Obsah:

 

 

 

1. Úvod ………………………………………………………………… 1

2. Právny rámec tvorby a vydávania máp pre orientačný beh ............... 2

3. Prípravné práce …….……………………………………………….. 5

3.1 Získavanie a príprava podkladov ……………………………….. 5

3.2 Kresliace a meracie pomôcky …………………………………… 13

4. Terénne práce ………………………………………………………… 19

4.1 Rekognoskácia terénu a spolupráca viacerých mapárov ……….. 19

4.2 Mapovanie ………………………………………………………. 21

4.3 Mapárske potreby na deň a mesiac ……………………………… 37

5. Kancelárske práce .................………………………………………. 39

5.1 Príprava originálu z terénu ………………...…………………… 39

5.2 Kreslenie pomocou softvéru OCAD ..........…………………….. 41

5.3 Ostatné informácie na mape a dizajn ..…………………………... 49

6. Príprava podkladov pre tlač a tlač ………….………………………. 51

7. Záver ………………………………………………………………... 54

8. Zoznam aktívnych mapárov na Slovensku …………………………. 55

9. Literatúra ……………………………………………………………. 56

 

1. ÚVOD

Milý čitateľ – mapár, berúc do ruky túto príručku, vedz, že je to na Slovensku prvý pokus o vydanie akej–takej ucelenej príručky - metodického materiálu, ktorý by sa zaoberal - v stručnosti povedané – o tom, ako urobiť mapu pre orientačný beh. Samozrejme, mapou pre orientačný beh sa nemyslí len mapa pre orientačný beh, ale aj mapa pre lyžiarsky orientačný beh, cykloorientáciu alebo mapy veľkej mierky, napr. pre parkový orientačný beh alebo školské či výukové mapy (ďalej budeme uvádzať len ako “mapy pre OB”). Pohnútka, ktorá nás viedla k tomuto počinu je prostá – potreba takejto príručky. Tento dôvod prevážil nad zlým svedomím, že sa púšťame do niečoho, na čo nemám dostatočné skúsenosti. Radšej však vrabec v hrsti ako holub na streche. Už z uvedených pohnútok je jasný i účel vzniknutej príručky – touto formou šíriť informácie, ktoré všetkým záujemcom sprostredkujú skúsenosti a vedomosti získané za viacero rokov v oblasti tvorby máp pre orientačný beh a tak vyplniť prázdny priestor v tejto oblasti. Lebo múdry je ten, kto sa učí na chybách, najmä nie vlastných. Príručka sa snaží toto porekadlo uviesť do praxe. Snaží sa viac-menej chronologicky pojednávať o jednotlivých činnostiach, ktoré musí mapár vykonať, aby dosiahol svoj cieľ – vytvoriť mapu pre orientačný beh. Keďže na príručke spolupracovalo viacero autorov, z ktorých má každý svoje skúsenosti a metódy, príručku netvorí jednoliaty text – ak sa v nej stretnete s rôznymi názormi a skúsenosťami týkajúcimi sa jednej veci, prosím, vyberte si. Príručka je určená predovšetkým nadšencom a začínajúcim v tejto oblasti, verím však, že i skúsení mapári si v nej nájdu nejaký ten námet, postreh, praktickú skúsenosť alebo radu, ktorá im pri mapovaní pomôže. V príručke sa snažíme uviesť bližšie informácie o nasledovných okruhoch problémov:

A teraz, milý čitateľu, už len úprimné prianie, aby Ti bola táto príručka aspoň v niečom užitočná a pomohla pri kvalitnej tvorbe máp pre orientačný beh. Zároveň sa chcem poďakovať mojim spolupracovníkom i recenzentom, ktorí sa svojou mierou zaslúžili o vznik tohto dielka, konkrétne Petrovi Bartákovi, Martinovi Bidimu Bednárikovi, Jánovi Ďurínovi, Jánovi Furuczovi, Zdeňkovi Medvědovi Lenhartovi, Romanovi Sučíkovi, Dušanovi Kotúčovi Richterovi a Martinovi Václavíkovi .

 

 

 

Rado Jonáš, vedúci autorského kolektívu.

 

2. PRÁVNY RÁMEC TVORBY A VYDÁVANIA MÁP PRE ORIENTAČNÝ BEH .

(Rado Jonáš)

Oblasť tvorby a vydávania máp pre OB je upravená viacerými právnymi predpismi, ktoré sa však vzťahujú na oblasť tvorby a vydávania máp všeobecne. Sú to najmä zákon SNR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [9] a vyhláška ÚGK a K SR č. 178/1996, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii [8].

Následne uvediem stručný výťah relevantných častí vyššie uvedených právnych noriem:

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

I. Časť: Úvodné ustanovenia

§ 1 upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy okrem iného: “v mapovaní” a “pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel”

§ 2, odsek 7 a 8 obsahujú definície:

Mapovanie je súbor činností vykonávaných s cieľom vyhotoviť mapy a zahŕňa prešetrovanie, meranie vybraných predmetov a výpočtové a zobrazovacie práce.

Kartografické dielo, najmä mapa, mapový atlas alebo glóbus, je výsledok kartografického znázornenia Zeme, kozmu, kozmických telies, alebo ich častí, objektov, javov a ich vzťahov spolu s textovým a iným doplnením. (Podľa môjho názoru sem mapy pre OB patria).

III. Časť: Vykonávanie geodetických a kartografických činností

§ 5, odsek 1 - Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie alebo úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie. Podľa odseku 2 má túto spôsobilosť aj právnická osoba, ak ustanoví zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku.

Toto je z hľadiska OB obmedzujúca podmienka pri tvorbe máp pre OB, pretože existuje celý rad mapárov, ktorí príslušné kvalifikačné predpoklady nespĺňajú, napriek tomu sú však schopní vytvoriť veľmi kvalitné mapy pre OB. Zostaňme radšej pri tom, aby mapy pre OB tvorili i podľa zákona “nespôsobilí” kartografi.

§ 12, Povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností

Odsek 1, Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä (okrem iných povinností):

d) vyžiadať súhlas na použitie operátu kartografického diela, ktorého vydavateľom je úrad

a podľa písmen e) a f) bezplatne odovzdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej (t.j. papierovej) forme do archívov.

Operátom sa rozumie výtlačok mapy zo súboru máp, ktoré tvoria štátne mapové dielo (v písmene d) uvedené kartografické dielo). Úradom sa rozumie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKaK SR), Stromová 1, Bratislava.

 

 

Vyhláška ÚGKaK SR č. 178/1996, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.

Táto vyhláška okrem iných praktických vecí vo svojej šiestej hlave nazvanej Vykonávanie kartografických činností v § 40 Vydávanie kartografického diela stanovuje:

Odsek 2: Každá rozmnoženina vydaného kartografického diela obsahuje:

- názov diela

- mierku

- názov a sídlo vydavateľa

- dátum, ku ktorému kartografické dielo vykazuje stav

- rok vydania

- doložku o ochrane autorských práv

Táto doložka sa vyznačí symbolom © s uvedením vydavateľa a roku prvého vydania.

Konkrétna podoba týchto údajov na mapách pre OB je opísná v kapitole 5.3 Ostatné informácie na mape a design.

 

Odsek 3: Každá rozmnoženina kartografického diela vydaného na podklade iného kartografického diela obsahuje okrem údajov podľa odseku 2 doložku o ochrane autorských práv k použitému podkladu.

Ak je ako podklad použitá Základná mapa SR v mierke 1:10000, je nutné uviesť, že jej vydavateľom je ÚGKaK SR. Ak je ako podklad použitá iná mapa pre OB, uvedieme jej vydavateľa a rok vydania .

Odsek 5: Digitalizáciu vydaného kartografického diela bez súhlasu vydavateľa možno vykonať len pre vlastnú potrebu.

Odsek 6: Súhlas na použitie operátu kartografického diela, prípadne jeho časti udeľuje vydavateľ. Ak vydavateľ nie je totožný s autorom diela, vydavateľ sprostredkuje súhlas autora diela.

Poznámka: Za súhlas s použitím možno považovať i vôľu vydavateľa mapové dielo predať – t.j. kúpnopredajnú zmluvu, ktorá sa nemusí uzatvárať v písomnej forme, ale vzniká predajom mapy v Mapovej službe.

Odsek 8: Žiadosť o súhlas na použitie operátu kartografického diela obsahuje:

- meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo žiadateľa

- účel použitia

- názov diela, mierku, názov vydavateľa, rok vydania a časť operátu, ktorá sa má použiť

Nikde sa v tejto vyhláške ani v predchádzajúcom zákone nehovorí o tom, kto môže byť vydavateľ. Z toho potom zrejme vyplýva, že ním môže byť ktorákoľvek svojprávna fyzická osoba alebo právnická osoba.

K vydaniu mapy pre OB sa viaže i Zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov. [6] Podľa § 6, odsek 1 písmeno j): predmetom autorského práva je aj kartografické dielo v analógovej alebo inej forme (analógovou formou rozumej výtlačok na papieri). Je treba poznamenať, že samotný autorský zákon je vo viacerých svojich ustanoveniach nejasný, ba i odporujúci si sám sebe. Je však nesporné, že podľa § 10, odsek 3 autorské právo na vydaný zborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydavateľ (t.j. prevažne oddiely, kluby alebo zväz). Je však nejasné, do akej miery. Podľa výkladu autorského zákona od P. Muríňa [6] len pokiaľ sa týka použitia formou vydania, t.j. i opätovného vydania. Čo sa týka použitia mapy ako podkladu pre vznik novej mapy, domnievam sa, že podľa výkladu má toto právo zrejme autor, nie vydavateľ.

Vzhľadom na to, že kartografické dielo je predmetom autorského práva, treba brať do úvahy, že na to nadväzuje celý rad ustanovení, ktorými sa upravuje vznik autorského práva na dielo, obsah autorského práva, autorská odmena, použitie diela, prevod a prechod autorských práv, trvanie autorských práv, vydavateľská zmluva a iné. Podporbnejší popis týchto právnych inštitútov nie je predmetom tejto príručky.

Ďalšími právnymi predpismi, ktoré sa viažu na tvorbu mapy pre OB sú najmä právne prepisy upravujúce vstup na pozemky:

 

 

3. PRÍPRAVNÉ PRÁCE

3.1 Získavanie a príprava podkladov

(Martin Bednárik, Zdeněk Lenhart)

Získavanie podkladov

Ako podklad pri tvorbe mapy pre orientačný beh môže slúžiť:

a) staršia mapa pre OB

b) základná mapa SR (ZM SR, predtým ZM ČSFR resp. ZM ČSSR) 1:10000

c) štátna mapa odvodená 1:5000 (ŠMO) – neaktualizovaná od cca. 1969

d) katastrálna mapa 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2880

e) lesnícka (porastová) mapa

f) vojenská topografická mapa 1:25000 resp. 1:10000

g) “surová“ letecká snímka

h) ortofotosnímka

i) ortofotomapa

j) digitálne dáta popisujúce akúkoľvek zložku krajiny v záujmovom území

k) sieť línií, vymeraná iným mapárom

l) čistý, prípadne milimetrový papier

Tento zoznam si nerobí nárok na úplnosť. Sám som si vyskúšal možnosti a), b), c), g), k), l). Začiatočníkom neodporúčam voľbu e), g), l). Podľa možnosti získajte viacero druhov podkladov a sami otestujte ich vhodnosť pre konkrétny terén.

 

a) V tomto prípade si najprv všimnite, či mapa bola kreslená digitálne alebo ručne. Buď sa to dočítate v tirážnej tabuľke alebo rozdiel vybadáte priamo z kresby mapy. Mapy kreslené digitálne obvykle autor, správca mapy, vydavateľ alebo tlačiareň uchováva aj po jej vytlačení v podobe dátového súboru. Ak chcete mapu pre OB použiť priamo ako podklad (tj. nielen ako poradný zdroj informácií), slušnosť a rešpektovanie autorských práv káže obrátiť sa na autora alebo toho, ktorý je v tirážnej tabuľke uvedený za symbolom © (copyright). Môžete ho poprosiť o dátový súbor, ktorý s výhodou využijete pri príprave podkladov na mapovanie. Autor vám okrem toho môže poskytnúť cenné informácie, ktoré vám môžu ušetriť množstvo času a námahy. Odporúčam aj vám, aby ste po odovzdaní vášho súboru do tlače uchovali kópie aj u seba na nejakom spoľahlivom médiu (v poradí spoľahlivosti CD-ROM, ZIP disk, pevný disk atď.) Cena jedného zapisovateľného CD je cca 90 Sk a jeho kapacita 600 MB.

