INFOB 2/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
ktoré nedávno vydaný aktualizovaný (8. 1. 99) adresár SZOŠ neobsahuje
Mária Paráková tel. 0969 - 4422 788 (D)
Peter Ďurčo tel. 0859 - 6921 116 (R), tel. 0859 - 6921 201 (R), fax 0859 - 6921 027 (R)
Juraj Nemec mobil: 0905 164820
Vladimír Dermek mobil: 0905 611624, e-mail: wlado@bb.multisys.sk
Ján Furucz Jasovská 6, 851 01 Bratislava, tel. 07 - 6383 3772 aj fax (D), tel. 07 - 5869 4786 (R), e-mail: jan.furucz@mail.spp.sk
VZA - ŽU Žilina adresa na klubovú poštu: Peter Vandlíček, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina

ANKETA O NAJLEPŠÍCH ORIENTAČNÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA 1998
Hoci bola predĺžená doba možnosti hlasovať, na počte hlasujúcich sa to veľmi neprejavilo. Štrnásť ochotných (v skutočnosti ich bolo 16, tipy dvoch anketárov som však pre pozdné zaslanie neakceptoval) poslalo svoj názor do ankety, no nie všetci si trúfali ohodniť najlepších v každom druhu športovej orientácie.

Najlepší orientačný bežec 98
1. Marian Dávidík BBA 7
2. Jozef Pollák TKE 6

Najlepšia orientačná bežkyňa 98
1. Katarína Libantová SPE 9
2. Martina Rákayová TKE 4

Najlepší lyžiarsky orientačný bežec 98
1. Štefan Šurgan EBB 9
2. Igor Patráš EBB 1

Najlepšia lyžiarska orientačná bežkyňa 98
1. Miroslava Seidlová EBB 7
2. Lucia Kotryová EBB 2
3. Jana Slámová TKE 1

Najlepší pretekár v cykloorientácii 98
1. Marian Kazík CNR 7
2. Mikuláš Šabo RBA 3
3. David Zámečník OBA 1

Najlepšia pretekárka v cykloorientácii 98
1. Alena Ďurčová CNR 10
2. Mária Paráková CNR 1

Sláva víťazom ankiet za rok 98 - budú príležitostne odmenení. Všetkým hlasujúcim patrí poďakovanie a ostatným pripomínam, aby sledovali počas celej sezóny úspechy našich najlepších športovcov, nech ankety za rok 99 nie sú tak úbohé na hodnotiteľov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOB)

3. - 6. 2. - Svetový pohár v LOB 5., 6. a 7. kolo, (dlhá trať, štafety, KT) - Keuruu, FIN
13. - 16. 2. - CURTA ‘99 - 4-dňový OB - St. Isabel, Portugalsko
15. - 18. 2. - Svetový pohár v LOB 8. a 9. kolo, (dlhá trať, štafety) - Otepää, EST
20. - 21. 2. - Costa Blanca - medzinárodné preteky v OB, preteky IOF, - Villena, Španielsko
21. - 27. 2. - Majstrovstvá sveta veteránov v LOB, - St. Petersburg, Rusko
1. - 7. 3. - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB, - Jundola, Belmeken, BUL
3. - 6. 3. - Svetový pohár v LOB 10., 11. a 12. kolo, (dlhá trať, KT a štafety) - Jundola, Belmeken, BUL
6. - 7. 3. - „O“ Meeting ‘99 - preteky IOF - Tomar, Portugalsko
21. - 23. 5. - Vilnius ‘99 - 3-dňový OB, 22. 5. preteky IOF na klas. tratiach, - Vilňus, Lotyšsko
30. 6. - 4. 7. - TAKAS 99 - 5 dní OB - Trakai, Litva
18. - 23. 7. - Majstrovstvá sveta veteránov v OB, - Aarhus, Dánsko
26. - 30. 7. - O-ringen 99 - Dalarna, Švédsko
31. 7. - 8. 8. - Higland 99 - 6 dní OB pre verejnosť počas MS v OB 1999, - Inverness, Škótsko
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB, - Rožńava, SVK

Pozn. V tomto prehľade sa nenáchadzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOB nenachádza!!!

