INFOB 4/2000
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačných športov

Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk


OD DÁVA Z HORÚCEHO ŠPANIELSKA
Krásny a slnečný pozdrav z horúceho Španielska všetkým orienťákom a fanúšikom na pohľadnici s obrázkom pláže Costa Blanca poslal Marian Dávidík, ktorý pobyt na juhozápade Európy využíva na prípravu pre preteky OB v r. 2000.
POZOR! JE PRESTUPOVÝ TERMÍN!!!
Pre tých, ktorí si to nevedia zapamätať alebo sú leniví pozrieť sa do Registračného poriadku, len krátka informácia: Jarný prestupový termín trvá od 1. 3. do 31. 3. 2000. Stihnite to!

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
18. - 19. 3. - 3. Brutus Extreme Orienteering (horský OB) - Vizovice, ČR
1. 4. - Prvý jarný kufor - Rapid Bratislava
2. 4. - Jarná cena Rapidu - Rapid Bratislava
12. - 18. 4. - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
15. - 16. 4. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára v OC (KT + klasika) - Pezinok, SPE
15. - 16. 4. - M ČR v NOB + verejné preteky - Bobrúvka, CZE
15. - 16. 4. - IOF ranking (klasika + štafety) - Halden, Nórsko
21. - 23. 4. - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 24. 4. - TIPO cup (3 dni OB/2x klas., KT) - Kecskemét, HUN
29. 4. - Medzinárodné M SR v OB na DT - Pezinok, SPE
29. 4. - 1. 5. - Budapest Grand prix (3 dni OB) - Királyrét, HUN
20. - 21. 5. - Kobánya/Visegrad kupa (KT, klas.) - Budapešť, HUN
25. - 28. 5. - Romanian Cup v OB (klas., KT, štafety) - Iassy, Rumunsko
27. 5. - Medzinárodné M SR v OB na KT - Tatranská Lomnica, BBA
28. 5. - Medzinárodné M SR v OB štafiet - Tatranská Lomnica, BBA
2. - 4. 6. - Pohár Slovenského raja (3 dni OB), 1. a 2. kolo SPE, SRJ v OB - Spišská Nová Ves, SSN
10. - 12. 6. - Belgian 3 Days 2000 v OB - Liege, Belgicko
22. - 26. 6. - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
30. 6. - 2. 7. - Wawel Cup 2000 (3 dni OB) - Czestochowa, POL
8. - 14. 7. - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
11. - 15. 7. - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
17. - 22. 7. - Fin 5 (5 dní OB) - Lahti, Fínsko
21. - 23. 7. - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
7. - 12. 8. - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB EFOL 2000 - Šternberk, ČR
12. - 15. 8. - 4 dni OB - Mol, Belgicko
18. - 20. 8. - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Príspevky SZOŠ na tvorbu máp pre orientačné športy v roku 2000
V roku 2000 platia pre príspevky na tvorbu máp pre orientačné športy nasledovné pravidlá:

A. Pravidlá tvorby školských máp.
SZOŠ v roku 2000 venuje na tvorbu školských máp 30 000 Sk. Tieto prostriedky sú venované na tlač a osvit máp. Terénne práce a kreslenie si zabezpečujú záujemcovia sami. Podmienky pre úhradu nákladov na tlač máp sú nasledovné:

1. Usporiadanie pretekov v rámci školských športových súťaží v OB v roku 2000 na takto vytlačenej mape.
2. Uvedenie povinných údajov v zmysle Mapového poriadku SZOŠ, konkrétne:
a) názov
b) mierka
c) ekvidištanta (výškový rozostup vrstevníc)
d) popis použitých značiek pre zvláštne objekty
Ostatné vo forme tirážnej tabuľky:

3. Uvedenie čitateľného nápisu na mape:
TÁTO MAPA SLÚŽI PRE ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE V ORIENTAČNOM BEHU
A JEJ VYDANIE BOLO PODPORENÉ SZOŠ

4. Zaslanie súborov vo formáte OCD (maximálne Ocad 6) Firme END (end@ba.telecom.sk)
v nasledovných termínoch:
minimálne 14 dní pred požadovanou dodávkou, najneskôr do 7. 5. 2000

5. Kresba nesmie presiahnuť rozmer 31 x 21 cm

Mapy budú vytlačené v počte 1000 kusov. V prípade nedodržania podmienok 4 a 5 nebudú mapy vytlačené v požadovanom termíne, resp. nebudú vytlačené vôbec. V prípade nedodržania podmienok 1, 2 a 3 nebudú vytlačené ďalšie školské mapy pre konkrétneho zadávateľa.
Materiál je súčasťou Hospodárskych smerníc SZOŠ, ktoré budú predmetom rokovania Konferencie SZOŠ.

B. Spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ alebo ŠFTK na tvorbu máp pre OB
Systém príspevkov na mapy pre orientačné športy je skoro totožný so systémom uplatňovaným v roku 1999, so zmenami pri vyplácaní preddavku (v prípade prekrývajúcich sa máp, časové obmedzenie), v kladených anketových otázkach, a iné drobné zmeny.
Výška maximálneho príspevku na 1 km2 bola stanovená na 3000 Sk a celková výška príspevku na 100 000 Sk.
Do systému prispievania boli na základe rozhodnutia P-SZOŠ zaradené mapy GPS 2000 a mapy pre svetový pohár v orientačnej cyklistike 2000.
Na všetkých mapách zaradených do systému musí byť umiestnený nápis:
"VYDANIE TEJTO MAPY BOLO PODPORENÉ SLOVENSKÝM ZVÄZOM ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV", pričom výška písmen musí byť minimálne 5 mm.

Ostatné podmienky sú podrobne uvedené v dokumente:
Spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ alebo ŠFTK na tvorbu máp pre OB, ktorý je súčasťou Hospodárskych smerníc SZOŠ, ktoré budú predmetom rokovania Konferencie SZOŠ.

Za Mapovú komisiu SZOŠ
Rado Jonáš

Zápis č. 2/2000 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 17. 2. 2000 v Bratislave
Prítomní:
Štefan Máj, Juraj Nagy, Juraj Nemec, Ján Ďurín - členovia predsedníctva
Radoslav Jonáš, Martin Bednárik, Ján Furucz - členovia Mapovej komisie SZOŠ
Karol Hierweg - vedúci RT SR v OB, Marian Kazík - gen. sekretár
Dušan Formanko - člen Revíznej komisie SZOŠ
ospravedlnený - Jozef Gajdošík

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh financovania tvorby máp na podujatia SZOŠ v r. 2000 a ostatné záležitosti mapovej komisie
3. Technicko - organizačné zabezpečenie Konferencie SZOŠ
- Hospodárske smernice SZOŠ
- Rozpočet SZOŠ na r. 2000
4. Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 2000
5. Školenia a semináre v 1. polroku 2000
6. Návrh nominácie na MS v LOB 2000 v Rusku
7. Informácia o hospodárení SZOŠ
8. Plán činnosti reprezentačných družstiev SR v OB na rok 2000 (vrátane návrhu nominačných kritérií)
9. Rôzne

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 17. 2. 2000:
- uzn. 12/12/99 Vypracovať charakteristiku ÚTM v podmienkach SZOŠ (CTM, ŠT, ŠŠS). - Charakteristika bude vypracovaná po zaktualizovaní smerníc MŠ SR. Potom P SZOŠ určí nový termín pre spracovnie charakteristiky v podmienkach SZOŠ.
- uzn. 24/12/99 Návrh projektu na podporu rozbehnutia aktivity v oblastiach SZOŠ. - v plnení, práca na organizovaní súťaží je rozbehnutá tradične v Bratislavsko- trnavskej oblasti a v roku 2000 je plánované začatie súťaží aj v Košicko-prešovskej oblasti
- uzn. 2/13/99 Predložiť konečný plán práce RT a reprezentácií v OB na r. 2000. - bod rokovania P SZOŠ
- uzn. 12/13/99 Spracovať pokyny na tvorbu školských máp na r. 2000. - bod rokovania P SZOŠ
- uzn. 4/1/00 Program Konferencie zverejniť v Infobe. - splnené
- uzn. 6/1/00 Dopracovať Hospodárske smernice SZOŠ a znovu ich predložiť na najbližšom P SZOŠ. - bod rokovania P SZOŠ
- uzn. 9/1/00 Zapracovať do VP pre súťaže v OB na r. 2000 pripomienky P SZOŠ. - splnené