 

b), c), d) Ak sa rozhodnete pre tieto možnosti, môžete si mapy kúpiť v Mapovej službe Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ). Pracoviská:

Západné Slovensko a Bratislava:

Pekná cesta 15

P.O. Box 19

830 04 Bratislava

telefón: 07/ 44 87 32 61

Stredné Slovensko:

Partizánska cesta 9

974 01 Banská Bystrica

telefón: 088/4143082

Východné Slovensko:

Čajkovského 1

040 01 Košice

telefón: 095/6228555

Pokiaľ požadovanú mapu nezoženiete v predajni, môžete sa obrátiť na Ústredný archív GKÚ,

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, telefón: 07/43427533, 07/43334822.

Mapy b), c) vydával a copyright vlastní Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (predtým Slovenský úrad geodézie a kartografie), spracovávala ich Geodézia, š.p. (dnes Geodézia Bratislava, a.s.) a tlačila buď Slovenská kartografia, š.p. (b) alebo Geodézia, š.p. (c).

Okrem mierky sa líšia aj tým, že základná mapa je 4-farebná, kým štátna je 2-farebná. Jej nevýhodou oproti ZM je ešte redší polohopis mimo sídiel.

Mapy b), c) sú usporiadané do číslovaného kladu listov, čo uľahčuje vyhľadávanie a komunikáciu s predajňou. V tirážnych tabuľkách svojich máp som v položke Podklady nedávno začal uvádzať aj čísla použitých listov a odporúčam to aj vám. Zdroje by sme mali citovať korektne.

V hlavnom stane GKÚ na Chlumeckého majú listy ZM aj v rastrovej podobe. Vo vektorovom formáte DGN (Microstation) majú iba niekoľko listov z východného Slovenska. (Pozor, treba žiadať konverziu do vektorového výmenného formátu DXF, do OCAD-u 6,7 sa iný formát importovať nedá.) Viac o cenách a podmienkach použitia sa dozviete na stránke http://www.gku.sk.

d) katastrálne a účelové mapy sú vhodné pre mapovanie v sídlach. Neobsahujú výškopis. Tieto mapy sú obvykle jednofarebné a dosť neprehľadné. Neobsahujú väčšinu topografických prvkov, ktoré sú predmetom záujmu v OB. Ich mierky sú pre naše potreby zbytočne veľké a vhodný podklad z nich vytvoríme až zmenšením, čo je vzhľadom na ceny mapových listov dosť zbytočným mrhaním prostriedkami. Katastrálne mapy nájdete okrem pracovísk Mapovej služby GKÚ aj na rôznych úrovniach štátnej správy (okresné úrady)

Aktuálne ceny mapových listov k 12.07.1999

druh mapy

mierka

cena listu [Sk]

plocha listu [km2]

relatívna cena [Sk/km2]

b)

1:10000

50

19

2.6

c)

1:5000

40

5

8.0

d)

1:2880

45

8

5.6

d)

1:2000

45

4

11.3

d)

1:1000

45

1

45.0

Pri surfovaní po Internete som narazil na stránku ešte jedného zo spomenutých subjektov - Geodézie Bratislava, a.s.: http://www.geodezia-ba.sk.

e) Tieto mapy sú po stránke výškopisu a väčšiny polohopisu odvodeninami základnej mapy, pričom kvalita tohto odvodenia veľmi závisí od konkrétneho vyhotoviteľa. Ani lesnícka mapa bez výškopisu nie je výnimkou. To, čo je v lesníckych mapách naviac, tj. klasifikácia porastov a ich rozhrania, nevyváži ich nedostatky. V poslednom čase sa situácia v lesníckej kartografii zlepšuje vďaka využívaniu fotogrametrie. Napriek tomu začiatočníkom použitie lesníckych máp neodporúčam. Aj keby bola mapa akokoľvek dobrá, začiatočníkovi hrozí nebezpečenstvo nekritického prebratia rozhraní porastov, ktoré sú v lesníckych mapách klasifikované podľa úplne iných kritérií než prebehnuteľnosť (vek, druhové zloženie).

f) vojenské mapy – poskytujú často viac a spoľahlivejších informácií využiteľných pri mapovaní ako ZM, ale skúsenosti s nimi z dôvodu donedávnej utajenosti sú minimálne. V dnešných dňoch už je možné sa k nim dostať na adrese: Ministerstvo obrany SR, Generálny štáb ASR, ul. M. Rázusa 7, 911 27 Trenčín, tel. 0831/430590, p. Luňáková resp. Plk. Ing. P. Baric. Najväčšia mierka je 1:10000, tieto mapy sú však staré a nekompletné, vyhovujúce môžu byť mapy v mierke 1:25000. Sú to kvalitné topografické mapy zhotovované fotogrametricky. Momentálne je to najsústavnejšie obnovované mapové dielo na území SR. Tiež polohová presnosť v ich mierke je najvyššia. Vzhľadom na ich mierku je ale miera generalizácie vyššia a teda podrobnosť znateľne nižšia. Pre potreby tvorby mapy pre OB doporučujeme použiť len v prípade, že iné mapové podklady sú nedostupné a autor si netrúfa pracovať na čistom papieri.

g) "surová" letecká snímka (raw aerial photo) je snímka v stave, v akom bola získaná leteckým snímkovaním. Je skreslená projekčnou sústavou použitého fotografického prístroja, jeho náklonom voči zvislici a dvom komplementárnym súradnicovým osiam a najmä reliéfom terénu. Korekciou prvých dvoch vplyvov vzniká prekreslená letecká snímka. "Surové" letecké snímky sú obvykle dostupnejšie prekreslené letecké snímky, ortofotosnímky a ortofotomapy. Ich skreslenie síce býva v 5% tolerancii, ktorá by mala pre účely OB postačovať [5], takmer každý mapár ho však postrehne už pri vytváraní siete. Navyše, prevzatie vrstevníc zo základnej mapy do "surovej" leteckej snímky je takmer nemožné a nesúlad by zistil každý priemerne zdatný orientačný bežec. Východiskom by mohla byť kombinácia vyhodnocovania polohopisu z tejto snímky a konštrukcie výškopisu pomocou výškomera, stojí to však za to jedine tam, kde v snímke vidíme aj jemné detaily, ktoré by sme inak museli prácne zameriavať. Podobne ako mapy, aj letecké snímky sú v mierke (snímková mierka), ktorá sa vzhľadom na uvedené skresľujúce vplyvy mení od stredu k okrajom snímky. Táto zmena je nerovnaká u surovej snímky (teda od stredu sa snímková mierka mení smerom ku každému okraju rôzne) a približne rovnaká u prekreslenej snímky. V oboch prípadoch je teda možné hovoriť len o približnej snímkovej mierke. Najčastejšie sa vyskytujú snímky v mierkach cca 1:22000~27000 (zhotovované pre obnovu vojenských máp 1:25000) alebo v mierkach okolo 1:12500 (snímané pre obnovu ZM SR 1:10000).

h) ortofotosnímka vzniká z prekreslenej leteckej snímky korekciou vplyvu nerovnosti reliéfu. Historicky bola produkovaná analógovo na tzv. diferenciálnom prekreslovači, dnes však takmer výlučne digitálne s využitím digitálneho modelu terénu (DTM). V takom prípade ide o digitálnu ortofotosnímku a je teda možné ju použiť aj v digitálnom tvare. Metrickým vyhodnocovaním leteckých snímok sa zaoberá časť geodézie - fotogrametria. V prípade nemetrickej extrakcie informácii (zväčša účelových) hovoríme o interpretácii (niekedy tiež fotointerpretácia).

i) ortofotomapou sa nazýva ortofotosnímka doplnená vektorovými (líniovými, bodovými aj plošnými) informáciami vyhodnotenými fotogrametricky (napr. aj výškopisom) a znázornými mapovými symbolmi. Ideálne je získať ortofotomapu v digitálnom tvare, čo následne umožní rozhodovať o tom, ktoré vyhodnotené prvky použiť (a vytlačiť) pre finálnu prípravu podkladu do lesa.

V prípadoch h), i) ide o kvalitatívne výrazne lepší podklad než v bode g). Mierka týchto podkladov je obyčajne celistvá a konštantná v celej ploche.

O použiteľnosti leteckej snímky ako podkladu vo všeobecnosti rozhoduje výška a uhol, z ktorých bola zhotovená, členitosť reliéfu a vegetácia. V našich podmienkach letecká snímka obvykle dáva detailnejšiu polohopisnú informáciu ako základná mapa, ale iba o málo detailnejšiu, než potrebujeme na konštrukciu najzákladnejšej siete línií.

Amatérsku interpretáciu leteckých snímok umožňuje aj OCAD od verzie 6 vyššie. Jednoducho ako podklad (v terminológii OCAD-u Template, inak povedané šablóna, predloha) použijeme zoskenovanú (najlepšie ortofoto)snímku. Detailný návod je mimo rámca tejto príručky, záujemcom svoju verziu však rád poskytnem.

V júli 1999 vydal VKÚ Harmanec atlas ortofotomáp Bratislavy, ktoré môžu poslúžiť ako podklad. Sú výbornej kvality, mierka 1:6000, farebné, vcelku čerstvé, cena celého atlasu je cca 1500 Sk. Využiť sa dajú najmä v lesnatej časti a v novej zástavbe (sídliská). Starú zástavbu je lepšie zobrať z štátneho mapového diela (kvôli tieňom budov na ortofotomapách). Podobný atlas VKÚ uvažuje vydať i pre Banskú Bystricu a Košice.

j) dnes je možné získať pomerne veľké množstvo digitálnych dát rôznych druhov, podrobností a obsahu. V zásade sa jedná o štyri typy dát:

V jednoduchšom prípade sa tieto dáta použijú na tlač podkladu pre terénne práce. V požadovanej mierke príp. farebnosti a aj s preddefinovanou sieťou poludníkov resp. štvorcovou sieťou. Použiteľnosť v teréne potom silne závisí od kvality výstupného zariadenia, ktoré tlač realizuje.

Náročnejší a softvérovo gramotnejší mapár môže použiť celý rad programových prostriedkov z oblastí GIS, CAD príp. DIP na úkony predchádzajúce tlači finálneho podkladu do terénu. Rozsah a zameranie tejto príručky neposkytuje priestor pre podrobnejší popis týchto tém a preto sa obmedzíme len na pár príkladov možných operácií:

V každom prípade však výsledným produktom je analógová mapová informácia na tuhom médiu (zvyčajne papier), ktorá je potom vonku použitá ako podklad pri terénnych prácach. V celom digitálnom procese sú kritické dva faktory ovplyvňujúce kvalitu: správnosť nastavenia a používania príslušného softvéru (teda miera onej gramotnosti) a kvalita výstupného zariadenia použitého na tlač toho všetkého na ono tuhé médium. (Peter Barták)

 

k) Najmä pri spoločných mapových dielach sa vám môže stať, že základnú sieť vám jeden z kolegov vymeria. V bežných prípadoch by bolo plytvaním jeho i vaším časom, keby ste ju nevyužili. Je však dobré overiť si súhlas severu. Odchýlky medzi dvoma buzolami bývajú aj niekoľko stupňov! Metód zistenia odchýlky je niekoľko. Nameraná odchýlka sa potom dá dobre korigovať pomocou buzoly s deklinačným krúžkom, napr. SPORT 4. Menej vhodným riešením je pridávanie/ uberanie zistenej odchýlky k nameranému azimutu.

l) čistý papier je riešením pre tých, ktorí si veria a pracujú rýchlo a precízne a pre tých, ktorí iný podklad ani nemajú. Milimetrový papier má oproti čistému tú výhodu, že tým získame hustú sieť poludníkov a rovnobežiek.

Príprava podkladov

Nech už použijete akýkoľvek podklad, je obvykle nutné zmeniť jeho mierku. Ak má byť výsledná mierka mapy 1:10000 alebo 1:15000, treba mapovať v mierke 1:7500. Inú mapovaciu mierku nedoporučujem, 1:5000 je príliš veľká a 1:10000 príliš malá a akákoľvek iná náhodne zvolená mierka medzi nimi je zbytočnou komplikáciou.

Pri mapách pre cykloorientáciu, LOB a horský orientačný beh možno voliť mapovaciu mierku od 1:10000 vrátane smerom k ešte menším mierkam. Pri mape pre LOB by bola v niektorých prípadoch oprávnená aj mapovacia mierka 1:7500.

Pri mapách veľkých mierok som za to, aby od výslednej mierky 1:5000 smerom k väčším mierkam bol pomer mapovacej a výslednej mierky 1:1, t.j. trojtisícku mapovať v trojtisícke, päťtisícku v päťtisícke atď. V prípade 1:7500 by som ešte uvažoval o mapovaní v 1:5000, ale aj tu si viem predstaviť mapovanie v 1:7500.

Tento prístup odráža môj súkromný názor, že mapa pre OB akejkoľvek mierky má byť ideálne zväčšeninou “pätnástky“. Keď teda pri mapovaní “pätnástky“ musí stačiť “sedemapolka“, musí pri mapovaní “trojtisícky“ bohato stačiť “trojtisícka“. Ak však niekto chce zachytiť v mape výrazne viac objektov, než takýto prístup umožňuje, musí obvykle zmenšiť veľkosť symbolov a uľahčiť si aj ich zakresľovanie voľbou väčšej mapovacej mierky, než je mierka finálna.