PRETEKY V HORSKOM ORIENTAČNOM BEHU V R. 1999
1. - 2. 5. 99 KarpatTrek 99 I. Veľká Fatra
21. - 22. 8. 99 KarpatTrek 99 II. Muránska Planina
2. - 3. 10. 99 KarpatTrek 99 III. Nízke Tatry

Organizátorom všetkých troch podujatí je HORAL KLUB Banská Bystrica. Ide vždy o 2-dvojdňový „pochod“ dvojíc podľa mapy s predpísanou výbavou. Mišo Kundrata

VEĽKÁ CENA TIKO ŠPORTU
Jedny z najlepších cenami dotovaných pretekov na Slovensku sú medzinárodné preteky usporadúvané každoročne v novembri TJ Mladosť Zvolen ako posledné OB preteky sezóny. V absolútnom poradí bez rozdielu kategórií bolo 7. 11. 1998 vo Veľkej cene TIKO ŠPORTU takéto poradie:

M - 1. P. Gazda MTK Budapešť W - 1. A. Fekete FAB Budapešť
2. M. Ľalík Mladosť Zvolen 2. Kármán FAB Budapešť
3. N. Harkányi FAB Budapešť 3. Z. Fekete FAB Budapešť
4. P. Barcík Kobra Bratislava 4. E. Katona FAB Budapešť
5. I. Repáč TU Zvolen 5. B. Gáall FAB Budapešť
6. I. Bothár TU Zvolen 6. H. Athanasová TU Košice
7. A. Tertch FAB Budapešť 7. R. Barcíková Kobra Bratislava
8. J. Kuchta TU Košice 8. Z. Hitzingerová Ekonóm B. Bystr.
9. A. Fekete FAB Budapešť 9. Z. Szekely FAB Budapešť
10. Z. Harkanyi FAB Budapešť 10. J. Ľalíková Mladosť Zvolen

J. Prékop

VIETE, ŽE...
- Na 19. svetovú zimnú univerziádu vo Vysokých Tatrách bola do reprezentačného družstva akademických reprezentantiek SR v behu na lyžiach nominová aj Miroslava Seidlová?

Zápis č. 1/99
zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 7. 1. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Ján Mižúr, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Marian Kazík

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh plánu práce Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok 1999
3. Rozpracovanie uznesení a záverov z Konferencie SZOB 12. 12. 1998
4. Informácia o hospodárení SZOB
5. Rôzne:
a) list Juraja Nagya
b) organizácia Centier talentovanej mládeže v OB a LOB v r. 99
c) stretnutie so zástupcom SAŠŠ
d) nominácia juniorských reprezentantov v LOB na medzinárodné preteky na Ukrajine
e) informácia o JMS v LOB 2000
f) členské príspevky SZOŠ na r. 99
g) iné

1. V úvode privítal predseda SZOŠ prítomných na prvom riadnom zasadnutí predsedníctva v novom roku. Rokovanie pokračovalo podľa programu kontrolou uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 7. 1. 1999:
- uznesenie 16/12/98 - Navrhnúť spôsob organizácie a rozdelenia prostriedkov na účely CTM v r. 99 - splnené
- uznesenie 15/13/98 - Anketa o najlepších orientačných športovcov 98 - predĺžená do 15. 1. 1999 z dôvodu málo hlasujúcich
- uznesenie 17/13/98 - List do múzea histórie OB v Zlíne - splnené

2. Predseda SZOŠ Štefan Máj predložil návrh plánu práce Predsedníctva SSZOŠ na 1. polrok 1999. Plán bol vzájomnou diskusiou doplnený o chýbajúce dôležité informácie v jednotlivých mesiacoch a mená zodpovedných za prípravu informácií k jednotlivým bodom plánu práce.
Uznesenie 1/1/99: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje plán práce Predsedníctva SZOŠ s doplnenenými pripomienkami. Po ich zapracovaní do PP uverejniť tento v INFOBe. T: do 31. 1. 1999 zodp.: Máj, Kazík

3. Predsedníctvo SZOŠ konštatovalo, že väčšina uznesení a záverov z Konferencie SZOB zo dňa 12. 12. 1998 bola zapracovaná do Plánu práce predsedníctva SZOŠ, ktoré sú priebežne v plnení.
Uznesenie 2/1/99: Zverejniť Mapový poriadok v plnom znení v spravodaji INFOB, nakoľko jeho platnosť sa vzťahuje už na kalendárny rok 1999. Ďalej zverejniť aktualizovaný súťažný poriadok pre súťaže v OB v INFOBe ešte pred začiatkom sezóny OB 99. T: podľa textu zodp.: Kazík, Mižúr