2.
Mapová komisia P SZOŠ predložila na rokovanie niekoľko materiálov súvisiacich s prácou MK v r. 2000 a ďalších rokoch - Plán práce Mapovej komisie SZOŠ na r. 2000, Spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ na tvorbu máp, Výška max. príspevku na 1 km2, Pravidlá pre tvorbu školských máp, Podmienky požičiavania diaľkomera, Nájomnú zmluvu na zapožičiavanie programu OCAD 7, Vydanie CD mapy, Licencie kartografov. Nejasnosti členov predsedníctva vysvetlili priamo prítomní členovia MK. P SZOŠ neprerokovalo materiál týkajúci sa licencií kartografov s tým, že sa k uvedenej problematike vráti po prerokovaní odborných záležitostí súvisiacich s problematikou spracovania a vydávania máp.
Uznesenie 1/2/00: P SZOŠ berie na vedomie Plán práce Mapovej komisie SZOŠ na r. 2000.
Uznesenie 2/2/00: P SZOŠ schvaľuje spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ na tvorbu máp podľa predloženého návrhu MK.
Uznesenie 3/2/00: P SZOŠ schvaľuje zaradenie máp pre GPS 2000 a SP v OC 2000 medzi mapy financované príspevkom na tvorbu máp.
Uznesenie 4/2/00: P SZOŠ schvaľuje max. čiastku príspevku na 1 km2 v r. 2000 vo výške 3 000 Sk.
Uznesenie 5/2/00: P SZOŠ schvaľuje pravidlá pre tvorbu školských máp podľa predloženého návrhu.
Uznesenie 6/2/00: P SZOŠ schvaľuje (hlasovanie: 3 za, 1 proti) podmienky požičiavania diaľkomera Yardage Pro 400.
Uznesenie 7/2/00: P SZOŠ schvaľuje (hlasovanie: 3 za, 1 proti) s pripomienkami návrh nájomnej zmluvy na zapožičiavanie programu OCAD 7 a výšku poplatku za nájom v sume 30 Sk/1 deň, min. však 300 Sk.
Uznesenie 8/2/00: P SZOŠ schvaľuje vydanie CD - orientačné mapy a jeho predaj za podmienky, že daňový špecialista nevytkne porušenie zákona v nadväznosti na Stanovy SZOŠ.
Uznesenie 9/2/00: P SZOŠ objednáva výrobu CD - orientačné mapy v počte 40 ks pre potreby Konferencie SZOŠ. P SZOŠ bude v rozpočte uvažovať o mimoriadnej dotácii v čiastke 20 000 Sk na účely tvorby máp.

3.
P SZOŠ detailne prerokovalo program marcovej konferencie SZOŠ. V rámci diskusie pripomienkovali správu Predsedníctva SZOŠ vypracovanú predsedom zväzu, Hospodárske smernice SZOŠ a návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2000.
Uznesenie 10/2/00: P SZOŠ schvaľuje s pripomienkami Správu predsedníctva SZOŠ.
P SZOŠ navrhlo okruh tém, v rámci ktorých bude organizovaná panelová diskusia v sobotu 11. 3. 2000:
- Systém riadenia zväzovej činnosti vrátane súťaží a poriadkov (Kazík)
- Rozvoj orientačných športov (Máj)
- Športová príprava talentovaných a vrcholových pretekárov, reprezentácia SR v orientačných športoch (Nagy)

P SZOŠ schválilo kľúč pozvaných hosťov na spoločenskú časť konferencie SZOŠ:
- Víťazi SPE ´99, SRJ ´99 v OB
- Prví traja v každej kategórii Ceny Prvej stavebnej sporiteľne
- Prví šiesti Najúspešnejší orientační športovci SZOŠ
- Prví traja Najúspešnejší tréneri SZOŠ
- Aktéra Činu fair play
- Zástupcov médií a reklamných partnerov SZOŠ

Uznesenie 11/2/00: P SZOŠ schvaľuje úhradu cestovných výdavkov delegátom Konferencie a pozvaným hosťom.
Spolu s pozvánkou je potrebné delegátom odoslať tieto prílohy:
- správu predsedníctva SZOŠ
- smernicu o hospodárení SZOŠ
- hlavné úlohy SZOŠ v r. 2000
- návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2000
- informáciu o hospodárení SZOŠ za rok 1999
Uznesenie 12/2/00: P SZOŠ schvaľuje návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2000.
Uznesenie 13/2/00: P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi odoslať urgente materiály týkajúce sa rokovania marcovej Konferencie SZOŠ na jednotlivé kluby SZOŠ. T.: 25. 2. 2000 zodp.: Kazík

4.
Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 2000 - týmto bodom programu sa predsedníctvo nezaoberalo, prekladá sa na najbližšie rokovanie P SZOŠ.