Zmena mierky sa dá realizovať na kopírkach s nastaviteľným pomerom zväčšenia/zmenšenia. Pomer zväčšenia/zmenšenia, ktorý treba nastaviť na kopírke je totožný s pomerom mierok. Príklad: Pri zväčšovaní ZM 1:10000 do 1:7500 na kopírke nastavím zväčšenie 133%, lebo 10/7,5 je 1.333...

Pri kopírovaní veľkej predlohy po častiach je vhodné ukladať ju do kopírky stále rovnako orientovanú. Bežná kopírka totiž nedodržuje rovnaký pomer zväčšenia v pozdĺžnom a priečnom smere a rôzne orientované časti by pri kompletizovaní spolu nepasovali. Čierno-biela kopírka obvykle postačuje, farebná je vhodná na staršie mapy.

Ďalšou (digitálnou) technikou zmeny mierky podkladu je jeho naskenovanie s istým rozlíšením a prepísanie tohto rozlíšenia. Ak napríklad naskenujete leteckú snímku, ktorá je v mierke 1:25000 pri 600 DPI, tak zmenou tejto hodnoty na 180 DPI získate snímku v mierke 1:7500. Pozor, nejde o prevzorkovanie (veľkosť súboru sa prepísaním DPI nezmení), ale o malý nevinný podfuk, ktorého jediným, ale postačujúcim účelom je zmena mierky! Závisí len od softvéru, či vám to dovolí a či spraví presne to, čo si prajete.

Ak máte k dispozícii mapu vo forme dátového súboru vo formáte OCD, môžete podklad tlačiť spolu so sieťou poludníkov a rovnobežiek z OCAD-u priamo v požadovanej mierke. OCAD 7 dokonca umožňuje tlač bitmapovej predlohy spolu s vektorovou kresbou mapy.

Podklad by sa dal s výhodou vytlačiť na priehľadnú plastovú fóliu aj na kopírke alebo počítačovej tlačiarni. Táto možnosť je síce progresívna aj cenovo dostupná, ale dosiaľ málo využívaná skôr z dôvodu konzervatívnosti mapárov. Verný tradícii budem preto aj ja v ďalšom texte predpokladať, že podklad je papierový.

Po vyhotovení podkladu je dobré overiť si jeho mierku porovnaním vzdialeností medzi totožnými bodmi v ňom a vo východiskovom materiáli.

Už do podkladu je nutné zakresliť vlícovacie (pasovacie) značky (obvykle krížiky) a zvýrazniť v ňom línie magnetického severu.

Ak nemáme prístup k farebnej kopírke pri kopírovaní mapy pre OB, alebo je východiskový materiál, z ktorého vyrábame podklad, prirodzene čierno-biely alebo chudobný na farby (ZM, ŠMO, katastrálna mapa), môžeme si finálny podklad okolorovať dodatočne ručne farbičkami.

Iste nie je vhodné vyraziť do terénu iba s takýmto papierovým podkladom. Raz skúsiť je priveľa. Papier treba ešte v pravý čas pokryť vhodnou fóliou a kresliť na ňu. Musí byť priehľadná, ale pritom matná, rozmerovo stála pri zmenách vlhkosti a teploty. Musia na nej držať farby nanesené pentelkami a farbičkami i za vlhka tak, aby sa dali ešte vygumovať. Najlepšia je fólia, na ktorú sa dá kresliť z oboch strán, napr. kvôli nakresleniu siete poludníkov na zadnej strane fólie, resp. iných informácií, ktoré považujeme pre prácu v teréne za dôležité a už definitívne. To, ako na fóliu chytajú a ako sa gumujú farby, najlepšie otestujeme v obchode ešte pred jej nákupom. Do obchodu si jednoducho so sebou prinesieme, nedbajúc na všeobecné pohoršenie, všetky lesné ceruzky a gumu. Vyplatí sa to: Už som sa stretol s fóliou, z ktorej sa nič nedalo vygumovať, i s fóliou, z ktorej sa síce gumovať dalo, ale na vygumovanú plochu už farbička znovu nechytila. Rado používa fóliu značky Aarque, výrobok č. 04285, ktorú dostať vo firme TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. na Pluhovej ulici 2 v Bratislave, tel. 44452766 v cene cca 30 Sk vrátane DPH za formát A3 (majú v tomto balení, ale podľa posledných skúseností chcú predávať len väčšie množstvo). Stretol sa už i s francúzskou kresliacou fóliou značky “Polydalbe“ vo forme rolky, rozmery 90cm x 20m, hrúbka 80 mikrónov, ide o polyesterovú polomatnú fóliu.

Bez ohľadu na to, či sa pri ďalšom postupe rozhodneme pre vodotesnú alebo vodopriepustnú zostavu doska-podklad-fólia, je dobré vodovzdorne upraviť aspoň papierový podklad a to buď polaminovaním alebo oblepením tenkou priehľadnou lepiacou páskou. Musíte si však dať záležať, aby ste tým poklad nezdeformovali viac, než potenciálne vlhko. Ak je lepiaca páska hrubá, vyrobíte si tak na podklade schodíky, ktoré budete cítiť aj pod fóliou a ktoré sa určite prejavia na kvalite kresby. Ak sa domnievate, že nevýhody takejto ochrany prevážia nad jej výhodami, mali by ste predsa páskou ochrániť pred zmazaním aspoň vlícovacie značky a jeden severník. Zásadne neodporúčam nalepovať na podklad samolepiace kresliace fólie - neoddeliteľnosť fólie a podkladu síce vyrieši problémy s vodovzdornosťou a spasovávaním, ale výrazne sťaží odlišovanie detailov v podklade od detailov na fólii.

Kresliacu fóliu aj pred použitím ešte otestujeme, či chytá farbičky aspoň z jednej strany za sucha i za mokra a či sa dá gumovať.

Odstrihneme si kus kresliacej fólie o niečo väčší, ako je podklad - celý mapovaný priestor v jednom kuse.

Podklad pevne, avšak nie po celom jeho obvode nalepíme na spodnú stranu kresliacej fólie. Na ňu z podkladu prekreslíme vlícovacie značky a sever a opäť ich ochránime páskou.

Alternatívny názor Zdeňka Lenharta:

Já nelepím podklad k folii, lícovací detaily kreslím co nejmenší, lehoučce černou a v "pravidelné" síti asi po 3cm, tedy několik desítek až stovek bodů. Nijak je nechráním a při mapování v terénu je postupně gumuji. Magnetické poledníky (čtvercovou síť) chráním tím, že je kreslím na spodní stranu folie.

Celok nalepíme na kresliacu dosku z tvrdého, tuhého, ľahkého, nenasiakavého, nemagnetického a elektricky nevodivého materiálu. Ja používam laminát. Najmä pre začiatočníka je dobré mať sever orientovaný podľa niektorého (rovného!) okraja dosky, ktorý tým pádom môže využívať ako poludník. Nie je to však nevyhnutnosť. V prípade veľkých fólií treba uprednostniť také umiestnenie fólie na doske, ktoré nám umožní zmapovať čo najväčšie územie na čo najmenej ústrižkov fólie. Každé strihanie a zlepovanie fólie vnáša nepresnosť.

Pre porovnanie je dobré sa v súvislosti s podložkou na mapovanie zoznámiť i s názorom Z. Lenharta z Brna:

Podložka pro mapování

Požadavky - tuhá, tvrdá, lehká, vodovzdorná, nemagnetická, bílá, přiměřeně velká.

Všechny požadavky splňuje sendvičová konstrukce - dvě desky z bílé umělé hmoty 1mm silné (hasičské a stavařské výstražné cedule) a mezi nimi asi 2cm silný pěnový polystyrén, vše slepeno epoxydem v tuhou desku. Rohy je třeba epoxydem důkladně vyztužit, olaminovat. Formát nejvýše A4, (nebo i delší a užší), musí umožnit rýsování podle buzoly i ve středu desky při držení obojího jen jednou rukou. Na jednu stranu jehlou narýsovat poledníky podél, na druhou napříč.

Podkladová mapa je připevněna severem podle poledníků (jen výjimečně našikmo) a je přilepena po celém obvodě vodovzdorně. Folie je přilepena souvisle nejvýše na třech stranách, na čtvrté jsou skuliny pro vsunutí kousku tuhého bílého papíru na zastínění podkladu. Stínítko má tvar lopatky či špachtle, “držátko“ vyčuhuje ven. Skuliny mezi připevněním folie jsou tak velké, aby stínítko nemohlo vypadnout, ale bylo možno s ním pohybovat.

Pro ochranu před umatláním i před vlhkem a také pro rychlejší orientaci na mapě je folie překryta čtverečkovaným papírem (rovnoběžně s poledníky) připevněným na stejných místech jako folie. Na papíře je vyznačen sever a případně základní orientační body mapy. Na mapovaném místě se do krycího papíru vystřihne a odklopí malé okénko, postupně se otvírají další kousky a hotové se zase přiklápějí a uzavírají malými samolepkami. Při otvírání okének pozor na poškrábání folie nůžkami. Na poškrabaná místa pak nelze kreslit. Čtverečkový potisk papíru nesmí ve vlhku odplavat či přeskočit na folii.

Přes desku je přetažena dvojmo kalhotová guma (v nouzi dvě zavařovačky) a pod ni se strká buzola (bez provázku!). Umožňuje tak stále hrubou orientaci desky a je vždy při ruce pro přesné azimutování na hraně desky a pro následné rýsování.

Na osušování folie v dešti je nejlepší hutný smotek toaleťáku zahřívaný v kapse od kalhot.

Vylepšení do deštných pralesů: Do jedné delší strany desky vlepit ohebný textilní hřbet a na něj pružnou desku stejných rozměrů. Vznikne tak přiklápěcí “víko“. Na jeho “vnitřní“ stranu lze přilepením po okrajích připevnit silnou savou vrstvu buničité vaty (ubrousků) překrytou bílým jemným plátnem.
Pozor - hřbet musí být tak volný, aby umožnil překlOPENí víka na obě strany. Hřbet dále nesmí být po celé délce desky, na obou koncích musí zůstat dost volného místa pro gumy na držení buzoly.
Do extrémních podmínek lze přes krycí papír ještě položit folii (igelitový mapník) a po celém obvodě i kolem pracovních okének vodovzdorně přilepit. Nelze pak ovšem používat stínítko.

Nevhodná tradiční řešení:
desky ze sešitu - ohýbají se a tím se posunuje podklad pod folií, navíc zcela odejdou v dešti,
sloha z umělé hmoty - ohýbá se jako desky ze sešitu, je těžká,
překližka - je těžká a nevydrží delší vlhko,
deska z polystyrenu - je měkká a nerovná, uhýbá pod tužkou, mapu nelze dobře přilepit, chce to špen
dlíky,
nepřekrytá folie - umatlá se a pak nechytá tužky, zdržuje opakovaným dlouhým hledáním pracovního místa v rozsáhlé pokreslené ploše,
mapa připevněná našikmo - stahuje oči při měření azimutů, nelze rýsovat podle okrajů desky.

Pri zostave dosky, podkladu a fólie do jedného celku si môžeme vybrať jednu z dvoch zásadných alternatív. Prvou je úplná vodotesnosť spojov. Výhoda je v tom, že papierový podklad sa neznehodnotí, nevýhodou je nemožnosť použitia vsúvacieho bieleho papiera. Vodotesnosť však musí byť riadna, v opačnom prípade zakúsime len nevýhody (prenosné akvárium)!

Druhou alternatívou je rezignovať na vodotesnosť spojov podklad - kresliaca fólia - doska. Medzi podkladom a fóliou i medzi doskou a fóliou treba nechať dostatočne široké štrbiny na odtok vody a vsunutie pásiku papiera, ktorým si môžeme podklad zakryť a skontrolovať, čo máme na fólii.

Ako vsúvací papierik sa mi osvedčil fotopapier, na rozdiel od obyčajného papiera sa dá vsúvať a vyťahovať aj za mokra, je odolnejší voči vode. Pokiaľ je to však možné, treba vsúvací papierik pred mokrom chrániť.

Ak podklad samotný vodovzdorne neupravíme napr. oblepením priehľadnou lepiacou páskou, vlhkom sa znehodnotí (zvlní a pokrúti sa). Vtedy je dobré mať v zásobe viacero jeho kópii, pričom aj na kópiách musia byť tie isté vlícovacie značky ako na origináli! Potom sa znehodnotený podklad dá jednoducho nahradiť čerstvým. To platí aj pre milimetrový papier, pokiaľ je orientovaný podľa severu na fólii. Ak vlícovacie značky umiestnime do uzlov hrubej centimetrovej siete milimetrového papiera, nie je problém vymeniť ho počas mapovania niekoľkokrát. Tu je opäť vhodné pripomenúť, že podklad sa dá vytlačiť/ prekopírovať aj na plastovú fóliu.

