Mapy pre orientačné športyMapy pre orientačné športy

Tento mapový portál ponúka väčšinu informácií o mapách pre OŠ, ktoré zobrazujú územie nachádzajúce sa v Slovenskej republike. Zobrazujú nasledovné typy terénov, ktoré sa na Slovensku využívajú pre potreby orientačných športov:

 • Klasický slovenský terén predstavuje pomerne málo členitý (terénne i vegetačne) terén, s priemernou až hustou sieťou ciest, väčšinou s dobre priebežným lesom (buk, dub, hrab) a pomerne veľkými prevýšeniami. Občas je spestrený skalnými tvarmi, vegetačnými detailami, prípadne plošinkami. Vyskytuje sa na celom území Slovenska.
 • Krasový „negatívny“ terén predstavuje zalesnené i polootvorené až otvorené planiny s množstvom závrtov rôznych rozmerov i iných typických krasových javov. Najrozšírenejší je na juhu východného Slovenska.
 • Pieskové duny sú typické pre západnú časť Slovenska, predstavujú plochý terén s pravidelnou sieťou ciest, priebežným borovicovým alebo dubovým lesom s množstvom terénnych detailov.
 • Erózne strže a ryhy sú javom vyskytujúcim sa najmä na juhu stredného Slovenska. Typické sú ťažšie priechodné porasty a rozvetvené strže vymyté v jemných sedimentoch. Orientačne veľmi náročné.
 • Pozostatky pôsobenia ľadovca sa vyskytujú najmä vo Vysokých Tatrách (morény). Predstavujú orientačne náročné terény s množstvom kôpok, doliniek a priehlbní vo svahoch a v prevažne smrekovom lese s obmedzenou sieťou ciest.
 • Terény so zosuvmi sa podobajú morénovým typom terénu, avšak detailnosť je ešte väčšia, vyskytujú sa však v nižších polohách vo vulkanických a flyšových pohoriach stredného, východného a severozápadného Slovenska v lesoch rôznej skladby.
 • Pozostatky povrchovej banskej činnosti formujú orientačne náročné terény v lesoch rôznej skladby najmä na strednom a východnom Slovensku. Typická je jemná terénna členitosť územia.
 • Pre južné a juhovýchodné svahy Malých Karpát sú typické kameničkové terény (staré vinohrady) v prevažne čistom dubovom lese s pomerne hustou sieťou ciest.
 • Intravilány miest predstavujú v poslednom čase ďalší typ terénu, ktorý sa teší záujmu. Typické sú parky a pešie zóny väčších a kúpeľných miest.
 • Mapový portál ponúka informácie o jednotlivých mapách (autor, rok, klub, poloha, ...), ich autoroch (počty máp), oddieloch a kluboch v Slovenskej republike a dokonca ponúka i mapy samotné. Mapy je možné triediť na základe viacerých vyhľadávacích kritérií. Jednotlivé mapy pre OŠ boli do portálu zaradené na základe súhlasu ich vydavateľov, avšak vzhľadom na nedostupnosť niektorých farebných alebo nepoužitých kópií najmä starších máp, sú zaradené do portálu ich čiernobiele kópie, resp. použité farebné kópie. Novinkou je zobrazenie zmapovaných území obrysom mapy na ortofotografiách z Google Earth.

  Vzniku tohto mapového portálu predchádzala viacročná práca zbierania a lokalizácie máp používaných pre orientačné športy na území dnešnej Slovenskej republiky, na základe ktorej vznikla databáza máp pre OŠ. Celé úsilie prinieslo výsledky vďaka ochote členov hnutia OŠ poskytnúť mapy pre OŠ zo svojich súkromných archívov. Touto cestou sa preto chceme poďakovať všetkým prispievateľom.

  Slovenský zväz orientačných športov

  Projekt bol podporený z prostriedkov Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 2008

  Rado Jonáš, Mapová komisia