4. Správu o hospodárení zväzu k 30. 11. 1998 podal J. Mižúr. Ďalej predložil vyúčtovanie štátnych príspevkov za r. 1998 a informoval o aktuálnom stave financií na podúčtoch reprezentácií.
Uznesenie 3/1/99: P SZOŠ zobralo na vedomie informácie o hospodárení zväzu k 30. 11. 1998.
Uznesenie 4/1/99: P SZOŠ súhlasí s presunutím 30 000 Sk na podúčet reprezen- tácie v OB, ktoré sme obdržali zo SAUŠ.
Uznesenie 5/1/99: P SZOŠ ukladá realizovať zaslanie dotáciíí klubom - vratky za účasť reprezentantov na vrcholových podujatiach v OB za r. 1998, podľa schváleného kľúča V SZOB 19. 11. 1998. T: do 15. 1. 1999 zodp.: Kazík

5. A) Juraj Nagy v liste zo dňa 29. 12. 1998 oznamuje svoje rozhodnutie o ukončení všet- kých svojich činností na úrovni zväzu k 31. 12. 1998 pre permanentne nekorektné a neriešené vzťahy v ňom.
Uznesenie 6/1/99: P SZOŠ berie list J. Nagya na vedomie.
B) Prítomných oboznámil s pripraveným návrhom na organizáciu CTM v OB a LOB v r. 1999 predseda ŠTK J. Mižúr. Zdôraznil, že navrhovatelia vychádzali pri jeho tvorbe z usmernenia MŠ SR o starostlivosti o športovo-talentovanú mládež a na rozbehnutie chodu stredísk CTM uvažovali v návrhu len s minimálnymi nákladmi.
Uznesenie 7/1/99: P SZOŠ berie predložený návrh na vedomie. Ukladá ŠTK spra- covať písomný podnet na vybraný počet klubov pre zriadenie CTM a návrh podmienok pre vytvorenie CTM v ostatných klu- boch SZOŠ. T: 31. 1. 1999 zodp.: Mižúr, Kazík
C) Potreba vyhnúť sa problémom s organizovaním školských športových súťaží v minu- lom roku, núti k zabezpečeniu krokov, aby sa takáto situácia v tomto roku neopakovala.
Uznesenie 8/1/99: P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zorganizovať stretnutie so zá- stupcami SAŠŠ za účelom dohodnutia sa na koordinácii šk. šport. súťaží v OB v r. 99. T: 31. 1. 1999 zodp.: Kazík, Máj
D) Juraj Nemec predložil za realizačný tím reprezentácie v LOB nomináciu juniorských reprezentantov v LOB pre medzinárodné preteky juniorských tímov 14. - 17. 1. 1999 vo Verchote na Ukrajine:
Štefan Šurgan, Peter Očenáš, Martin Kvaka, Peter Parák, Lenka Ondrejková, Michaela Beňová, Alena Procházková, Juraj Nemec - vedúci.
Uznesenie 9/1/99: P SZOŠ súhlasí s predloženou nomináciou juniorských repre- zentantov SR v LOB na spomínané podujatie s tým, že Š. Šurgan cestuje na náklady SZOŠ (z podúčtu LOB) a ostatní na nákla- dy klubov.
E) J. Nemec predbežne informoval o stave zabezpečenia juniorských majstrovstiev sve- ta v LOB, ktoré sa uskutočnia na prelome januára a februára 2000 s centrom na Do- novaloch a ich súčasťou bude i Svetový pohár v LOB.
Uznesenie 10/1/99: Pripraviť návrh žiadosti na MŠ SR o financovanie JMS a SP 2000 v LOB. T: 10. 2. 1999 zodp.: Nemec
F) P SZOŠ sa zaoberalo návrhom na zvýšenie členských príspevkov na r. 1999.
Uznesenie 11/1/99: P SZOŠ schválilo výšku členských príspevkov v r. 99: deti 10 Sk dorast 30 Sk dospelí 50 Sk
G) Uznesenie 12/1/99: P SZOŠ schvaľuje uvoľnenie 3 000 Sk pre p. Vlčeka za realizá- ciu prekladu metodického materiálu zo švédštiny po predlo- žení tohto prekladu Metodickou komisiou.
Uznesenie 13/1/99: P SZOŠ ukladá spracovať návrhy pečiatok a hlavičkového pa- piera s novým názvom zväzu. T: 10. 2. 1999 zodp.: Kazík
Uznesenie 14/1/99: P SZOŠ súhlasí so zaslaním prihlášky o usporiadanie WWOC 2003 v prípade písomnej žiadosti BBA o technické zabezpe- čenie tejto akcie.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 9. 2. 1999 o 16,00 v Bratislave.
Zapísal: Marian Kazík