5.
Školenia a semináre v 1. polroku 2000 - v súlade s plánom a termínmi školení Telovýchovnej školy vypracovala Trénersko-metodická komisia plán školení v rámci SZOŠ. 25. - 27. 2. sa uskutoční všeobecná časť školenia trénerov II. triedy a 4. - 5. 3. všeobecná časť školenia trénerov III. triedy. ŠTK predložilo program seminára a školenia rozhodcov II. a III. triedy, ku ktorému mali členovia predsedníctva pripomienky.
Uznesenie 14/2/00: P SZOŠ berie na vedomie termíny školení trénerov a rozhodcov v rámci SZOŠ, ktoré sú dané Telovýchovnou školou SZTK. P SZOŠ ukladá ŠTK vykonať skúšky rozhodcov v súlade s podmienkami pre vzdelávanie funkcionárskeho aktívu zväzu. Úhrada nákladov pre seminár a školenie rozhodcov bude uskutočnená na základe konferenciou schválených smerníc.

6.
V návrhu RT SR v LOB bola predložená nominácia na MS v LOB 2000 v Rusku - pretekár Andrej Patráš, vedúci Juraj Nemec.
Uznesenie 15/2/00: P SZOŠ schvaľuje nomináciu Andreja Patráša (EBB) na MS v LOB 2000 v termíne 28. 2. - 5. 3. 2000 v Krasnojarsku v Rusku na náklady SZOŠ. Juraj Nemec cestuje do Ruska na náklady IOF.

7.
Informáciu o hospodárení SZOŠ a konečnom stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 12. 1999 podal M. Kazík.
Uznesenie 16/2/00: P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu na vedomie.

8.
Na rokovanie P SZOŠ bolo predložených niekoľko materiálov realizačného tímu SR v OB - Zloženie a plán činnosti RT na r. 2000, Plán zasadnutí RT, Plán činnosti reprezentačných družstiev SR v OB na rok 2000, Zloženie reprezentačných dužstiev dospelých a juniorov, Návrh nominačných kritérií na vrcholové svetové podujatia v OB v r. 2000, Návrh rozpočtu reprezentačných družstiev na r. 2000.
Ohľadom predložených materiálov sa viedla dlhá diskusia členov P SZOŠ. Najviac boli pripomienkované: zloženie RT SR v OB, chýbajúce zloženia repr. družstiev dorastu a nominačných kritérií dorastu. J. Nagy poukázal na fakt, že RT SR nezavolal na svoje rokovanie zástupcu TMK, pripravil návrhy bez spolupráce s osobnými trénermi reprezentantov.
Zmluva reprezentanta bude prejednávaná na najbližšom zasadnutí SZOŠ.
Zloženie a plán činnosti RT na r. 2000 bude znovu posúdený P SZOŠ po rokovaní RT SR v OB, ktoré je plánované 5. 3. 2000 za účasti členov RT SR v OB, predsedu a podpredsedu SZOŠ, predsedu TMK.
Uznesenie 17/2/00: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje s pripomienkami Plán účasti reprezentačných družstiev SR v OB na pretekoch v r. 2000.
P SZOŠ ukladá RT SR v OB prehodnotiť vytýčené výkonnostné ciele pre r. 2000.
Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje návrh odmien za vynikajúce výsledky na vrcholových podujatiach v OB v r. 2000.
P SZOŠ berie na vedomie plán prípravy reprezentačných družstiev SR v OB.
Uznesenie 18/2/00: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje navrhované nominačné kritériá na tieto podujatia:
- ME a SP v OB 2000 (UKR)
- JMS v OB 2000 (CZE)
- SP v OB (FIN, POR)
Uznesenie 19/2/00: Predsedníctvo SZOŠ sa k minimálnym počtom štartujúcich zo SR na SP 2000 vo FIN a POR vráti na najbližšom zasadnutí P SZOŠ.
Uznesenie 20/2/00: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje návrh RT SR v OB na zloženie reprezentačných tímov:
- juniorov s pripomienkami
- dospelých bez pripomienok
Uznesenie 21/2/00: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje návrh RT SR v OB na úhradu nákladov na ME a SP v OB 2000.
P SZOŠ ukladá RT SR v OB prehodnotiť návrh úhrady JMS v OB (CZE).
P SZOŠ uzavrie úhradu nákladov na ME dorastu (RUS) po predložení nominačných kritérií na túto akciu.
Uznesenie 22/2/00: P SZOŠ ukladá zástupcom komisie OB SAUŠ predložiť podmienky účasti (počty, výška nákladov) na Akademických majstrovstvách
sveta v OB 2000 (FRA) na najbližšie zasadnutie P SZOŠ. T.: 29. 2. 2000 zodp.: Nagy
Uznesenie 21/2/00: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje predložený rozpočet reprezentačných družstiev v OB na r. 2000 v minimálnom variante s tým, že v materiálnom zabezpečení sa bude postupovať podľa možností SZOŠ.

