INFOB 5/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Juraj Šmelík, tel. 07 - 4487 3135 (R), tel. 07 - 5341 1246 (D), e-mail: barborak@pobox.sk

OPRAVA
V Infobe č. 4/99 bol uverejnený Súťažný poriadok SZOŠ pre OB. Opravte si prosím chybu:
text z bodu 3.3.4
c) kvalifikačné:
Oblastné majstrovstvá
škrtnite (resp. presuňte). Tento text patrí do bodu 1.1. Poškodeným sa ospravedlňujem.
Puco

POZOR! JE PRESTUPOVÝ TERMÍN!!!
Pre tých, ktorí si to nevedia zapamätať alebo sú leniví pozrieť sa do Registračného poriadku, len krátka informácia: Jarný prestupový termín trvá od 1. 3. do 31. 3. 1999.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOB)
20. - 21. 3. - Medzinár. preteky v OB (klasika, KT) - San Martin de Valdeiglesias, ESP
27. 3. - 5. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
27. 3. - Kobánya kupa - Maďarský pohár v OB - Biatorbágy - Etyek, Maďarsko
28. 3. - 6. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
21. - 23. 5. - Vilnius ‘99 - 3-dňový OB, 22. 5. preteky IOF na klas. tratiach - Vilňus, Lotyšsko
22. - 24. 5. - World orienteering Marathon Trophy - horský OB - La Chapelle en Vercors, Francúzsko
19. - 20. 6. - Salomon trophy 99, horský OB - Ogrodzienec, Poľsko
30. 6. - 4. 7. - TAKAS 99 - 5 dní OB - Trakai, Litva
30. 6. - 3. 7. - Midnattsolgaloppen, 4 dni OB - Bardufoss, Nórsko
2. - 4. 7. - WAWEL CUP 99, 18. roč. 3-dňových OB pretekov - Ogrodzienec, Poľsko
10. - 16. 7. - Sorlandsgaloppen 99, 6 dní OB - Skien, Nórsko
18. - 23. 7. - Majstrovstvá sveta veteránov v OB - Aarhus, Dánsko
24. - 31. 7. - 6 dní OB - Langenthal, Švajčiarsko
26. - 30. 7. - O-ringen 99 - Dalarna, Švédsko
31. 7. - 8. 8. - Higland 99 - 6 dní OB pre verejnosť počas MS v OB 1999 - Inverness, Škótsko
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB - Rožńava, SVK
18. - 22. 8. - BOHEMIA 99 - 5 dní OB - Stráž pod Ralskem, CZE
2. - 7. 1. 99 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

LICENCIE LOB Z M SR NA KLASICKÝCH TRATIACH
E
Š. Rácz TKE, M. Seidlová EBB
A
T. Navrátil OBA, T. Sikora VZA, P. Parák EBB, M. Krajčík EBB, P. Murín EBB, P. Otčenáš EBB, L. Ondrejková EBB, M. Beňová EBB,L. Kotryová EBB, J. Horniak PBA, M. Stasz PBA, M. Richter ZMA
B
P. Jurčík VZA, M. Šabo RBA, M. Prékopová MZV, M. Kazík CBA, L. Barták SPE, P. Dobrík EBB, M. Pilát EBB

ČLENOVIA HNUTIA ZAČALI MYSLIEŤ
Konečne sa začali ozývať aj radoví funkcionári, ktorým čo-to v poriadkoch a predpisoch sa nezdá. Škoda že ich reakcie sú väčšinou po funuse (na návrhy poriadkov poskytované klubom na pripomienkovanie reaguje málokto), ale v budúcnosti sa hádam správny model pozdávajúci sa všetkým nájde. Tieto poznámky sa týkajú súťaže klubových družstiev:

Došiel mi súťažný poriadok k majstrovstvám Slovenska klubových družstiev a je v ňom, že junior a juniorka získa toľko isto bodov ako prvý muž alebo žena (teda 30).
To znamená, že ak prihlásim juniora a ten to formálne odkráča, skončí posledný a získa 20 bodov do súťaže družstiev (väčšina mužov sa môže aj zabiť na trati a 20 bodov nikdy nezíska). A dať víťazstvo v M 21- a M -20 na rovnakú úroveň, to potom môžu juniori behať rovno mužov. A to juniorov ešte zopár aj behá ale čo juniorky!
Nemôže sa to spraviť tak ako to bolo po minulé roky? My vo VZA by sme to určite privítali.
Myslím si, že toto pravidlo nepomôže prinútiť kluby vychovávať si pretekárov v nižších kategóriách, skôr prinúti účelovo prihlásiť juniora alebo juniorku do danej kategórie na pretekoch, ktoré sa rátaju do M SR klubových družstiev, aj keď na to nemá vek a možno ani výkonnosť (samozrejme, ak chce uspieť v týchto pretekoch).
Ak chceme prinútiť kluby vychovávať si mladých, radšej vyhlásme jednu súťaž družstiev, do ktorej sa budú rátať všetky kategórie vyhlásené na M SR, pričom víťaz kategórie získa vždy 30 bodov. Z takých pretekov potom dostaneme skutočný obraz o tom, ktorý klub ma najväčšie množstvo kvalitných pretekárov vo všetkých kategóriách.
Ale keď sa táto súťaž volá M SR klubových družstiev dospelých, mali by všetci zúčastnení bežať rovnakú trať. Pre M SR štafiet tiež neplatí pravidlo, že druhý úsek musí bežať junior, tak prečo je to tak v družstvách?
Vandlík

Zápis č. 3/99 z mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 22. 2. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Marian Kazík - členovia P SZOŠ
Paulína Májová - vedúca RT reprezentácie v OB

Program: Zasadnutiu predsedníctva malo predchádzať stretnutie s predsedom SOV Vladimírom Černušákom vo veci prejednania podpory našim športom a informovania o olympijskom projekte IOF. To sa pre náhlu zmenu progra mu v SOV neuskutočnilo. Nové stretnutie je naplánované na 10. 3. 99.

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Iné, rôzne:
a) návrh plánu činnosti dorasteneckého družstva SR
b) úprava a doplnenie Stanov o pripomienky MV SR
c) koncepcia práce s mládežou do r. 2002
d) pracovné zmluvy štátnych trénerov a trénerov mládeže
e) zastupovanie gen. sekretára
f) marcová konferencia zväzu

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 22. 2. 1999:
- uznesenie 2/2/99 - Vypracovať Vykonávacie predpisy v OB pre r. 1999 a rozpo slať ich na kluby - splnené
- uznesenie 6/2/99 - Zverejniť materiál o rozdeľovaní príspevku na tvorbu máp v Infobe - splnené
- uznesenie 9/2/99 - Zverejniť Plán propagácie SZOŠ v Infobe - splnené
- uznesenie 11/2/99 - Predložiť návrhy na uzavretie prac. pomerov s trénermi
- splnené - uznesenie 13/2/99 - Zverejniť Plán činnosti reprezentačných družstiev v OB na r. 1999 spolu s nominačnými kritériami v Infobe - splnené
- uznesenie 14/2/99 - Vyzvať trénera dorastu R. Mičeka, aby vypracoval samostat ný materiál o pláne činnosti družstva dorastu v r. 1999 - splnené
- uznesenie 16/2/99 - Rozposlať na CTM vyrozumenie SZOŠ aj s pripomienkami, ktoré poukazujú na nesúlad s usmernením MŠ SR - splnené
- uznesenie 18/2/99 - Vyplnenie a odoslanie dotazníkov IOF - splnené

2.
A) R. Miček doručil svoj návrh na činnosť dorasteneckého výberu v OB v r. 99. P SZOŠ uvedený materiál doporučilo odborne posúdiť realizačnému tímu v OB.

Uznesenie 1/3/99: P SZOŠ sa návrhom na činnosť dorasteneckého výberu v OB v r. 99 bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.

B) P SZOŠ prekonzultovalo pripomienky MV SR k Stanovám SZOŠ, ktoré nie sú v pred kladanej podobe v súlade so zákonom č. 83/1990 a potrebnú zmluvu o súčinnosti.

Uznesenie 2/3/99: Predsedníctvo SZOŠ poverilo upraviť Stanovy zástupcov SZOŠ a zmluvu o súčinnosti vyhotoviť počas Konferencie SZOŠ 20. 12. T: 10. 3. 1999 zodp.: Máj, Kazík

C) SZOŠ má predložiť na MŠ SR koncepciu práce s mládežov do r. 2002 spolu s analý zou súčasného stavu.

Uznesenie 3/3/99: P SZOŠ poverilo pripravením spomínaného materiálu z do stupných podkladov Kazíka a Májovú. T: 10. 3. 1999 zodp.: Májová, Kazík

D) P SZOŠ sa zaoberalo návrhmi zástupcov realizačných tímov OB a LOB na trénerov št. reprezentácií a trénerov mládeže, s ktorými majú byť od 1. 3. do 31. 12. 1999 uza tvorené pracovné úväzky.

