INFOB 14/98
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-5049207, fax 07-5049536, e-mail: szob@isternet.sk


OPÄŤ ZMENA!!! NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLA SZOB OD NOVEMBRA
Ani nie po 3 rokoch došlo opäť k prečíslovaniu v Dome športu, ktoré postihlo i náš zväz. Niekedy v novembri sa na pôvodné telefónne a faxové číslo nedovoláte. Nové čísla budú:
tel. 07-4924 9207
fax 07-4924 9536

ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Radoslav Jonáš, tel. 07-6478 0512 (D)
Viktória Nováková, tel. 088-4124 011 (D)
Igor Patráš, mobil 0903 511131, mobil 0905 522144
Marian Spišiak, tel. 07-5250 851 (R), e-mail: marian.spisiak@st.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOB: vek dospelosti - 1. 10. Mária Cútová EBB, 13. 10. Zora Kátlovská RBA, 18. 10. Peter Chvojka ZMT, štvrťstoročnica života - 7. 10. Magdaléna Hasprová TPK a na svet zavítal v UKE maličký orienťáčik (po oboch rodičoch ba aj starom otcovi) Dušan Sláma (3,2/50) 29. 9. 1998. Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

MIESTO ZUŠČINA SLÁMA
ŠTK OB vyhovelo žiadosti TU Košice o povolení štartu náhradníka Petra Slámu (TKE) namiesto Róberta Zuščina (TKE) - obaja držitelia licencie B, na M SR v OB 10. 10. 1998, z dôvodu ospravedlnenia sa R. Zuščina pre chorobu. V štartovej listine M SR Sláma nahradí Zuščina.

STRETNUTIE VETERÁNOV VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Od roku 1993 sa pravidelne organizujú stretnutia veteránskych družstiev Slovenska a Maďarska. Väčšinou sa konajú dvakrát ročne, spravidla na prvých pretekoch v Maďarsku a potom na Veľkej cene Slovenska. Aj v tomto roku bola tradícia zachovaná. V Maďarsku sme síce počas Postás cupu prehrali, ale odveta sa nám vydarila a porazili sme našich súperov najtesnejším rozdielom jedného boda. Je zaujímavé, že posledné víťazstvo sme dosiahli v podobných terénoch - na Donovaloch.Vysoké Tatry pripravili účastníkom zaujímavé preteky, kde sme vyskúšali, ako chutia krátke trate. Bodové hodnoty a dosiahnuté časy v druhej etape GPS, ktoré sa rátali do súťaže, boli nasledovné:

   SVK              HUN
            čas body          čas body
M 35- Jozef Šimeček  47,12 1   László Prill  41,12 2
M 40- Ján Mižúr    34,37 3   Imre Urbán   30,57 4
   Jozef Fedor   34,56 2   Ábel Hegedús  37,22 1
M 45- Ivan Zacharovský 50,02 1   Zoltán Hegedüs 30,08 4
   Medard Féder   49,42 2   Tibor Erdélyi  32,17 3
M 50- Dezider Baran  57,17 1   A. Bogdanovicz 33,36 2
M 55- Wilfried Sleziak 40,08 2   Gyula Argay   55,24 1
M 70- Ladislav Oľhava 48,33 2   Ferenc Csamango 56,46 1

W 35- Mária Paráková  38,31 4   Borbála Gál   53,27 2
   Jana Mižúrová  50,54 3   Zsuzsa Székely 55,53 1
W 45- Viola Juhásová  34,26 2   Klára Karsay  43,08 1

SPOLU            23 :            22
Aj keď nie v najsilnejšom zložení, ale predsa sa nám podarilo našich súperov poraziť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční podľa predpokladov v nasledujúcom roku pri Postás cup v Maďarsku. Dovtedy sa môžeme pripravovať a dúfam, že aj na pôde súpera sa nám bude dariť tak ako v Tatrách.
Ján Mižúr

ŠTK OB POVOLILA VÝNIMKU Z PRAVIDIEL
ŠTK OB schválila výnimku z pravidiel OB čl. 26.6 o štarte kartografov - účastníkov seminára kartografov 16. - 18. 10. 1998 na pretekoch organizovaných na mapovom diele aj nimi vyhotovenom. Štart na pretekoch sa všetkým účastníkom seminára povoľuje.