Nie je dobré mať sever nakreslený iba na podklade. Vplyvom deformácií podkladu vlhkom sa naruší priamosť a rovnobežnosť poludníkov, takže dostaneme v rôznych častiach mapy rôzny sever! Kresliaca fólia trvalým deformáciám vlhkom takmer nepodlieha, preto je výhodné mať sever vynesený na nej a to aspoň jeden poludník, najlepšie však celú sieť s okom 250m (veľkosť odporúčaná Z. Lenhartom).

Vďaka tomu, že kresliaca fólia je polopriehľadná a popisovateľná z oboch strán, je možné prekresliť si dôležité línie na rub fólie, kde im nehrozí vygumovanie. Týka sa to najmä vlícovacích značiek a severu, ale je veľmi výhodné prekresliť si na opačnú stranu fólie aj definitívnu základnú sieť azimutových ťahov.

Ja mám na doske nalepenú i kapsičku s ceruzkami i puzdro na gumu a tým pádom mám kresliace potreby stále po ruke a pod stálym dohľadom. Nevýhoda - na zorientovanej doske sú ceruzky každú chvíľu na inej strane a hrozí ovplyvňovanie buzoly oceľovými časťami ceruziek (tie sú však sami o sebe nevýhodou, ktorej sa dá vyhnúť už pri výbere penteliek v obchode). Pokiaľ máte vo zvyku každú chvíľu zakopnúť, mali by ste mať ceruzky v kapsičke dosť natesno, aby pritom nevypadli.

Je dobré mať so sebou priehľadné plastové vrecko, do ktorého sa dá strčiť s dostatočnou rezervou celá doska. To je výhodné pri transporte a mapovaní v silnom daždi.

Už zmapované územia je dobré chrániť proti rozmazávaniu a poveternostným vplyvom. Milimetrový papier je najlepšia ochrana, ale pozor, nasiaka a rozpíjajú sa pod ním vodorozpustné farbičky. Je dobré orientovať ho presne na sever kvôli vynášaniu azimutov.

Páska je vyslovene zlá, lebo pri odlepovaní zanecháva lep na kresbe a naopak berie farbu z fólie. Chrániť fóliu fóliou je ani nie tak drahým ako kontraproduktívnym riešením - medzi dvoma fóliami sa voda drží omnoho dlhšie ako medzi fóliou a papierom.

 

 

 

 

 

 

3.2 Kresliace a meracie pomôcky

(Rado Jonáš, Zdeněk Lenhart)

Táto kapitolka je venovaná kresliacim a meracím pomôckam, ktoré mapár používa v teréne. Ide o väčšinou jednoduché (až primitívne) zariadenia a prostriedky. Má to svoju výhodu v tom, že čím jednoduchšie zariadenie, tým je jeho pokazenie ťažšie, resp. jeho oprava je ľahšia.

Kresliace pomôcky:

Výber kresliacich pomôcok závisí od zvolenej škály farieb, ktorú sa mapár rozhodne používať. Tá je závislá od použitého značkového kľúča (normy). Dnes je to v prevažnej väčšine norma IOF [5], ktorá používa 6 základných farieb – biela, zelená, žltá, modrá, čierna a hnedá. Pre porasty sa používa až 15 kombinácií plošných symbolov (zo žltej, zelenej a bielej), v praxi sa často vyskytnú i kombinácie s bažinami alebo kamenitým povrchom a pod. Každý mapár nepoužíva zrejme toľko farieb, preto má vytvorené svoje originálne značenie. Od toho tiež závisí počet použitých farieb a ich odtieňov pri mapovaní. Minimálna paleta farieb je čierna (obyčajná), zelená, modrá, červená, žltá (a hnedá). Z niektorých farieb sa používajú odtiene (zelená, žltá). Z hľadiska dosiahnutia jemnej kresby je dnes bežným štandardom používanie penteliek s hrúbkou tuhy 0,3 – 0,7 mm. Ide najmä o zakresľovanie líniových a bodových značiek. Ja používam nasledovné tuhy do pentelky:

Čierna 0,3 mm, tvrdosť 2H, značka TOMBO Polymer, Japonsko, je však dosť mäkká, treba aspoň 4H

Zelená 0,5 mm, Polymer, Japonsko

Modrá 0,5 mm, Polymer, Japonsko

Červená 0,5 mm, Polymer, Japonsko

Mám aj hnedú, 0,5 mm ?, ?, ale tú nepoužívam, lebo vo vode sa rozpustí a na fólii nezostane nič. Nie je to však prekážkou voči používaniu vodeodolnej hnedej pentelky. Označenie Polymer znamená, že tuha je odolná voči rozpusteniu vo vode. Stretol som sa ešte so žltou, ale na žltú a jej odtiene používam farbičky. Na vynášanie azimutových ťahov používam obyčajnú ceruzku tvrdosti 5H.

Skúsenosti Z. Lenharta hovoria o pentelkách nasledovné:

Požadavky:
ostré - nejlépe “pentelky” 0,5mm, černá 0,3mm, malý krok posunu, dřevěné pastelky ořezávat do tvaru dlátka,
tvrdé - černá 4H a více, u barev není rozlišení - tedy vyzkoušet,
vodovzdorné - obvykle značeno “Polymer”, vždy vyzkoušet, pentelkám nasadit shora “prezervativy” z kapátek,
jasné barvy - reálně lze odlišit 10-15 barev, nejjasnější pro body a linie, tužky barevně označit,
nemagnetické - zkusit buzolou, odstranit ocelové klipsy.

Nákup - nejlépe od mapařů profesionálů, jinak vždy s buzolou a mokrou folií v ruce.

Tužkovník - nejlépe okopírovat od zkušených profesionálů, nejčastěji dvě alternativy:

 1. náprsenka ve formě nábojového pásu z podvazkové gumy, pod tužkami kapsička aby nepropadly, nad nimi odklápěcí nepromokavá stříška, popruh kolem krku a guma kolem hrudníku na suchý zip či na zavázání - drží na úrovni horních konců tužek, aby se celý tužkovník mohl vždy kývat do svislé polohy, pevné pořadí tužek.
 2. blok polystyrénu v náprsní kapse, díry pro tužky užší (aby tužky šly ztuha) a propálené skrz (aby odtékala voda),nad kapsou klopa proti dešti.
 3. Vynález Milana Mitelmana, ktorý som od neho “odkukal”: “nábojový pás na zápästí ľavej ruky pre všetky farbičky a pentelky okrem čiernej, tá visí na šnúrke okolo krku spolu s gumou, pretože ju najviac používam a nemusím ju stále vyťahovať a vkladať, stačí ju pustiť z ruky.

Rezerva:
v každé tužce jedna další tuha,
ve vodovzdorné krabičce 1-2 tuhy od každé barvy,
jedna rezervní tužka 0,5mm s černou tuhou,
rezervní guma.

Okrem penteliek sa na rôzne odtiene používajú buď verzatilky alebo klasické farbičky v dreve. Dôležitá je vodoodolnosť. Na odstraňovanie chýb a nepresností na fólii sa používa guma. Jedna z dobrých gúm je guma z papiernictva Merkantil na Palackého ulici v Bratislave za 1 Sk, je vo forme tenkého tmavosivého plátku. Kritériom je dostatočná tvrdosť (mäkká len rozmazáva) a otierateľnosť (musia z nej odpadávať šúlky, aby sa nezašpinila farbou). Kvôli jemnosti gumovania je dôležité mať gumu “zastrúhanú” do špicata (na kúsku šmirgľového papiera). Ja osobne mám gumu zavesenú na šnúrke okolo krku (kvôli nestrateniu).

Z. Lenhart o gume:

Guma - ve dřevě v podobě tužky, dvojí tvrdost (měkká je šetrná, negumuje, tvrdá vydře folii do skleněna),
ořezat do dlátka - navíc guma na konci černé pentelky.

 

Meracie pomôcky:

Pri mapovaní v teréne meriame polohopis a výškopis. Polohopis sa skladá z bodov a línií, ktorých vzájomná poloha sa v rovinnom priemete určí meraním uhlov a vzdialeností. Výškopis je vyjadrený vrstevnicami, t.j. čiarami, ktoré spájajú body rovnakej nadmorskej výšky. Na konštrukciu oboch nám stačí podklad, ak je kvalitný, čo je však skôr výnimkou. Takže väčšinou pri mapovaní potrebujeme merať uhly a vzdialenosti, čoraz častejšie sa však používa i meranie (nadmorských) výšok jednotlivých bodov pomocou výškomera.

Na MERANIE VZDIALENOSTÍ pri mapovaní mapy pre OB sa ako najbežnejšie meracie zariadenie používajú nohy (živé, najlepšie vlastné), t.j. krokovanie. Dá sa nimi dosiahnuť presnosť, ktorá mapám pre OB postačuje. Vyžaduje to však cvik a prax. Najdôležitejšia zásada je dávať kroky rovnakej dĺžky, či už 1 meter alebo inej. Samozrejme, kvôli zobrazovaniu na fóliu sú jednometrové kroky výhodnejšie. Pri krokovaní počítame dvojkroky (alebo i štvorkroky), je to menej zaťažujúce. Ja osobne si pred začatím mapovania svoje kroky preskúšam a premeriam, poopravím. I v priebehu mapovania robím “námatkové” kontroly a premeriam si cca 5 krát za deň svoj krok tak, že hocikedy pri krokovaní zastanem a presne odrezanou paličkou si zmeriam krok. Presnosť 5m pri krokovaní vzdialeností je vzhľadom na možnosti ich zobrazenia pentelkami na fólii postačujúca.

Názor P. Bartáka:

Ďalšou možnosťou dosiahnutia rovnakého kroku je napnutie etalónu medzi nohy tesne nad kolenami (pre odvážnejších s lepším pudom sebakontroly je vhodná poloha aj tesne pod kolenami – zvyšuje však pravdepodobnosť úderu zeme do tváre). Etalón je nepružná no ohybná hmota (napr. popruhová tkanina na všetkých ruksakoch) v konfigurácii s jednou malou karabínkou (aká sa zvykne používať na kľúče) aby sa dal etalón rýchle ’vypnúť’. Potom stačí už len kráčať s rovnako vystretými resp. rovnako pokrčenými nohami a nastaviť dĺžku etalónu na požadovaný krok (ten bude iný do kopca než po rovine). Pre prípad viacerých dĺžok krokov stačí na etalón spoľahlivo pripevniť viac kovových krúžkov/očiek, do ktorých sa karabínka pripne.

Zvláštne situácie: krokovanie v strmom svahu pozri stať 4.2, Lenhartove skúsenosti.

Ďalšie využiteľné meracie prístroje na vzdialenosť:

Najnovší trend je používanie elektronického diaľkomera. Ja som vyskúšal diaľkomer od firmy Bushnell (USA), model YARDAGEPRO, COMPACT 600. Je založený na odraze vyslaného laserového lúča od meraného predmetu. Vyzerá ako ďalekohľad, má však len jeden okulár. Pracuje s presnosťou 1 m, vadí mu hmla a drobné predmety medzi meraným predmetom a stanoviskom, z ktorého sa meria (napr. tráva, konárik zo stromu, listy). Meria do vzdialenosti 400 m. Ide doň štandardná 9V batéria, vydrží na 5000 odmeraní. Je to neoceniteľná pomôcka najmä v terénoch, kde sa ťažko krokuje (svah, kamene, konáre, popadané stromy, bažiny, ryhy) a výrazne šetrí čas pri meraní vzdialeností, nie je to však lacná záležitosť. Je to vynikajúca pomôcka podobne ako výškomer a podľa môjho názoru nie je ďaleko doba, keď tento alebo podobný prístroj začnú používať i naši mapári. Uvedený prístroj sa dá objednať a kúpiť vo firme TROMF, Partizánska 71, 97401 Banská Bystrica, tel. 077/4142332, web: www.bb.psg.sk/prezenta/tromf. Majú v ponuke nasledovné modely:

Model

Zväčšenie

Objektív

[mm]

Typ

Presnosť

[m]

Váha

[g]

Zdroj

Min / Max

vzdialenosť

[m]

Cena s DPH

(August 99)

20-0400

4x

20

Laser

+/- 1m

510

9 V

15 - 365

14 390 Sk

20-0600

4x

 

Laser

+/- 1m

 

9 V

 

16 722 Sk

20-0800

6x

30

Laser

+/- 1m

553

9 V

15 - 730

19 900 Sk

 

Na MERANIE UHLOV sa používa u nás v prevažnej väčšine buzola, ktorá ukazuje odchýlku daného smeru od magnetického severu, hoci sa môžu použiť i iné prístroje. Pri tejto príležitosti uvádzam skúsenosti Z. Lenharta:

Buzola pro mapování:

Stačí klasická závodnická, dává menší chybu než ± 2° . Chyba při běžném vynášení (rýsování) je daleko větší. Azimuty měřit s buzolou na hraně desky, tím se záměrná hrana prodlouží na 30 cm. Průhledová buzola “KB” i kombinovaná (Silva typ 4) jsou zbytečně drahé, KB je navíc i zbytečně přesná a práce s ní je pomalejší, pro vynášení je potřeba úhloměr.