Mapový poriadok SZOŠ

Článok 1. Úvodné ustanovenie.
Tento poriadok sa vzťahuje na mapy pre orientačný beh, mapy pre lyžiarsky orientačný beh, mapy pre cykloorientáciu, mapy veľkých mierok pre orientačný beh (parkový OB, výukové) (ďalej len „mapy pre OB“), je platný na území Slovenskej republiky a určuje práva a povinnosti majiteľov máp pre OB združených v SZOŠ, Mapovej komisie predsedníctva SZOŠ (ďalej len „mapová komisia“) a predsedníctva SZOŠ.

Článok 2. Definície.
2.1 Mapa pre OB je kartografické dielo (1) v mierkach podľa Článku 3, ktoré je vyhotovené v súlade so súčasne platnou Medzinárodnou normou pre mapy pre orientačný beh (International Specification for Orienteering Maps (IOF)(2)) , zobrazujúce zemský povrch minimálnej rozlohy 0,03 km2 a vydané v náklade minimálne 50 ks(3).
2.2 Mapa pre OB je určená svojim názvom, mierkou, ekvidištantou, rokom vydania a súradnicami.
2.3 Majiteľ mapy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá mapu vydala. V prípade, ak takáto osoba zanikla bez nástupcu, na ktorého prechádzajú jej práva, alebo takáto osoba nie je známa, majiteľom mapy sa stáva SZOŠ.

Článok 3. Druhy máp pre OB.
Mapy pre OB sa delia na nasledovné druhy:
a) Mapy pre orientačný beh
b) Mapy pre lyžiarsky orientačný beh(4)
c) Mapy pre cykloorientáciu(5)
d) Mapy veľkých mierok pre orientačný beh (mapy výukové, resp. školské a mapy pre parkový orientačný beh)

Článok 4. Minimálne údaje uvádzané na mape pre OB.
Na mape pre OB sa musia nachádzať minimálne nasledovné údaje:
a) názov
b) mierka
c) ekvidištanta (výškový rozostup vrstevníc)
d) registračné číslo
e) autor (i)
f) doba terénnych prác (mapovania)
g) vydavateľ, jeho sídlo a doložka o ochrane autorských práv
h) podklady a ich doložka o ochrane autorských práv(6)
i) popis použitých značiek pre zvláštne objekty

Článok 5. Mierky a ekvidištanty
5.1 Mapy pre OB sa vyhotovujú v nasledovných mierkach
a) Mapy pre orientačný beh: 1:10 000 alebo 1:15 000
b) Mapy pre lyžiarsky orientačný beh: 1:10 000 alebo 1:15 000
c) Mapy pre cykloorientáciu: 1:15 000 alebo 1:20 000
d) Mapy veľkých mierok pre orientačný beh: 1:1 000, 1:2 000, 1:2 500, 1:3 000, 1:5 000 alebo 1:7 500
5.2 Mapy pre OB majú nasledovné ekvidištanty:
a) Mapy pre orientačný beh: 2,5 m alebo 5 m
b) Mapy pre lyžiarsky orientačný beh: 2,5 m, 5 m alebo 10 m
c) Mapy pre cykloorientáciu: 2,5 m, 5 m alebo 10 m
d) Mapy veľkých mierok pre orientačný beh: 1 m, 2,5 m alebo 5 m

Článok 6. Registrácia máp
6.1 Mapy pre OB podliehajú zo strany SZOŠ jednotnej registrácii. Vydavateľ mapy pre OB musí pred jej vydaním požiadať Mapovú komisiu SZOŠ o pridelenie registračného čísla. V žiadosti uvedie názov, mierku, ekvidištantu, rok vydania a druh mapy.
6.2 Registračné číslo (čl. 4 písm. d)) pridelí mapová komisia podľa poradia doručených žiadostí a má nasledovnú formu:
SZOŠ XX.YY.Z , kde:
XX znamená posledné dvojčíslie roku vydania
YY znamená poradové číslo mapy pre OB v danom roku priradené mapovou komisiou
Z znamená označenie druhu mapy pre OB nasledovne:
O - mapa pre orientačný beh L - mapa pre lyžiarsky orientačný beh
C - mapa pre cykloorientáciu V - mapa veľkej mierky pre orientačný beh (výuková, resp. školská alebo pre parkový OB)
6.3 Vydavateľ zašle na SZOŠ (Mapovej komisii) 3 ks výtlačkov mapy pre OB (tzv. "povinné výtlačky, toto môže učiniť spolu so zaslaním máp na účel vytvorenia mapového zborníka, viď čl. 8.1).
6.4 V prípade neuvedenia registračného čísla na mape, SZOŠ nepovolí usporiadanie pretekov na takejto mape.