VYHLÁSENIE ODDIELU OB FARMACEUT BRATISLAVA
Oddiel OB TJ Slávia Farmaceut Bratislava prerokoval nomináciu žien na SP 98 v OB vo Vysokých Tatrách 17. - 20. 9. 1998 a na svojej schôdzi dňa 8. 9. 1998 prijal nasledovné vyhlásenie:

Členovia oddielu OB Farmaceut:
1. Nesúhlasia s rozhodnutím V SZOB o nevyužití možnosti nominovať na preteky v domácich terénoch maximálny počet 6 žien;
2. Nesúhlasia s nenominovaním Jany Miklušovej, 18-ročnej pretekárky nášho oddielu, ktorá v r. 1997 ako jediná juniorka splnila kritériá pre udelenie štatútu reprezentantky SR pre r. 1998 a v tomto roku získala na doteraz uskutočnených M SR vo svojej a ženskej kategórii 3 tituly Majsterky SR a v priebežnom poradí Slovenského pohára elity 98 v kat. žien figuruje na 3. mieste hneď za Rákayovou a Libantovou. Na MSJ vo Francúzsku sa nezúčastnila len preto, lebo oddiel OB odmietol hradiť zväzu pobytové náklady na jej účasť;
3. Upozorňujú vedenie SZOB na tú skutočnosť, aby realizačný tím reprezentácie SR vypracoval v budúcnosti jasné kritériá pre nomináciu žien na vrcholové svetové podujatia v OB, lebo v tomto roku to tak nebolo a nominácie sa robili spoza stola bez zohľadnenia a posúdenia komplexnej a momentálnej výkonnosti adeptiek na reprezentačný dres.

Zápis č. 12/98 zo zasadnutia Výboru SZOB dňa 2. 10. 1998 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Ján Mižúr, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Marian Kazík - členovia V SZOB, Dušan Formanko - člen Revíznej komisie SZOB, Juraj Nagy - predseda Metodickej komisie SZOB

Program:
1. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
2. Návrh nových Stanov
3. Návrh kalendára súťaží na r. 1999 (OB, LOB, CO)
4. Návrh aktualizácie Pravidiel pretekov, súťažných poriadkov a klasifikačných poriadkov OB, LOB a CO
5. Rôzne:
a) seminár kartografov
b) správa revíznej komisie
c) vyhodnotenie účasti na MSJ a SP (SWE)
d) abdikácia J. Mižúra na funkciu podpredsedu SZOB
e) informácia o hospodárení
f) registrácia nového klubu
g) seminár trénerov
h) iné

1. V úvode privítal predseda SZOB prítomných na riadnom zasadnutí výboru. Výbor skontroloval plnenie úloh z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 2. 10. 1998:
- úloha 1/9/98 - Podpísať pracovné náplne trénerov OB. - v plnení termín: do 15. 11. 1998, zodp.: Máj, Mižúr
- úloha 2/9/98 - Pripraviť návrh kompetencií členov V SZOB. - splnené čiastočne, predložené v pracovnej verzii na rokovanie výboru, po dopracovaní bude predmetom rokovania nasledujúceho výboru, zodp.: Predseda SZOB
- úloha 2/10/98 - Predložiť návrh nominácií na SP - splnené

Ostatným úlohám ešte neuplynul termín plnenia.

V SZOB potvrdil chybu v zápisnici č. 11/98 z rokovania V SZOB o hlasovaní ohľadom nominácie žien. Opravená formulácia znie: ...Výbor SZOB (3 za, 1 proti) schválil nomináciu...

2. Predseda SZOB Štefan Máj predložil návrh nových stanov zväzu, doplnený o zapracované akceptované pripomienky (písomne pripomienkovali: J. Nagy, Š. Noga, J. Gajdošík, D. Formanko, M. Kazík). V diskusii boli vznesené pripomienky k článkom týkajúcim sa registrácie, krúžkov OB, rozsiahlosti Stanov, a niektoré pripomienky, ktoré neboli zapracované do nového návrhu Stanov.
Uznesenie 1/12/98: Výbor SZOB súhlasí s tým, aby nový návrh Stanov bol v tomto znení predložený na rokovanie najbližšej Konferencie SZOB. Zodp.: predseda SZOB

3.
a) S návrhom kalendára súťaží v OB, zmeneného po pripomienkach reprezentačných trénerov v OB, oboznámil zúčastnených J. Mižúr. V diskusii bola prednesená pripomienka, že takýto návrh kalendára je prispôsený najmä pre reprezentantov a neberie ohľad na ostatných pretekárov. M SR v letnom termíne budú pravdepodobne poznačené kvantitatívne nižšou účasťou pretekárov z dôvodu dovolenkového obdobia. Na formu uskutočňovania pretekov Pohár predsedu SZOB bolo viac názorov, návrhy na nový model budú predložené na posúdenie Konferencii SZOB.
Uznesenie 2/12/98: Dopracovať kalendár pretekov v OB na r. 99 do konečnej formy - obsadiť usporiadateteľmi zatiaľ neobsadené podujatia. Termín: do 20. 10. 1998, Zodp.: Mižúr

b) LOB - zatiaľ kalendár nepredložený, nakoľko organizácia podujatí organizovaných v SR je závislá na podujatiach v ČR. Kalendár súťaží LOB bude preto možné v konečnej podobe spracovať až po vydaní kalandára ČSOB.
Uznesenie 3/12/98: Predložiť kalendár pretekov v LOB na r. 99. Termín: do 20. 10. 1998, Zodp.: Nemec

c) CO - Kalendár pretekov v cykloorientácii by mal v čo najmenšej miere kolidovať s pretekmi v OB, preto nemohol byť predložený skôr, ako bude odsúhlasený kalendár v OB.
Uznesenie 4/12/98: Predložiť kalendár pretekov v CO na r. 99. Termín: do 20. 10. 1998, Zodp.: Ďurín