Měřítko v krocích (dvojkrocích) dle aktuálního měřítka mapy. Nalepit alespoň na dvě strany buzoly (sešikmit pilníkem).

 

 

 

Poznámka: ja vystačím s buzolou z bývalej NDR – Sport 4, má po stranách mierky 1:10000 i 1:15000, tým obslúžim podklad v mierkach 1:5000, 1:7 500 a 1:10000, teda tie, ktoré sa najčastejšie pri mapovaní pre klasický orienťák používajú. Predpokladom je samozrejme krokovať v sústave SI (t.j. dávať metrové kroky), inak je treba mierku na buzole prerobiť, aby sme nemuseli nosiť so sebou kalkulačku, prípadne prevodové tabuľky a zaťažovať tak svoju kapacitu v teréne.

Pre MERANIE VÝŠOK jednotlivých bodov uvádzam znova skúsenosti Z. Lenharta doplnené mojimi poznámkami:

Metody pro určování výšek

Na rozdíl od polohových měření, kde buzola a krokování jsou přiměřenými prostředky, je dostatečně přesné určování nadmořské výšky a tedy i průběhu vrstevnic nad síly mapařů OB v terénu. Vrstevnicový obraz se dosud v podstatě vždy přebíral z nějaké podkladové mapy, ne vždy to však bylo dost dobré. Pro nezávislé určování výšek známe několik metod, každá však má své nedostatky.

Geodetická nivelace, tj. nivelační přístroj a figurant s latí - až nadbytečně přesné, příliš pracné, těžkopádné a pomalé.

GPS, tj. družicová navigace - nejlacinější přístroje kolem 10000 Kč (V SR je to podobné) nejsou dost přesné (± 50m), drahé jsou sice přesné (až na centimetry), ale stojí statisíce, měření jim trvá dlouho a potřebují další referenční stanici. Všem pak vadí stromy.

Poznámka (P. Barták): Dnes je už možné dostať stroje za cca 20000 Sk v presnosti 3-5 m. Pravda, stromy robia problémy. Preto túto metódu použiť na meranie resp. kontrolu základnej siete bodov (príp. polygónových ťahov). Jeden deň bohato stačí na zameranie cca 50 bodov na ploche 25-30 km2, čo zase zväčša stačí na bežné mapovanie na podklade. Body by mali byť volené na významných polohopisných ale aj výškopisných bodoch (na vrcholoch kopcov, na styku údolí a pod.)

Odhad je i při značném cviku velmi nepřesný, je to však dosud jediná v praxi rozšířená metoda. Lze ji poněkud vylepšit primitivním nivelačním přístrojem (flaška s vodou) a sklonoměrem (olovnička na hraně pracovní desky a stupnice přepočítaná na vzdálenost vrstevnic). Pro konstrukci vrstevnicového obrazu složitého terénu to však nestačí.

Poznámka: Túto skúsenosť môžem potvrdiť – sám som pri svojej prvej mape použil lesnícky sklonomer, na základe ktorého som vypočítal vzdialenosť vrstevníc, ale to sa dá použiť len na fádnych hladkých svahoch, nie pri zložitejšej stavbe terénu.

Tlakoměrný výškoměr je dávno běžný pro letadla, parašutisty a horolezce, je v lepších cyklocomputerech. Používané přístroje ukazují však dost hrubě, vlivy počasí v průběhu času by totiž každou vyšší přesnost nakonec anulovaly. Přístroje z rozlišením 1m jsme dlouho znali jen z doslechu jako módu mezi francouzskými mapaři, pro něž cena odpovídající 10 tis. Kč nebyla problémem. Pro mne to byl dosud jen drahý zajíc v pytli. Uměl ovšem “zvážit” metr vzduchu!

Popis tlakoměrné metody

Tlak vzduchu ubývá s nadmořskou výškou, lze tedy výšku z tlaku odvodit. Ale tlak úzce souvisí i s počasím a mění se až proklatě výrazně. Přepočteno na výšku to dělá i několikasetmetrové rozdíly. Naštěstí jsou však změny tlaku pozvolné, za hodinu obvykle nepřekročí v přepočtu rozdíl 8m. Z toho plyne základní model práce s tlakovým výškoměrem: Vyjít z pevného bodu, měřit co nejrychleji a skončit zase na pevném bodě. Zjištěný rozdíl pravidelně rozdělit na všechna měření.

Popis výškoměru

Různé přístroje si zřejmě budou podobné, já zde popisuji již překonaný Oregon Scientific EB833 od zásilkové firmy Conrad Electronic za cca 4400 Kč. Je to věcička asi 5x10cm, necelých 10 dkg, 5 tlačítek a digitální display, šňůrka na krk. Může ukazovat buď tlak (předpokládá neměnnou polohu), nebo výšku (předpokládá konstantní tlak a veškeré rozdíly pokládá za změny výšky). Pracuje s rozlišením na 1m (po přepnutí dokonce na 1 stopu), absolutní hodnotu výšky lze jednoduše kdykoliv nastavit. Měření opakuje každé 2 sec, v klidu se sám přepíná na interval 15 min, při změnách zase na 2 sec. Potřebuje dvě lithiové knoflíkové baterky (po 40 - 70 Kč), vypálil jsem je za týden. Pak jsem se naučil šetřit manuálním přepínáním frekvence měření.

V júli 1999 Mapová komisia zakúpila pre SZOŠ digitálny výškomer Cateye AT 110 a už je sprístupnený za určitých podmienok pre všetkých záujemcov. Ide o náramkový výškomer, ktorého parametre sú porovnateľné s vyššie popísaným výškomerom, je lacnejší, menší, má menej zbytočných funkcií. Tento typ výškomera mám vyskúšaný v teréne, výsledky ste mohli otestovať na mape Džury v Spišskej Novej Vsi. Je treba dať pozor na to, že pri nestlačení žiadneho tlačidla počas 5 minút alebo pri nezaznamenaní rozdielu výšky viac ako 4 m sa sám prepne do šetriaceho režimu, čo znamená, že meria len každé 2 minúty. Výškomer tento stav nijako na displeji neindikuje! Návrat do pôvodného režimu je možný stlačením tlačidla “S/S” (hore), “MODE” (dole) alebo “SET” (žlté vľavo). Prakticky totožný (vzhľadom) je výškomer Cateye AT 100, je i oveľa lacnejší, avšak pozor, má jednu nevýhodu! Ak počas asi 5 minút (moje skúsenosti vravia, že sa prepol oveľa skôr) nie je stlačené žiadne tlačidlo, sám sa prepne do šetriaceho režimu, čo znamená, že nemeria výšky vôbec a na displeji sú len hodiny. Na návrat do pôvodného režimu stačí stlačiť tlačidlo START/STOP alebo MODE, pričom nie je zaručené, či si “pamätá” posledné nastavenie (adjustáciu). Nedajte sa preto nabaláchať bratislavskými obchodníkmi v obchodoch so športovými resp. cyklistickými potrebami, keď vám budú tvrdiť, že “katejku” určite majú alebo ju zoženú a nakoniec vám ponúknu Cateye AT 100.

 

Výškomer Cateye AT 110 Výškomer Oregon Scientific EB833

Používa sa i švajčiarsky výškomer značky THOMMEN, ktorý v Čechách distribuuje Vavrys. Používajú ho chlapci z SHO Cartu Zlín. Je však nepomerne drahší (cez 6000 Kč), je väčší a nie je tak vodotesný ako výškomer značky Cateye, čo považujem za dosť veľkú nevýhodu. Pri mapovaní v teréne v určenom termíne je treba mať všetko vodovzdorne upravené.

 

4. TERÉNNE PRÁCE

4.1 Rekognoskácia terénu a spolupráca viacerých mapárov.

(Rado Jonáš)

 

Mapové dielo vzniká buď prácou jedného mapára v teréne alebo viacerých. V oboch prípadoch je pred začatím samotného mapovania potrebná spoznávacia pochôdzka terénom (rekognoskácia), na základe ktorej sa určí, ako sa budú jednotlivé prvky terénu klasifikovať (najmä porasty). Má to význam najmä vtedy, keď je terén rôznorodý, vyhneme sa tým situácii, že začneme mapovať na jednom mieste s určitým spôsobom hodnotenia, no tento spôsob hodnotenia nemusí byť vyhovujúci na inom mieste mapovaného terénu, čo môže spôsobiť, že začneme napríklad najprv mapovať aj malé vývraty, no na druhej časti priestoru prídeme do terénu, kde je veľa vývratov a takéto malé (zo začiatku mapované) teraz ignorujeme. Čo potom s tými prvými? Prejsť všetko znova a prehodnotiť? Alebo pripustiť nejednotnosť? Vyhneme sa tejto prekérnej situácii práve predbežnou pochôdzkou a stanovením jednotných mapovacích kritérií. Predbežná pochôdzka má ešte oveľa väčší výnam vtedy, keď jeden terén mapujú viacerí mapári, znovu je dôvodom jednotnosť klasifikácie a zabránenie podobným situáciám.

Pre samotnú mapu je samozrejme lepšie, ak ju robí jeden autor. Je tým (aspoň by mala byť) zaručená jednotnosť spracovania. Vyhneme sa tým situácii, že na stykoch dvoch mapárov sú rovnaké prvky terénu hodnotené rôznymi symbolmi (najcitlivejšie sú porasty). Tvorba mapy jedným autorom, najmä väčšej, je však časovo dnes už príliš náročná. Väčšinou sa na mapovaní jedného terénu podieľa viacero autorov. Pri tomto spôsobe mapovania je potrebné zabezpečiť, aby tie časti, kde sa mapári navzájom stýkajú, na seba konkrétne nadväzovali. Je to najcitlivejšia oblasť spolupráce a častý zdroj chýb v mape, ktorým sa treba vyhnúť. Je to možné vyriešiť nasledovne:

 

 

 1. Sieť línií, ktorá je definitívna (overená), urobí jeden mapár vopred, ostatní mapári už mapujú v tejto sieti, ktorej hranice nesmú meniť.
 2.  

   

 3. Vopred rozdeliť terén jednotlivým mapárom, určiť postupnosť mapovania jednotlivých úsekov tak, aby sa dali hranice preberať. Použije sa len jedna fólia, ktorá sa rozstrihá tak, že sa nechá naviac pásik “cca” 0,5 cm vedľa predpokladanej hranice.

 

 

 

 

 

 

 

Každý musí najskôr zmapovať pás pozdĺž línie, popri ktorej sa jeho fólia odstrihne. Po vymeraní a zmapovaní hraničnej línie ako aj “vnútorného” pásu pozdĺž tejto línie sa odstrihne pozdĺž nej pás fólie s pridaním cca 1cm na “vnútornej” strane tejto línie.

 

 

 

 

 

Susedný mapár si ju prilepí ku svojej časti a “chytí” sa na už určenú líniu, ktorú nemení. Fólie zlepujeme priesvitnou, nepružnou lepiacou páskou zo zadnej strany. Kvôli správnemu napasovaniu fólií je vhodné fóliu rozstrihať lomene.

 

 

 

4.2 Mapovanie.

(Rado Jonáš, Roman Sučík, Zdeněk Lenhart)

 

V tejto kapitolke konečne prichádzame k tomu, čo sa deje v lese – k najpodstatnejšej fáze vzniku mapy pre OB. Je to podstata ku ktorej ostatné veci prispievajú alebo na ňu nadväzujú. V tejto časti som sa snažil dať dokopy pohľady na mapovanie od viacerých skúsených mapárov. Pred tým, než uvediem ich časti, považujem za potrebné načrtnúť v skratke priebeh mapovania a vysvetliť určité pojmy.

Poďme na to!

Mapovanie v lese v podstate zahŕňa nasledovné veci:

 1. Tvorba polohopisu.
 2. Tvorba výškopisu.

 1. Tvorbu polohopisu môžeme ďalej rozčleniť na:

 1. vytvorenie polohopisnej siete línií – tzv. “kostry” mapy,
 2. vypĺňanie ôk tejto siete.

2. Tvorba výškopisu zahŕňa v sebe:

s výškomerom:

bez výškomeru:

Aké metódy máme k dispozícii na dosiahnutie týchto cieľov?

1. POLOHOPIS

Na tvorbu polohopisnej siete bodov a línií potrebujeme vedieť vzdialenosti a uhly. Vzdialenosti sa najbežnejšie merajú krokovaním (bližšie pozri stať 3.2). Uhly (azimuty) odmeriame klasickou buzolou.

Toto sú dva základné nástroje, ktoré používame. Ich kombináciou potom vytvoríme základnú sieť a určíme polohu ostatných prvkov terénu.