9.
A) J. Nemec - riaditeľ JMS v LOB 2000 poďakoval predsedovi zväzu za pomoc pri finančnom zabezpečení pretekov.
B) J. Nagy a M. Kazík referovali o rokovaní s výkonným tajomníkom SAŠŠ Antonom Javorkom a o dohode o zabezpečení Kalokagatie v OB ako medzinárodných pretekov pre žiacke družstvá.
C) Seminár trénerov CTM sa uskutoční 17. - 19. 3. 2000.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude pred Konferenciou SZOŠ 10. 3. 2000 o 17,00 v Bratislave, v Dome športu, v zasadačke 407.

Zapísal: Marian Kazík

Biela stopa SNP 2000
Týždeň po JMS v LOB, počas M SR v LOB sa konali i tradičné vytrvalostné preteky v behu na lyžiach, ktorých sa zúčastnilo aj niekoľko bežcov z našich radov. A neboli až taký neúspešní, pohľad do výsledkovej listiny je celkom ľúbivý...
Muži - 19-35 r. - 50 km (179 štartujúcich):
1	JEŽÍK Stanislav 	50	1972	LK Dubnica 		1:47:58,8
2	TCHERNOV Vitaly 	38	1975	Germina Stars Race 	1:47:59,7
3	SKALICKÝ Roman 		43	1971	Krkonoše Vrchlabí 	1:48:06,7
71	TROJČÁK Daniel 		71	1965	USK Praha 		2:57:12,4

Muži - 36-45 r. - 50 km (160 štartujúcich):
1	RÁCZ Štefan		310   1961  METROPOL Košice  	1:55:58,3
2	ČADA Tomáš		311   1964  REDPOINT CZECH  	1:57:11,0
3	VONDRACEK Pavel		329   1964  REDPOINT CZECH   	1:58:17,5
60	ŠABÍK Juraj		365   1960  OB Topoľčianky		2:55:17,4
90	GRACJASZ Jan		421   1955  Polsko			3:23:09,9

Muži - 46-55 r. - 50 km (139 štartujúcich):
1	BLAHNA Petr		564   1950  PETE TRUTNOV		2:03:02,5
2	PLACZEK Jan		615   1952  MOSTY U JABLUN.  	2:08:52,0
3	DOBROTA Ján		551   1953  MALACHOV   		2:08:52,3
4	LACIGA Zdeněk		577   1952  Zdravotník Praha  	2:09:03,1
27	ZACHAROVSKÝ Ivan	603   1952  OB ZŤS Martin		2:32:58,4
42 	GRAUZEL Vladimír 	617   1951  FARMACEUT BA  	2:55:02,4

Muži - 56 a viac r. - 50 km (46 štartujúcich):
1	ZACHAROVSKÝ Dušan	802   1943  KBL MARTIN		2:30:59,1
2	KRAMOLIŠ Miloslav 	815   1944  Rožnov pod Radhošt. 	2:37:17,6
3	PÁNIK Bohdan		824   1939  LESY B. BYSTRICA 	2:44:39,8

Ženy - 19-40 r. - 50 km (8 štartujúcich):
1	HAVRANČÍKOVÁ Alžbeta	903  	1963  ŠKP Štrbské Pleso 	1:59:54,1
2	FARSKÁ Darina		901   1974  KBL Martin		2:41:10,3
3	BARONOVÁ Jana		912   1964  SMTA NITRA		3:27:32,4

Ženy - 41 a viac r. - 50 km (7 štartujúcich):
1  	JAROŠOVÁ Darina		956   1938  Biatlon Poprad		3:04:49,9
2 	VIDIMOVÁ Ivana		951   1951  Mníšek pod Brdy  	3:06:23,7
3  	KVASOVÁ Oľga		965	1959  Krupina			3:18:10,0

Muži - 21-35 r. - 25 km (126 štartujúcich):
1  	ŠURGAN Štefan		1190  1979  PA Ban. Bystrica  	1:02:11,8
2  	SABAKA Tibor		1009  1969  KBL Jasná Liptov. M.	1:04:59,7
3  	LAMOŠ Július		1007  1975  Slávia UK Bratislava	1:06:15,0