4. Zástupcovia jednotlivých komisií nepredložili žiadny návrh na aktualizáciu pravidiel a poriadkov v jednotlivých druhoch orientácie, nakoľko nepovažujú za potrebné novelizovať súčasnú podobu pravidiel a súťažných poriadkov v jednotlivých druhoch orientácie.
Uznesenie 5/12/98: Prerokovať možnosti oživenia súťaží v OB počnúc rokom 1999 (hodnotenie dlhodobých súťaží). Termín: do 15. 11. 1998, Zodp.: Mižúr, Máj, Kazík

5.
A) Výbor SZOB prerokoval žiadosť Mapovej komisie v súvislosti s prípravou seminára kartografov.
Uznesenie 6/12/98: Výbor SZOB schvaľuje preplatenie cestovných nákladov účastníkom seminára kartografov vo Veľkom Krtíši z prostriedkov SZOB a od- porúča ŠTK OB povoliť výnimku z pravidiel OB čl. 26.6.

B) Výbor SZOB prerokoval správu Revíznej komisie SZOB za prítomnosti jej člena D. Formanka.
Uznesenie 7/12/98: V SZOB berie na vedomie správu Revíznej komisie SZOB a súhlasí so závermi a doporučeniami RK v tejto správe.

C) V SZOB presúva hodnotenie týchto a ďalších podujatí reprezentácie na ďalšie rokovanie Výboru.
Uznesenie 8/12/98: Predložiť komplexný návrh na preplatenie motivač- ných čiastok reprezentantov na základe výsledkov a schválených zásad. Termín: do 20. 10. 1998 Zodp.: Májová

D) V SZOB prerokoval oznámenie o abdikácii Jána Mižúra na funkciu podpredsedu SZOB. Pôvodnú formuláciu osobne Mižúr vysvetlil tak, že sa nevzdáva funkcie podpredsedu SZOB zodpovedného za riadenie súťaží v OB a reprezentáciu v OB, ale vzdáva sa zodpovednosti za reprezentáciu OB a vo funkcii zodpovedného za riadenie súťaží v OB zostáva i naďalej.
Uznesenie 9/12/98: V SZOB berie na vedomie oznámenie J. Mižúra, na základe ktorého sa vo veciach reprezentácie SR v OB bude obracať priamo na vedúcu realizačného tímu P. Májovú.

E) V SZOB zobral na vedomie správu o hospodárení zväzu k 31. 8. 1998, ktorú predložil J. Mižúr.
Uznesenie 10/12/98: V SZOB berie informáciu na vedomie.

F) Výbor SZOB prerokoval žiadosť o prijatie ŠK PANDA (TPA) do SZOB a oboznámil sa so splnením podmienok na prijatie.
Uznesenie 11/12/98: V SZOB schvaľuje prijatie ŠK PANDA Topoľčianky (TPA) za dočasného člena SZOB a ukladá predložiť žiadosť o prijatie za riadneho člena SZOB na najbližšiu Konferenciu SZOB. Termín: podľa textu Zodp.: Kazík

G) V SZOB prerokoval návrh zabezpečenia seminára trénerov, ktorý predložil predseda Metodickej komisie J. Nagy. Termín, miesto konania seminára a výber pozvaných trénerov predloží J. Nagy na sekretariát SZOB.
Uznesenie 12/12/98: V SZOB schvaľuje úhradu dopravných, stravovacích a ubytovacích nákladov pre pozvaných trénerov a reprezentantov SR z prostriedkov SZOB.

H) J. Nagy informoval o podnetoch a pripomienkach k práci v realizačnom tíme reprezentácie SR v OB. Výbor SZOB odporučil najprv dohodnúť sa na riešení spomínaných problémov priamo v realizačnom tíme.
Uznesenie 13/12/98: Predložiť správu o pretekoch M SR v OB (VZA) a návrh na doúčtovanie akcie. T.: 20. 10. 98 zodp.: Mižúr
Uznesenie 14/12/98: Predložiť návrh na odmeny pre víťazov v SPE, SRJ a SLD v r. 98. T.: 20. 10. 98 zodp.: Mižúr
Uznesenie 15/12/98: Spracovať zoznam ľudí, ktorý sa zaslúžili o rozvoj slovenského OB a ktorí sú už momentálne mimo diania v našom zväze za účelom zabezpečenia bezplatného doručovania Orientácie. T.: 20. 10. 98 zodp.: Kazík
Uznesenie 16/12/98: Navrhnúť spôsob organizácie a rozdelenia prostriedkov na účely CTM v r. 99. T.: 20. 10. 98 zodp.: Mižúr, Kazík

Zapísal: Marian Kazík