Základnú sieť tvoríme azimutovými ťahmi. Azimutový ťah (R. Sučík používa termín polygón) pozostáva zo série na seba nadväzujúcich úsečiek, ktoré sú určené dĺžkou (krokovanie) a uhlom (azimut). Najvhodnejšie je využiť kontinuálne, v teréne jasne identifikovateľné línie (cesty, hranice lesa, potoky, vedenia …). Ak je v teréne takýchto línií málo, pomôžme si – v lese si lesníci značia hranice dielcov (základných plošných hospodárskych jednotiek lesa) vodorovnými bielymi (v prípade ochranného lesa červenými) pásmi vo výške 1,30 m. Ich zásadou je, že z jednej značky je vidieť na ďalšiu – využime to! Ak ani lesníci nemajú v lese tieto hranice, pomôžme si sami – líniu si vytvorme tam, kde sa nám najviac hodí – pomocou navešaných toaletných papierov napr. značky Harmasan. Takto namerané uhly a odkrokované vzdialenosti vynášame na fóliu pomocou buzoly a tvrdej ostrej čiernej ceruzky (preto treba na buzole mierku, preto treba na fólii vykreslené poludníky, preto treba mať čo najjemnejšie tuhy, gumy, ruky ...). Zásadou je začať v známom (z podkladu) a skončiť v známom (z podkladu) bode.

 

Tu prichádzame k základnej mapárovej dileme – veriť či neveriť podkladu (prejavuje sa i v skúsenostiach R. Sučíka a Z. Lenharta). Môžeme si pomôcť nasledovne. Určime si jeden bod v podklade za správny (najlepšie nejaký výrazný bod). Celý azimutový ťah si naplánujem tak, že začne i skončí v tom istom bode. (Rovnako postupujeme pri mapovaní bez podkladu.) Tým, že robíme chyby (zákonite, verte mi) pri meraní i vynášaní, zriedka kedy sa na fólii dostaneme do toho istého bodu. Ak nie je odchýlka veľká, tu je návod na jej odstránenie (vyrovnanie azimutového ťahu):

1. Nameraný azimutový ťah, kde body Z a D sú v skutočnosti totožné, na fólii však vznikla z dôvodu chýb merania a vynášania odchýlka (ZD).

 

2. túto odchýlku odstránime posunutím bodu D do D1 (totožný zo Z) a posunutím bodov C, B, A do bodov C1, B1, A1 po úsečkách rovnobežných s úsečkou DD1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dĺžky úsečiek DD1, CC1, BB1 a AA1 nie sú rovnaké, postupne sa zmenšujú. Ich veľkosť odhadneme, pre cvik a pochopenie je dobré najprv si urobiť nasledovné presné grafické zistenie ich dĺžok:

 

4. Výsledok vyrovnaného azimutového ťahu je ťah ZA1B1C1D1 (plnou čiarou). Čiarkovanou je pôvodne nameraný ťah, ktorý vygumujeme. I preto treba kresliť čo najjemnejšie:

 

 

 

 

Analogicky to urobíme pri otvorenom ťahu, len nevyrovnávame na východiskový bod (Z), ale na koncový bod známy z podkladu alebo z už overeného merania.

Skúsenosti Z. Lenharta:

Zde bych zopakoval a zdůraznil potřebu měřit a rýsovat maximálně pečlivě, jemně a přesně, nejkvalitnější tužkou. V terénu zaměřuji vždy jasný bod s přesností do půl metru, z naměřeného místa se nepohnu ani o půlkrok. Mám vyzkoušený tento sled úkonů:

stojím na pevném (změřeném) a označeném bodě, vyhlédnu si cílový bod (strom, trávu) co nejdále, třeba i napříč zatáčkou cesty, změřím azimut (nerýsuji nic!), krokuji k cíli, narýsuji tečku ve změřeném směru a vzdálenosti a pak teprve ji spojím jen lehce naznačenou přímkou. Označím si bod v terénu (rýha do země botou, mužík z kamínků, větví či šišek, toaleťák nabodnutý na větvičku. Někdy si ještě azimut přeměřím opačným směrem, zejména tam, kde je riziko ovlivnění buzoly (železnice, most, auto, dům, elektrický kabel, vedení, zakopaný tank).

Ak je odchýlka veľká, stala sa niekde chyba: buď v našom meraní, ak máme skončiť vo východzom bode, alebo ak máme skončiť v inom bode, môže byť chyba prípadne ešte v podklade.

Ale aby som neodbočil od pôvodnej myšlienky: pri azimutovom ťahu, ktorý vychádza a končí v jednom bode, sledujeme priebeh ťahu – t.j. či sa zhoduje s priebehom línií v podklade. Tento súlad nám dá informácie o kvalite podkladu – či je korektný alebo menej (podmienkou je samozrejme správne krokovanie (meranie vzdialeností) a správne azimuty (meranie uhlov)). Ak nám ťah vyjde v poriadku, môžeme naň nabaľovať ďalšie ťahy a takto vytvoriť celú sieť. Ak nie, buď menšiu odchýlku vyrovnáme alebo pri väčšej odhalíme svoju chybu (znova zmerať) alebo chybu v podklade (nebrať ho viac do úvahy pri tvorbe siete). Najčastejšou vlastnou chybou sú:

Ak vyjde azimutový ťah presne, neznamená to ešte, že je dobre. Chyby sa navzájom mohli eliminovať.

Postrehy Z. Murphyho Lenharta:

Vyjde-li polygon přesně, je vždy špatně. Nevyjde-li, je špatně taky.

Když polygon souhlasí s podkladem, je špatně obojí.

Polygony nikdy nedají dohromady souvislou síť.

Největší deformace jsou potřeba v nejužších místech.

Sieť už máme hotovú, môžme pristúpiť k “samotnému mapovaniu”. Určovať polohu prvkov vnútri siete, priraďovať im symboly a dovárať výškopis (vrstevnice). Polohu objektu (bodu) môžeme určiť:

 

 

 

 

 

alebo na viaceré známe body z miesta, kde sa objekt nachádza a ktorého polohu meriame (z B na A a C) (U Bidiho a R. Sučíka je to systém červenej vetrovky, resp. šiltovky, u Z. Lenharta pretínanie vpred alebo vzad. Červenou šiltovkou alebo vetrovkou zvýrazňujeme merané body v teréne). Pri pretínaní vzad (meraní z jedného bodu na viaceré) je panáčik – mapár pri krmelci a nemusí pochodovať po ceste.

Pretože je väčšina ôk siete deformovaná, je dobré ich rozdeliť na čo najmenšie oká tak, aby sme z ich vnútra dovideli na ich hranice. Potom do nich “okomerne” (odhadom) vkladáme merané objekty. Dôležité je, aby každý objekt súhlasil aspoň trocha z každej strany.

Pri vypĺňaní ôk siete však nejde len o určenie polohy, treba rozriešiť ďalšie dve veci:

Pre obe činnosti treba skúsenosti, najmä pretekárske. Mapa sa robí pre pretekárov a mne sa osvedčila zásada: Mapovanú situáciu hodnotiť tak, aby som mal na mape to, čo by som ako pretekár od tejto situácie očakával.

2. VÝŠKOPIS

Tvorba výškopisu pomocou výškomeru [3]

Výškoměr jsem používal dosud na dvou mapách. První bylo individuální mapování v létě v horách bez podkladů, druhé bylo zimní mapování na ortofotu bez vrstevnic v tříčlenném týmu.

V létě jsem mapoval velmi složitou oblast v horách prakticky bez podkladů. Po zdlouhavém azimutovém změření (a vyrovnání) celé základní kostry mapy bez výškoměru jsem tuto síť rychle prošel s výškoměrem a číselně u většiny bodů zapsal výšky. Snažil jsem se začínat i končit na jediném bodě se známou výškou (nádraží). Rozdíly jsem přiměřeně rozpočítal, číslíčka přepsal. Nejdelší okruh od pevného bodu k pevnému bodu jsem měl asi 2 hod, největší rozdíl byl 4 m, což je proti tahání vrstevnic odhadem stále zcela zásadní vylepšení.

Pak jsem začal klasické mapování, výškoměr jsem měl stále na krku. Při měření azimutových tahů, dělících oka základní sítě, jsem už výšky zapisoval současně s vynášením směrů a vzdáleností, žádné takové měření totiž nepřesáhlo 30 min, rozdíly však byly někdy až do 5 m. Je to dáno tím, že výchozí i cílový bod už byly jednou dopočítávané, často na různých větvích základní sítě poněkud zkresleně. Výšky jsem tedy nějak upravil. Potom už bylo hračkou tahat vrstevnice. Úžasné byly pocity, když do sebe krásně zapadaly vrstevnice nakroucené po kouscích nezávisle na sobě kdesi v bílé ploše.

Někdy jsem si ještě dodatečně kontroloval relativní výšky sousedních sedélek a prohlubní, zejména tam, kde bylo neschůdno a neprůhledno. Nebo tam, kde jsem z nepozornosti vrstevnice do sebe špatně napojil. Výškoměr to odhalil zcela jasně. Několikrát jsem naopak i v místech jasně a jednoznačně změřených nakonec táhl vrstevnici jinudy, aby lépe vykreslila tvary.

Ja len doplním, že sa jednalo o mapovanie mapy Christlová použitej na Svetový pohár v OB v roku 1998 vo Vysokých Tatrách.

Každé měření je zcela nezávislé a tak výškoměr někdy ukazuje střídavě sousední hodnoty. Také po zastavení a uvedení do vodorovné polohy obvykle ukázal o metr více. Je třeba si vždy vybrat tu “vhodnější” hodnotu.

Výšky jsem zapisoval jen posledním dvojčíslím (38 místo 438). Když mi číslice vadily při dokreslování dalších detailů, nevygumoval jsem je pryč, ale přepisoval do volných míst. Ocenil jsem to později při spravování chybně napojených vrstevnic a samozřejmě při navazování sousedních oblastí. Při kreslení OCAD-em jsem pak výšky připisoval drobným fialovým textem. Nevím k čemu to může být, ale (skoro) nic to nestojí. Pro zkušební tisk se dají potlačit volbou Symbol - Extract.

Pro týmovou práci s jediným výškoměrem jsme vyzkoušeli a doporučuji tříetapové mapování. Napřed bez výškoměru kompletní kresba polohopisu i včetně isolovaných vrstevnicových detailů, pak rychle doměřit výšky, a nakonec mezi nimi prokličkovat a doladit vrstevnice, opět bez nutnosti výškoměru. Šikovnou organizací může jediný výškoměr bohatě uspokojit i čtyřčlenný tým.

Doplním len moje skúsenosti s prácou s výškomerom. Limitujúcim faktorom presnosti merania výšok je čas. Z toho dôvodu sme pri mapovaní v štvorčlennom tíme v teréne s dostatočne hustou sieťou komunikácií zvolili nasledovný postup. Najprv sme autom prešli celý priestor a namerali základné výšky tam, kde sme sa autom dostali. Takto získané a vyrovnané hodnoty sa stali referenčnými pre ďalšie meranie. Potom sme na zhustenie siete nameraných výšok použili bicykel. Až tam, kde sme sa nedostali ani autom ani bicyklom, sme použili nohy. Vychádza to z nutnosti obmedziť čas, ktorý meriame za účelom získania čo najpresnejšieho výsledku. Samozrejme, predpokladom je mať k dispozícii auto a bicykel.

Závěry

Pro mapování jednoduchých terénů s dobrými podklady je výškoměr i nadále zbytečnou a drahou hračkou. Pro mapování na podkladech bez vrstevnic (např. ortofoto běžné v Rakousku), pro mapování v nepřehledných a složitých oblastech, ale i pro práci ve strmých svazích, stejně jako pro mapaře s horším citem pro vrstevnice se dle mého názoru investice do výškoměru vrátí již na první mapě.

Je pravděpodobné, že GPS za několik málo příštích let odstraní dosud záměrně vnášenou chybu v signálech a současně natolik zlevní, že zahodíme nejen výškoměry, ale i buzoly. Místo podkladovky si budeme dávat jen síť souřadnic, nebo budeme chodit přímo s počítačem po lese, a s námi bude po obrazovce chodit rudá tečka. Tak nějak to již zkouší Steinegger, autor OCAD-u. Do té doby však nedám na výškoměr dopustit.

Tvorba výškopisu bez výškomeru

Pri tvorbe výškopisu bez výškomeru musíme vychádzať z už existujúceho podkladu. Tvorbu vrstevníc bez žiadneho prístroja na “čistý papier” neovládam, preto budem popisovať využitie existujúceho podkladu, v ktorom už vrstevnice sú. Pre znázornenie terénnych tvarov, ktoré v podkladoch nemáme znázornené, pomocou vrstevníc, je vhodné najprv krokovaním a azimutmi zmerať a vyniesť na fóliu jemnými čiarami základné línie, ktorými sú tieto tvary určené, t. j. údolnice (dná dolín), chrbátnice (najvyššie miesta hrebeňov), päty svahov, vrchy svahov, zlomy terénu. Z podkladovej mapy zoberieme ako “pevné” body tie, u ktorých je udávaná nadmorská výška. Medzi nimi a na líniách, ktoré sme namerali (cesty kolmé na svah, dná dolín, chrbáty, päty svahu apod.) potom preberieme rozostupy vrstevníc z podkladovej mapy alebo navrhneme podľa odhadu sklonu svahu nové rozostupy. Takto naznačené kúsky vrstevníc očíslujeme (0-9), pospájame ich a pritom lokálne deformujeme podľa skutočnej situácie. Vrstevnice sa nekrokujú a nemerajú vo vodorovnej rovine po svahu. Najprv sa navrhnú vrstevnice nad svahom a pod svahom, potom sa dorobí svah. Lokálne sa vrstevnice môžu presunúť na vyjadrenie terénneho tvaru (hrebienka, dolinky, terasy, zlomu svahu). Chce to tiež cvik, priestorovú predstavivosť a “videnie očami bežiaceho pretekára”.