Článok 7. Právo na zmapovanie terénu, autorské práva
7.1 Terén, ktorý ešte nebol zmapovaný na účel vytvorenia mapy pre OB a terén, ktorý bol zmapovaný na účel vytvorenia mapy pre OB toho istého druhu pred 5 a viac rokmi, ako i jeho časť, je voľný pre účely zmapovania pre ktorýkoľvek subjekt. V ostatných prípadoch je nutná dohoda s terajším majiteľom mapy a súhlas mapovej komisie.
7.2 Vykonávateľom autorských práv v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. (Autorský zákon) je vydavateľ mapy pre OB. Vydavateľ môže preniesť právo na užívanie mapy na iný subjekt autorskou zmluvou za autorskú odmenu, autorské právo však zostáva vydavateľovi.
7.3 Ak niekto chce použiť mapu pre OB ako podklad pre vyhotovenie novej mapy, musí mať na to písomný súhlas jej vydavateľa.
7.4 Ak nie je vydavateľ mapy známy, prechádza právo na užívanie mapy na SZOŠ.
7.5 Doložka o ochrane autorských práv (čl. 4, písm. g) a h)) pozostáva z mena vydavateľa, roku vydania a znaku ©

Článok 8. Mapový zborník
8.1. Mapová komisia vydáva každoročne zborník máp pre OB vydaných v príslušnom roku (ďalej len "mapový zborník"). Majitelia máp pre OB jej za týmto účelom poskytnú určený počet výtlačkov máp pre OB(7). Tento počet oznámi majiteľom mapová komisia a je stanovený nasledovne:
počet majiteľov, ktorí vydali mapu (mapy) pre OB v príslušnom roku + počet záujemcov o mapový zborník, ktorí mapu v príslušnom roku nevydali.
8.2 Mapová komisia distribuuje 1 kus takto vytvoreného zborníku majiteľom, ktorí mapy pre OB doručili a archivuje 3 kusy mapového zborníku na SZOŠ (vytvorený z povinných výtlačkov). Mapová komisia distribuuje mapový zborník za úhradu tým záujemcom, ktorí mapu pre OB nevydali a takto získané peniaze spolu so zvyšnými mapami zašle príslušným majiteľom. Cena takto poskytnutých máp je výsledkom dohody medzi majiteľom a záujemcom o mapový zborník.

Článok 9. Riešenie sporov a výklad tohto poriadku
9.1 Ak vznikne spor týkajúci sa oblasti upravenej týmto poriadkom, strany sporu budú hľadať riešenie vzájomnou dohodou. Ak sa strany nedohodnú, rozhodujúcim orgánom je mapová komisia. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiu mapovej komisie je predsedníctvo SZOŠ, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou.
9.2 Ak vznikne nejasnosť pri výklade tohto poriadku, výklad podáva mapová komisia.
9.3 Odchýlky od pravidiel stanovených v tomto poriadku (napr. použitie neštandardných značiek, mierok a ekvidištánt a pod.) povoľuje mapová komisia.
9.4 V prípade nevytvorenia mapovej komisie prechádzajú jej kompetencie na predsedníctvo SZOŠ.
9.5 Tento poriadok je účinný odo dňa jeho schválenia.(8)
...........................................................................................
1 Podľa § 2 ods. 8 zákona NR SR č. 215/1995 o geodézii a kartografii
2 Úpravy máp pre lyžiarsky orientačný beh sú povolené v zmysle čl. 14.9 Pravidiel pretekov v lyžiarskom orientačnom behu. Úpravy máp pre cykloorientáciu sú povolené v zmysle čl. 14.2 Pravidiel pretekov v MTBO.
3 Údaje sú odvodené od nasledovných minimálnych požiadaviek: jedny preteky na mape veľkosti A5 v mierke 1:2500 s počtom účastníkov 50.
4 Pri tvorbe máp pre lyžiarsky orientačný beh sa postupuje v súlade s Medzinárodným mapovým kľúčom pre mapy pre LOB (International Specification for Ski-Orienteering Maps (IOF))
5 Pri tvorbe máp pre cykloorientáciu sa postupuje v súlade s Medzinárodným mapovým kľúčom pre mapy pre CO (International Specification for Mountain Bike-Orienteering Maps (IOF)). Do času jeho vydania platí usmernenie Výboru IOF pre CO, ktorého bod 2. je venovaný mapám pre CO.
6 Článok 7.5
7 Zaslané mapy môžu mať nakreslené trate.
8 Tento poriadok bol schválený dňa 12.12.1998