Muži - 36-50 r. - 25 km (158 štartujúcich):
1	BLAŽKO Milan		1222  1961  Šport Rysy Poprad	1:02:38,2
2	SENKO Peter		1225  1961  Prešov			1:04:35,4
3	DUTKO Michal		1201  1955  START BARDEJOV		1:06:28,9
113	BARTÁK Miroslav  	1386  1964  SK Stopa Praha		2:35:11,9

Muži - 51 a viac r. - 25 km (88 štartujúcich):
1	BARTKO Vladimír    1511  	1945  TATRASVIT SVIT		1:11:40,1
2 	FILANDA Milan		1501  1943  Banská Bystrica  	1:14:54,2
3 	SOSNA Vlastimil  	1508  1949  TŽ TŘINEC SKI KLUB 	1:18:31,8

Ženy - 17-40 r. - 25 km (56 štartujúcich):
1 	BUKVAJOVÁ Jaroslava	1709  1975  ŠKP Ban. Bystrica 	1:05:04,8
2 	KALINOVÁ Ľubomíra 	1736  1982  LK Slávia BB		1:09:15,9	
3 	ROZINOVÁ Kamila		1733  1982  ŠKP Ban. Bystrica 	1:14:40,6
4  	LAKATOŠOVÁ Jana		1708  1982 	Lyž. klub Dobšiná 	1:16:03,6
5	ONDREJKOVÁ Lenka	1734  1981  ŠKP Ban. Bystrica 	1:16:11,4
10 	PROCHÁZKOVÁ Alena	1771  1982  PABB B. Bystrica 	1:19:18,9

Ženy - 41 a viac r. - 25 km (22 štartujúcich):
1 	ČERNOCHOVÁ Jaroslava	1801	1947  FRENŠTÁT p.Radh. 	1:35:17,5
2  	REICHLOVÁ Mária		1802  1944  LOKO. VRÚTKY 		2:13:50,2
3 	KLEINOVA Mária		1815  1952  VE Dobšiná		2:20:32,7

Juniori 17-20 r. - 25 km (45 štartujúcich):
1 	HOLIENČÍK Stanislav	1913  1981  Lyž. klub Dobšiná 	1:00:13,0
2 	KRIŽAN Vladimír 	1952  1981  KBL Jasná L. Mikuláš 	1:01:44,8
3	 ŠUSTER Michal		1956  1981  KBL Jasná L. Mikuláš 	1:02:21,7
24	LACIGA Radek		1951  1982  Zdravotník Praha	1:17:06,8

NAJÚSPESNEJŠÍ ORIENTAČNÝ ŠPORTOVEC SZOŠ 1999
 1. Katarína Libantová	Sokol Pezinok					290 b.	
 2. Marian Dávidík	Kobra Bratislava				260 
 3. Mikuláš Šabo	Rapid Bratislava/OrientKlub Bratislava		240
 4. Mária Paráková	Ekonóm B. Bystrica/ŠK Cart print Nitra		210
 5. Jozef Pollák	TU Košice					190
 6. František Libant	Kobra Bratislava				180
 7. Alena Ďurčová	ŽU Žilina/ŠK Cart print Nitra			180
 8. Štefan Šurgan	Ekonóm B. Byst./ŠK Cart print Nitra/Kobra Brat.	210
 9. Lucia Kotryová	Ekonóm Banská Bystrica				130
10. Štefan Rácz		Klub OB a lyžovania Kysak			120
11. Katarína Marhevková	OrientKlub Bratislava				120
12. Miroslava Seidlová	Ekonóm Banská Bystrica				110
13. Peter Jurčík	ŽU Žilina					100
14. Marian Kazík	Pucov ŠK Bratislava/ŠK Cart print Nitra		90
15. Tomáš Navrátil	OrientKlub Bratislava/Rapid Bratislava		90
16. Michaela Beňová	Ekonóm B. Bystrica/ŠK Cart print Nitra		80
17. Martina Rákayová	TU Košice					80
18. Jozef Wallner	Kobra Bratislava				70
19. Peter Mlynárik	ŽU Žilina/OrientKlub Bratislava			70
20. Jana Miklušová	Farmaceut Bratislava				70

INZERÁT
Predám 2 buzoly zn. SILVA 2NL-360
(klasické s malou lupou a výrezom krúžku a trojuholníka), nové.
Cena: á 600 Sk.
Kontakt: Beata Vávrová, Lachova 2, 851 02 Bratislava, tel. 07-6231 1363

Tieto informácie boli skompletované 10. 3. 2000