Problémom často býva vykresliť vrstevnicami veľkú priehlbeň vo svahu. Nikdy neprerušujte vrstevnicu kvôli inej vrstevnici (tej, ktorou je nakreslená oná priehlbeň), nedáva to logiku. Pri tvorbe vrstevníc v zložitej oblasti si navrhnite vrstevnice (i pomocné) bez ohľadu na to ako idú v okolí a potom ich vhodne prepojte s okolnými a rozhodnite, ktorá bude základná a ktorá vedľajšia. Problémy tvorby vrstevníc a vykresľovanie terénnych tvarov pomocou nich podrobne popisuje Aljošin [1]. Ten istý autor vo svojej knihe popisuje metódy konštrukcie vrstevníc “na čistý papier” po vytvorení polohopisnej siete a využívajúc pritom sklonomer alebo jednoduché pomôcky na vytýčenie vodorovnej roviny.

A to sú vlastne základy mapovania. Je s ním ďalej spojených viacero “fígľov”, rád, pomôcok a skúseností. Ďalej vám ponúkam na túto istú tému skúsenosti Romana Sučíka a Zdeňka Lenharta, ktoré vám bližšie opíšu túto činnosť a ponúknu vám množstvo praktických rád.

Skúsenosti Romana Sučíka s tvorbou polohopisu i výškopisu:

 

Mapovanie je dobrodružstvo. Možno ho zažívať pri samotnom mapovaní v lese, ale aj pri ostatných činnostiach, ktoré so zhotovovaním máp pre orientačný beh súvisia. Niektoré skúsenosti dávam na papier, možno napomôžu ďalším, ktorí sa rozhodnú, že mapu pre OB urobia.

 

Pre príklady netreba chodiť ďaleko. Ja si vypomôžem mapou z oblasti Spiša s malebným názvom Džury. V tiráži tejto mapky sú uvedené informácie o tom, akým spôsobom toto dielo vznikalo. Všeobecný začiatok každého mapovania súvisí aj so zháňaním vhodných podkladov. V našich podmienkach je to v prevažnej miere dielo Základná mapa SR v mierke 1:10000. Na mape Džury sme si ešte vypomohli “vyhodnotenou” leteckou snímkou. Do úvodzoviek som to dal preto, lebo snímka nebola vyhodnocovaná profesionálne na príslušnom zariadení, ale špeciálnym svojpomocným postupom, ktorý neriešil danú oblasť ako celok. Z týchto počiatočných informácií vyplýva to, že pri použití týchto dvoch východzích podkladov, resp. pri ich spojení, je veľmi pravdepodobné, že môže dôjsť ku komplikáciám. Trochu odbočím, aby som zdôraznil určité veci.

Mapa, ako rovinná kresba má znázorňovať nerovinný trojdimenzionálny priestor. Tretí rozmer je v nej vyjadrený vrstevnicovou kresbou. Keď si ju odmyslím, dostávam do vodorovnej roviny premietnutý dvojrozmerný obraz terénu, takzvaný polohopis. Polohopis je prvoradá záležitosť, ktorú musím ako mapár vyriešiť, až potom nasleduje výškopis čiže vrstevnice. Ináč povedané, každý objekt na mape mi musí sedieť polohovo, potom nemusím neprirodzene deformovať výškopis, aby som vyrovnal chyby polohopisu.

Polohopis tvorím postupom od väčšieho celku ku menším častiam. Priestor rozdeľujem sieťou nakrokovaných línií - azimutových ťahov. Na meranie ťahov (polygónov) používam dve pomôcky. Na meranie dĺžok postačuje stabilizovaný krok, najlepšie v sústave SI, t.j. 1 krok = 1 meter. Je to bez prepočítavania rôznymi koeficientami a preto dosť praktické. Na meranie uhlov používam buzolu. Postačuje akákoľvek (nie však palcovka), ktorá má kruh so strelkou ľahko otáčateľný, nie však príliš voľný, aby nedošlo ku pootočeniu zameraného uhla pri manipulácii napríklad na mokrej podložke. Používanie presnejších pomôcok na meranie uhlov v tomto prípade nie je opodstatnené. Dôvod je jednoduchý. Dĺžky meriam krokovaním a chyby, ktoré pri tom urobím, by mi deformovali akokoľvek presne uhlovo zameraný azimutový ťah. Nehovoriac už o tom, že presnejšie meranie uhlov by ma oberalo o čas.

Na meranie tretieho rozmeru priestoru, resp. na tvorbu výškopisu používam výškomer. Je to zariadenie, ktoré zatiaľ nie je bežne používané a bežne dostupné. Keď ho nemám, musím si vystačiť s výškopisom z podkladov Využívam to, že chyby výškopisu sú ťažšie zistiteľné, ako tie polohopisné. Dôležité sú lokálne výškové vzťahy. Vrstevnicovú kresbu, ktorú mám k dispozícii z podkladov sa snažím v danej polohopisne vyriešenej oblasti lokálne nadeformovať tak, aby som dosiahol čo najlepší výsledok. Pri použití výškomera je možné riešiť výškové pomery globálne na celom mapovanom priestore. Citlivosť prístroja by mala byť taká, aby pracoval s presnosťou na 1 m výšky.

Ale späť ku mape Džury. Na základe čoho si dovolím tvrdiť, že Základné mapy 1:10000 nám vedia skomplikovať život? Skúsenosti ma presvedčili, že je to tak. I napriek tomu, tieto základky nie je treba zatracovať, lokálne nám môžu poslúžiť ako zdroje informácií o teréne, tým viac, ak ich mám doplnené informáciami z ďalších dostupných zdrojov. Ak mám k dispozícii staršiu verziu terénu, ktorý bol už pre OB zmapovaný, mám najlepší zdroj, aký som mohol získať. Ale opakujem, iba zdroj informácií o tom, čo sa v danom teréne nachádza a čo tam môžem očakávať (nehovorím tu o OB mape, ktorá bola výborne spracovaná v staršej verzii a vyžaduje iba kozmetické premapovanie).

Pri spracovávaní polohopisu sme zvolili metódu čistého papiera (nie všetci všade). Má niekoľko výhod, ale vyžaduje, aby si človek veril v krokovaní a meraní uhlov viac, než je jeho viera v Základnú mapu. Uvediem tri výhody, možno ich je aj viac, ale podstatné sú:

1- neovplyvňovanie merania základnej siete podkladovou mapou

2- šetrenie času neriešením alternatívnych situácií

3- jednoduché určenie polohy severu mapy

 1. Pri tvorbe polohopisu v maximálnej miere využívam jestvujúcu sieť ciest, chodníkov, priesekov, rýh, atď., skrátka líniových prvkov, ktoré sa v teréne nachádzajú. Niektoré tieto línie sú zakreslené aj v Základnej mape a ak práve takú mapujem, pri vynášaní uhlov a dĺžok zo zameriavania polygónov ma to môže zvádzať vykresľovať smer mojej cesty s prihliadnutím na smer cesty na podklade. To znamená, že robím zámernú deformáciu merania, lebo som sa nechal ovplyvniť tým, čo som mal na podklade. Neskôr sa mi to môže vypomstiť. Odporúčam úplnú ignoráciu kresby na základke, ak som si ju pod fóliu nalepil. V neskoršej fáze mapovania informácie z podkladu využijem, ale pri budovaní prvých ťahov (polygónov) siete polohopisu odporúčam byť ignorantom.
 2. Šetrím čas, lebo neskúmam, prečo mi to vyšlo tam, kde mi to vyšlo a nie tam, kde malo vyjsť, keby mi to bolo vyšlo inde, ako to vyšlo...., skrátka meriam a len si kontrolujem svoje meracie pomôcky. Skúsenosti s vyhodnotenou ortofoto mapou nemám a tak ich ani nemôžem opisovať. Pri jej využití pravdepodobne viacero činností mapára vyzerá úplne inak.
 3. Určenie severu je veľmi dôležitá činnosť. Pri mapovaní na čistý papier si sever určím veľmi jednoducho. Vezmem rovné pravítko a ceruzkou si nakreslím v prijateľnej vzdialenosti od seba rovnobežky na celej ploche fólie. Tým mám sever s dostatočnou presnosťou určený.

Ďalším spôsobom, ako určiť sever, je narysovať si rovnobežky s okrajom mapového listu Základnej mapy. Tu je rizík viacero. Napríklad, takto určený sever mi bude pre daný mapový list vyhovovať, ale pre susedný už nie. Alebo mi nebude vyhovovať ani pre jeden z listov, atď. Hlavným problémom je to, že okraj mapy smeruje ku geografickému severu a nie k magnetickému severu. Odchýlka (magnetická deklinácia) je rôzna, v našich oblastiach niekoľko stupňov.

Najlepší zo spôsobov, ako určiť sever, je nájsť si v teréne líniové prvky, ktoré sa nachádzajú aj v Základnej mape a sú dostatočne dlhé a priame na ich jednoznačné a čo najpresnejšie zameranie buzolou. Čím viac takýchto prvkov vezmem do úvahy a zameriam, tým lepší výsledok môžem očakávať. Obdobné zameranie môžem robiť aj zameraním dvojíc bodových prvkov, musia byť však presne identifikovateľné, navzájom viditeľné a pritom čo najďalej od seba. Samozrejme, tento spôsob určenia severu je časovo náročnejší, ale vyplatí sa to.

Pri budovaní siete azimutových ťahov (polygónov) je viacero možností. Ja som chyby pri premeraní počiatočných dlhých ťahoch nevyrovnával v teréne, ale ušetrený čas som využíval na meranie ďalších ťahov, ktorými som naprieč celým mapovaným priestorom zmenšoval veľkosť ôk siete a zároveň som riešil kontrolné prepojenia jednotlivých identických bodov ťahov obvodových a vnútorných (zahusťovacích). Prekreslenie siete s prevyrovnaním chýb som si ponechal na domácu úlohu, kde som tomu venoval celý večer, ale výsledkom bola sieť polohopisu, na ktorú som sa mohol spoľahnúť. Sieť prevyrovnávam za pomoci podkladu. Je to individuálna záležitosť a závisí od presnosti podkladu. Opäť tu zohráva svoju úlohu určitá skúsenosť, viera vo vlastné meranie a množstvo ďalších faktorov. Ak som sieť robil na čistý papier, po jej priložení ku podkladu a napasovaní na identické body alebo línie dostávam predstavu o tom, ako je natočený sever na mojej kresbe, voči severu zo Základnej mapy.

Do takto pripravenej polohopisnej siete doplním údaje o treťom rozmere terénu. Samozrejme, iba ak mám k dispozícii výškomer. Potom sa mi nemôže stať, že mi niekde nejaká vrstevnica bude chýbať alebo prevyšovať. Analogicky, ako u polohopisnej siete, aj tu musím svoje meranie prevyrovnať.

Výškomer pracuje na princípe merania tlaku atmosféry v pravidelnom časovom intervale a k výpočtu výšky používa aj vplyv teploty vzduchu. Pri výškovom meraní nejakého polygónu musím meranie niekde začať a na tom istom mieste ho musím aj ukončiť. Ak by som to tak neurobil, nevedel by som výšky na jednotlivých miestach polygónu poopravovať, pretože jediným kritériom pre zistenie výškovej chyby je výška toho istého bodu v rôznom čase, odmeraná za iných atmosferických podmienok. Rýchli bežci sú vo výhode. Čím rýchlejšie daný polygón prebehnú, tým menšiu výškovú chybu budú musieť rozratúvať na jednotlivé body polygónu. Keď si takto dobre zabeháme po celej sieti, prevyrovnáme výškové chyby, máme všetko pripravené pre podrobné mapovanie a zahusťovanie siete v jej väčších okách.