ČLENSKÉ POPLATKY SZOŠ ZA R. 1999
Podľa rozhodnutia Predsedníctva SZOŠ sú poplatky zväzu pre r. 99 zvýšené oproti minulosti. Na kluby bude rozposlaný zoznam aktuálnych registrovaných členov aj s výškou poplatkov pre rok 1999. Poplatky za registráciu a prestupy ostali nezmenené.

LICENCIE LOB Z M SR NA KRÁTKYCH TRATIACH

A
Š. Šurgan EBB, P. Očenáš EBB, P. Parák EBB, M. Pilát EBB, P. Dobrík EBB, M. Krajčík EBB, I. Kučera EBB, M. Paráková EBB, L. Kotryová EBB, L. Ondrejková EBB, M. Be- ňová EBB, A. Procházková EBB, Michal Kvaka KYS, P. Fazekáš KYS, M. Dudra KYS, I. Porubčan KYS, V. Franko KYS, Š. Rácz TKE, T. Navrátil OBA

B
T. Sikora VZA, P. Jurčík VZA, M. Mitelman VZA, S. Sviatková UKE, P. Fedor UKE, M. Križan UKE, S. Franko ml. KYS, M. Kvaka ZMA, M. Prékopová MZV, D. Horský MZV, P. Ďurčo TPA, M. Kazík CBA, P. Mlynárik OBA, P. Sláma TKE, J. Magna EBB, R. Kasper EBB, M. Szilagyi EBB, M. Dzúrik EBB, H. Ingr EBB, M. Cútová EBB, M. Holková EBB

Ako myslí víťaz, alebo psychológia víťazstva
Rozdiel medzi priemernym športovcom a športovou hviezdou nebýva len v tréningu. Rozhodovať môže aj niečo úplne iné než podmienky, genetické dedičstvo alebo prístup k najrôznejším látkam, ktoré nie je možné súčasnými testami vystopovať. Ani najlepšie trénovaný športovec sa nemusí dočkať úspechu, ak si neverí. Hovorí sa tomu psychológia víťazstva. Muhamad Ali, ktorý býva označovaný za jedného z najväčších športovcov histórie, nepotreboval žiadne psychologické školenia, ba ani vlastného terapeuta. Vo svoje schopnosti proste veril. Pocit, že je najlepší, pramenil z jeho vlastného presvedčenia. Nikdy si nič iné nepripúšťal. „Je to moja práca“ hovorieval o boxe. „Tráva rastie, vtáky lietajú, vlny narážajú na breh a ja bijem do ľudí.“ Takých športovcov - presvedčených o vlastnej dokonalosti - nie je veľa. Väčšina sa k tomu musí nútiť. Svoj prístup nazývajú rôzne: motivácia, zameranie pozornosti, duch tímu, tunelová vízia (L. Christie - „bežím v tuneli a chcem byť z neho prvý von“). Vždy ide o to isté - prinútiť myseľ, aby prispela k optimálnemu využitiu talentu a trénovanosti organizmu. Vrodené schopnosti a učenie. Niektorí športovci majú motiváciu - túžbu po víťazstve - doslova vrodenú. Za všetkých môžeme menovať Peta Samprasa, Alana Shearera, Carla Lewisa alebo Ivana Lendla. Niečo vo vnútri ich mysle ich núti celých sa obetovať športu, robiť nemožné, prekonávať sa, len aby boli lepší ako druhí. Túto schopnosť nemusí mať iba športovec, ale rovnako dobre ju uplatní aj tréner. „Vieme, že niektorí ľudia majú túžbu byť lepší ako ostatní vrodenú,“ hovorí športový psychológ Paul Morgan z Newcastlu. „V posledných rokoch sme však zistili, že tí, ktorým táto vlastnosť chýba, si ju môžu vypestovať. Je možné sa tomu naučiť. Túžba po víťazstve (napríklad u Bjorna Borga), vám nemusí byť vlastná, ale keď sa naučíte si ju vnútiť, môže z vás byť lepší športovec ako bol Borg.“ Najlepší športovci totiž majú niečo spoločné a nezáleží na tom akému športu sa venujú alebo z akých podmienok pochádzajú. Všetci sú súťaživí, optimistický a ctižiadostivý. „Hlavná vec, ktorá odlišuje tých najlepších od priemeru, je ich zameranie na cieľ,“ hovorí Morgan. „Majú úplne jasno v tom, čo chcú dosiahnuť. A presne vedia, ako to dosiahnuť. Väčšina z nich si svoj cieľ dokonca napíše a neustále si ho pripomína. Funguje to ako zaklínadlo, neustále utvrdzovanie sa vo zvolenej ceste. Títo ľudia si vytvoria neotrasiteľnú predstavu toho, kde chcú byť a ako sa tam chcú dostať. Z naplánovanej cesty sa potom neodchýlia ani o krok.“ Veľmi pekne to povedala kanaďanka Briandová, keď sa jej pýtali, čo hlavne rozhoduje o víťazstve v biatlone - „Na štarte máme všetky rovnaké šance, ale rozhoduje dôvod, prečo chce byť ktorá v cieli.“ z podkladu v 100+1 pripravil VLADO z TPK - 0901 732 669