Uznesenie 4/3/99: P SZOŠ rozhodlo o uzavretí prac. pomerov a výške brutto pla tu pre týchto trénerov:
št. tréneri OB - Jozef Pollák 3 500 Sk, Paulína Májová 4 000 Sk
LOB - Zdeno Pažout 3 500 Sk, Ján Greguška 1 000 Sk
tréneri mládeže OB - Róbert Miček 3 500 Sk, LOB - Marta Holková 3 500 Sk

Potrebné doklady pre osobné oddelenie AŠZ zabezpečí od spomínaných g. sekr. T: 28. 2. 1999 zodp.: Kazík

E) Gen. sekretár M. Kazík v dobe od 1. do 8. 3. bude zúčastnený ako vedúci výpravy na JMS v LOB v Bulharsku a na sekretariáte bude neprítomný.

Uznesenie 5/3/99: P SZOŠ poverilo zastupovaním na uvedený termín P. Májovú (kontrola a výber pošty, odkazy, faxy,...)

F) Programom marcovej konferencie SZOŠ sa P SZOŠ bude zaoberať na ďalšom riad nom zasadnutí Predsedníctva, ktoré bude 10. 3. 1999 v Bratislave.
Zapísal: Marian Kazík

Ako to vidím ja...
Vo štvrtom čísle INFOB-u bol zverejnený materiál „Plán činnosti reprezentačných družstiev SR v OB na rok 1999, vrátane nominačných kritérií na vrcholné podujatia a plán prípravy na MSJ 99“. Tento materiál vyvolal veľa dohadov a diskusií už na samotnom zasadnutí P SZOŠ dňa 9. 2. 1999, z dôvodov viacerých nejasností uverejnených v ňom. Ja osobne som zásadne nemohol s viacerými časťami tohoto materiálu súhlasiť. Ale poďme pekne po poriadku.
Upozornil som členov P SZOŠ na personálne otázky súčasného realizačného tímu, ktorý sa scvrkol po odchode p. Nagya na dvoch členov (nepočítam lekárku) Májovú a Polláka, čo je možno dobré, lebo vedúca realizačného tímu už nebude mať žiadneho oponenta - okrem zvyšných členov P SZOŠ, ktorí musia niesť za dennú reprezentáciu SR v OB zodpovednosť. Ciele, ktoré si vytýčil realizačný tím, sú podľa môjho názoru tiež nejasné, nakoľko sa v nich nehovorí o tom, či zverejnené umiestnenia u mužov a žien sa týkajú súťaží jednotlivcov alebo štafiet.
Ďalším problémom je pojem „štatút reprezentanta“ pre rok 1999 a osoby, ktorým patrí. Pýtam sa, zabudlo sa na Janku Slámovú, ktorá je po materskej a nemala by ho stratiť? A čo Janka Miklušová, ktorá ho síca v minulom roku mala, ale na čo jej bol, keď ju P SZOŠ nenominovalo ani na jedno vrcholné podujatie, kde by ho mohla potvrdiť?
Ďalšie nejasnosti sú v počtoch nominovaných na MS a MSJ. P SZOŠ schválilo počty, ktoré by malo garantovať aj finančne, t.j. na MS 4 M + 1 W a na MSJ 3 M + 1 W. Na druhej strane sa však v materiály objavujú aj kombinácie pri MS 5 M + 2 W resp. pri MSJ 4 M + 1 W. Nepochopiteľné je aj to, že pri juniorskej kategórii sa teoreticky na prvých troch miestach môžu objaviť aj pretekári bez štatútu reprezentanta a títo si budú musieť náklady na pobyt zaplatiť z vlastného alebo na náklady klubu. To je teda dobre pritiahnuté za vlasy.
Páči sa mi postoj dospelej reprezentácie, ktorá v nominačných kritériách upustila od zvýhodnenia pretekárov so štatútom a rozhoduje jednoznačne výkonnosť. Ak ju niekto má a potvrdí, zväz garantuje financie na jeho účasť na MS. Samozrejme nejde mi ešte do hlavy pojem „komplexné zhodnotenie výkonnosti pretekára v orientačnom behu“ ako aj termín jarných testov u juniorov, ktorý je už tradične pred M SR na dlhých tratiach, ktoré sú sledovanými pretekmi. V žiadnom prípade nechcem ovplyvňovať názory druhých na uvedenú problematiku, ale zamyslite sa nad tým...
Jano Mižúr

Zapísal: Marián Kazík