012) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si:
- 2 % zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak
ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma
však musí byť minimálne 3,32 EUR,
- 3 % z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky
pracovali.

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane pre zamestnancov. Môžete použiť tlačivo VYHLÁSENIE
(vo formáte PDF) alebo VYHLÁSENIE (vo formáte RTF) aj s vypísaným údajmi našej organizácie.
V tlačivách vyplňte – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Identifikačné údaje o našom združení:

IČO: 30806518
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Slovenský zväz orientačných športov
ulica: Junácka
číslo: 6
PSČ: 83280
obec: Bratislava

Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane treba doručiť
(najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30.4.2013 na daňový úrad príslušný podľa
Vášho bydliska. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie
o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !
Daňové orgány majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami
vybraného prijímateľa.

** Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2 % (3 %) (daň x 0,02 alebo 0,03)
zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať,
minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR (100 SKK). Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2 % (3 %) z dane
z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

IČO: 30806518
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Slovenský zväz orientačných športov
ulica: Junácka
číslo: 6
PSČ: 83280
obec: Bratislava

V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XIII. Časti.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2013 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska
a nezabudnite do tohto termínu aj vyplatiť daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate
na poukázanie 2 % (3 %) z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa
nikde neuvádza.
Ak máte odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, alebo ak správca dane daňovníkovi
predĺži lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, predlžuje sa aj lehota
na vyplnenie vyhlásenia.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !

*** Ak ste právnická osoba :

Vypočítajte si 2% z dane (daň x 0,02) z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú
môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru
pre 1 organizáciu je 8,30 EUR (250 SKK).
Ak majú byť poukázané prostriedky vo výške 2 %, je potrebné vyplniť aj kolónku dar 0,5 % zaplatenej dane,
inak budú prostriedky poukázané iba vo výške 1,5 % dane!

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane
z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

IČO: 30806518
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Slovenský zväz orientačných športov
ulica: Junácka
číslo: 6
PSČ: 83280
obec: Bratislava

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO.
Právnická osoba môže určiť jednu alebo viaceré neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy
2% z dane (ak nedá dar 0,5 %, tak iba do výšky 1,5 % z dane).

Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2013 na daňový úrad podľa Vášho sídla,
a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám
nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Okrem daňového priznania už nepodávate
na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak máte odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, alebo ak správca dane daňovníkovi
predĺži lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, predlžuje sa nie len
lehota na podanie vyhlásenia, ale aj lehota na poukázanie daru 0,5 % a 1,5 % z dane.

Ak ste sa rozhodli, že podporíte takýmto spôsobom Slovenský zväz orientačných športov,
vopred Vám ďakujeme.


Získané prostriedky 2 % (3 %) z dane za rok 2012 budú v zmysle stanov zväzu použité výlučne:
- na výchovu mládeže
- na prípravu talentovaných jednotlivcov za účelom čo najvyššej výkonnosti
v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu športu pre všetkých a zdravého spôsobu obyvateľstva
organizovaním jednoduchých pretekov pre nových záujemcov a pre občasne
športujúcich - oblastné a miestne súťaže nenáročného charakteru.