Plán práce Výboru SZOB/Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok 1999
Stabilné body programu:
- kontrola plnenia uznesení
- informácia o hospodárení zväzu k ultimu predchádzajúceho mesiaca
- rôzne

Január
Návrh plánu práce na 1. polrok 1999
Rozpracovanie uznesení a záverov Konferencie SZOB zo dňa 12. 12. 1998

Február
Návrh Súťažného poriadku OB - Mižúr
Návrh nominácie na JMS v LOB 99 v Bulharsku - Nemec
Návrh financovania tvorby máp na podujatia SZOŠ - Mapová komisia
Vyhodnotenie priebehu a financovania dvoch kôl Svetového pohára v OB 98 - Máj
Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 1999 - Máj
Plán činnosti reprezentačných družstiev SR v OB na rok 1999
(vrátane návrhu nominačných kritérií) - real. tím reprezentácie v OB

Marec
Návrh Registračného poriadku SZOŠ - Metodická komisia
Návrh Prestupového poriadku SZOŠ - Metodická komisia
Návrh Disciplinárneho poriadku SZOŠ - Metodická komisia
Technicko - organizačné zabezpečenie Konferencie SZOŠ - Máj
Informácia o príprave školských športových súťaží v OB 1998/99 - Kazík
Informácia o zabezpečení Slovenského pohára v cyklooorientácii v r. 99 - Ďurín

Apríl
Rozpracovanie uznesení a záverov marcovej Konferencie SZOŠ - Máj, Kazík
Vyhodnotenie reprezentácie SR v LOB za sezónu 1998/99 - Nemec
Informácia o príprave rankingového preteku IOF v Košiciach - Mižúr
Záležitosti Mapovej komisie SZOŠ - Jonáš
Informácia o príprave JMS v LOB 2000 - Nemec
Plán účasti a tech. zabezpečenie na zahraničných pretekoch v cykloorientácii - Ďurín

Máj
Návrh nominácie reprezentantov SR v OB na I.Y.M. - vedúci real. tímu repr. v OB
Záležitosti Metodickej komisie SZOŠ - predseda Metod. komisie
Návrh dohody o spolupráci s Ministerstvom obrany SR - Máj

Jún
Návrh plánu práce predsedníctva na 2. polrok 1999 - Máj, Kazík
Návrh nominácie reprezentantov SR v OB na MS a MSJ - vedúci real. tímu repr. v OB
Vyhodnotenie školských športových súťaží v OB 1998/99 - Kazík

MAJSTROVSTVÁ SR V LOB - PEZINSKÁ BABA
Presunuté M SR v lyžiarskom OB na klasických tratiach a štafetách, ktoré mali byť 23. a 24. 1. 1999 na pezinskej Babe sa z dôvodu akútneho nadostatku snehu opäť nekonajú. Novy termín (februárový) bude oznámený.

Zapísal: Marián Kazík