Ak nemám k dispozícii výškomer, využívam vrstevnicovú kresbu z podkladovej Základnej mapy. K tomu musím urobiť čo najlepšie napasovanie mojej vyrovnanej polohopisnej siete s podkladom. V ďalšom štádiu mapovania vrstevnice lokálne deformujem a dorábam hrebene, doliny a vrcholy kopcov. V prípade mapy Džury ide rozhranie mapových listov Základnej mapy zhruba stredom mapy. Oblasť stykov listov je obyčajne miestom, kde možno očakávať nejaké prekvapenie. V tomto prípade to tak bolo, polohopis sa tu natiahol o 40 - 50 m. To nie je zanedbateľná chyba, do pol centimetra sa na mapu zmestí dosť. To bol vlastne aj dôvod, prečo sme Základnú mapu používali iba informatívne. Ja som v Džurách zvolil opačný postup. Obehávanie základnej siete za účelom výškového merania som urobil úplne na koniec. Na prácu s výškomerom si je treba privyknúť a vo mne ešte zostal zakorenený prístup lokálnych deformácií. Výsledný výškopis je tu teda kombináciou lokálnej vrstevnicovej kresby na čistý papier za použitia výškomera a vrstevníc zo Základnej mapy vsadených do meranej výškovej hladiny. Ale opakujem, ideálny je postup vybudovať si kompletnú vyrovnanú polohopisnú sieť s vyrovnanými výškami. No a potom nasleduje postupné zahusťovanie siete a podrobné mapovanie, t.j. vypĺňanie ôk siete alebo delenie väčších ôk ďalšími ťahmi na niekoľko ôk menších a ich vypĺňanie.

Každý terén má svoje čaro. Nielen trojrozmerný originál, ale aj jeho kópie. Duplikáty, ktorými sa človek pokúsil vyjadriť to neopakovateľné dielo prírody na kúsku papiera, tak nesmierne placatom. Ako je neopakovateľný terén, tak sú rôzne aj jeho obrázky, ktoré mám k dispozícii pred mapovaním. Každý prípad je potrebné riešiť individuálne a keď nás to prestane baviť, treba vziať čistý papier, fóliu a pustiť sa do toho.

 

Zdeněk Lenhart (výňatky z článkov):

Mapařské strategie

Pro OB mapu není nutná absolutní přesnost, docela stačí přesnost relativní (správné vztahy sousedních objektů). Nejpřirozenější a nejschůdnější cestou k relativní přesnosti je však právě přesnost absolutní.

Vnější podmínky

Různé vnější podmínky vyžadují různé metody práce. V čem se mohou zásadně lišit vnější podmínky?

Podklady: čistý papír, špatná a zkreslená mapa (silná zvětšenina), špatná mapa s určitým počtem pevných bodů (poloha a/nebo výška), dobrá mapa, stereovyhodnocené letecké snímky, originální (zkreslené) letecké snímky, ortofoto, ortofotomapa, kombinace předchozího.
Sever a měřítko udané přesně či naopak vůbec neudané.

Terén: neprůchodný ve všech směrech, neprůchodný v některém směru (řeka, skály ve svahu), neprůchodný či nepřístupný v některých místech (bažiny, oplocenky, sídliště, pole, sady, vinice), průchodný všemi směry, průhledný či neprůhledný, rozplizle mnohotvárný a neurčitý (zpustlý divoký les) či naopak velmi diskrétní (udržovaný park).

Jiné vlivy: dlouhý nebo krátký den, málo nebo dostatek času, deštivé, mrazivé nebo horké počasí, vzdálenost od základny, “nebezpečnost” domorodců a zvěře, typ cílové mapy (LOB, park).

Základní strategické modely

Dvě základní možnosti: věřit podkladu, tj. napasovat se do něj i za cenu nějakého zkreslení, nebo nevěřit a tedy znovu změřit základní síť jako na čistý papír, podklad umístit pohyblivě a využívat jen jako podpůrnou informaci.

Čistý papír - tři etapy: 1. změřit polohovou síť, 2. určit výšky na síti , 3. plošné mapování.
1. Změřit základní síť, tj. dlouhé buzolové tahy, kus od obvodu prostoru (do okrajů lze pak kresbu vždy nějak vyhnat), co největší plochu mít naráz na desce - tedy co největší deska. Pak taháním linií dělit prostor až na oka o průměru do 500m. Maximální přesnost a pečlivost! Chodit po cestách (schůdnost, přehlednost),
co nejdelší azimuty (oblouky sekat tětivami), nezaznamenávat kvalitu cest ani detaily, jen identifikační body po cca 100m není-li dost jasných zlomů linie. Každý azimutový tah samostatně, diference na spojích tahů zakreslit “služební barvou” jako svorku bodů, které mají být totožné, zatím nic nevyrovnávat. Po ukončení sítě vytipovat místa (úseky) s chybou, přeměřit. Doma na stole stanovit polohy uzlů sítě (nejmenší celkový posun), překreslit na novou folii a s postupným jemným posunováním nové folie překreslit azimutové tahy s rozmělněním chyb. Pokud nepoužijete novou folii, tak opravené body kreslit jinou barvou. Původní tahy lehce přegumovat. Od této chvíle považovat síť za fixní!

2. Výškám se věnovat v další samostatné etapě. Znovu projít celou síť a buď s výškoměrem připisovat výšky ke všem výrazným bodům zlomů, nebo (bez výškoměru) odhadem zakreslovat křížení sítě s vrstevnicemi. Vrstevnice číslovat (nadmořská výška nebo průběžné pořadové číslo). Zejména dbát na vodorovné úseky. Neustále přepočítávat vrstevnice, z každého oka jich musí vycházet tolik co vchází. Korekce nesouhlasů opět raději v klidu doma.

3. Teprve nyní lze krátkými azimutovými tahy dělit oka sítě a plošně mapovat kompletní kresbu.

Naštěstí se takto mapují jen malé prostory. U velkých ploch a při týmovém mapování jsou problémy tak velké, že se určitě vyplatí investovat do shánění kvalitního podkladu.

Špatná a zkreslená mapa - do této kategorie patří i mnohá starší mapa pro OB, závodníkovi může připadat dobrá, ale absolutní přesnost je tak slabá, že při domapovávání ploch jsou deformace neustálým chlebem. Mapovat proto jako na čistý papír, po úvaze možná přebrat výšky některých uzlů či jiných bodů sítě. Při rozhodování o vyrovnání chyb si pomáhat různým podsouváním mapy pod folii - jsou nesouhlasy chybami mapy či vlastního měření? Podkladovou mapu tedy nepřilepovat napevno, ale opatřit vyčuhujícím “držátkem”. Alternativou je rezignovat na kvalitu mapy a bezmezně ctít špatný podklad, vždy se do něj napasovat za cenu neustálých místních deformací. Pro zodpovědného mapaře nejhorší sebetrýznění.

Ortofoto - věřit mu. V první etapě jen projít základní síť a chytat identifikační body a vrstevnice. Polohové měření jen tam, kde není vidět nic na snímku, vždy se do něj však napasovat i za cenu místních deformací. Výšky (kóty) převzít z nějaké oficiální mapy, na polích a loukách lze z takové mapy často převzít i celou kresbu vrstevnic. (Alternativou je kompletní proměření výškoměrem jako při práci na čistý papír.) Folii fixovat jen na jedné straně jako odklápěcí - z nepřekrytého fota lze vykoukat úžasně mnoho věcí, vhodná je lupa. Pro zčitelnění vlastní kresby naopak používat bílé pohyblivé stínítko na zakrytí “černého” podkladu.

Stereovyhodnocené foto - pozor, může být perfektní, ale také naprosto mizerné. Je-li dobré, tak prakticky není třeba používat buzolu ani krokování, jde v principu o dětskou omalovánku. Stačí se vždy dobře na kresbě chytnout a vykreslit v okolí vše, co lze ztotožnit (podklad - skutečnost), pak teprve zbytek odhadem či krátkým měřením dokreslit. Vrstevnicím lze bezvýhradně věřit jen na otevřených plochách, v nezapojeném lese, ale i v mladších hustnících (v době snímkování to mohla být holá paseka). Ve vysokém lese vrstevnicím nikdy nevěřit.
Špatně vyhodnocené foto má již na pohled řídkou kresbu, cesty a vrstevnice v lese jsou domyšlené či přímo vymyšlené. Podklad použít jen mimo les, fixovat okraje lesa a v lese pracovat metodou čistého papíru. Vlastní kresbu vždy zčitelní podsouvací bílé stínítko, nebo poloprůhledná kry
cí vrstva pod folií (průklepák).

Originální (zkreslené) foto - základní síť vzít odjinud (mapa, změřit na čistý papír), foto jen jako doplňující pomůcku volně podstrkávat pod folií. To platí zejména v kopcích a při použití více snímků, každý je totiž jinak zkreslený a nelze je nikdy napevno slepit k sobě. Folii fixovat jen na jedné straně jako odklápěcí - z nepřekrytého fota lze vyčíst úžasné věci, vhodná je lupa, ale naopak na zakrytí i pohyblivé bílé stínítko.

Mapařské tipy a triky [2]

Příprava podkladu:

1. vymezit mapovaný prostor,

2. ustřihnout jediný kus folie (položit tak, aby se roloval směrem k podkladu (po rozstříhání a slepení se nebudou hrany rozevírat a oškrabovat špínu z buzoly),
3. nakreslit na folii zlehka spoustu pasovacích bodů z podkladu (po 5-10cm) a magnetický poledník,
4. superpečlivě a přesně narýsovat na spodní stranu folie čtvercovou síť (po 250 m),
5. rozdělit prostor mezi členy týmu a zvolit strategii předávání hranic (kdo komu),
6. rozstříhat folii spolu s podkladem cca 1cm za hran
ičními liniemi, do střihů zařazovat zuby pro pozdější přesné slepení),

7. ustříhnout folii i podklad na desku, přilepit a upravit dle typu podkladu (viz výše).

Azimutové tahy rýsovat zlehka supertvrdou (7H) superostrou černou. Je to dobře vidět, je to přesné a dá se to opět zlehka přegumovat. Korigované body jinou barvou (zeleně), druhou korekci opět jinak (modře), aby zůstalo zřetelné i po vytáhnutí cest (červeně)

Vrstevnice při práci číslovat, při použití výškoměru výškami, bez výškoměru stačí pořadová čísla, opakovaně 0 - 9. Hlavní pak vytáhnout silněji.

Kromě prvních dvou etap mapování “na čistý papír” je dobré folii chránit překrytím čtverečkovaným papírem, linkovaný nestačí, nelze na něm rýsovat azimuty podle obou hran buzoly. Malé odklápěcí okénko v krycím čtverečkovaném papíře velmi urychluje “sebenalezení” na mapě a k plošné práci stačí. Ochranu před ušpiněním folie zajistí i překrytí jinou folií, průhlednost je výhodou pro celkový přehled. Kapka mezi dvěma foliemi se však nevsákne, ale rozleje do plochy a vytrvale louhuje kresbu.

Podklad bez magnetického severu - najít na podkladu alespoň dva co nejvzdálenější body s přímou viditelností, v terénu změřit jejich azimut a narýsovat dle toho sever na podklad.

Závrty (a taky neschůdná údolí apod.) - proměřit a zmapovat kolem, vykreslit vrstevnice v přiměřených odstupech, ať střed závrtu padne podle nich. Zcela nepřístupné oblasti obmapovat kolem a objekty uvnitř lokalizovat protínáním.

Využití barev: Nejlépe se kreslí i gumuje černá, tak ji používejte na nejnáročnější kresbu, tj. rýsování azimutů a potom kresbu vrstevnic. Podobně další jasné barvy (modrá, červená, zelená) se hodí na složitou kresbu bodů a linií (komunikace, skály, přechody porostů), nevýrazné pak na plochy. Barevný klíč lze modifikovat na každé mapě podle terénu - např. v bezvodém kraji použít modrou na skály aby kvalitní nástroj nezahálel. Nepoužívat číslíčka či písmenka (dají se zaměnit s drobnými detaily), vše vyjádřit barvami, délkou čárek, případně šrafováním. Při mapování v týmu není nezbytné nařizovat jednotný klíč, pokud ovšem bude pak každý kreslit svoji část sám. Pre porovnanie: ja (R. Jonáš) používam kombináciu vyššie uvedeného “vyfarbovania plôch” pre žlté farby a “bodkového systému” (označenie plôch farebnými bodkami a ich kombináciami – šetrí čas pri vyfarbovaní, možnosť dobre gumovať a prerábať vrstevnicové detaily, náročné na vykreslenie hraničných línií pre zelené farby).

Doma nepřekreslujte, vše nakreslete již v lese, kde je možnost zpětné kontroly. Každé překreslování vnáší nepřesnosti a riziko vynechání. Chce to ovšem vodovzdorné kvalitní tvrdé tužky, neklouzavou folii a ukázněnou pečlivost. Čím lehčí ruka, tím snadnější gumování a opravy. Kdo si hned první dojem zvěčňuje rydlem, ten přinese domů ogumováním vyleštěnou nečitelnou mazanici.

Mapování po liniích. Rozšířeným nešvarem je mapování mnoha velejemných detailů od oka jen pohledem z cesty, bez kontroly a provázání přes les na druhou cestu. Závodník však neběhá po cestách, ale napříč. V hluchých neprovázaných prostorech mezi cestami mu pak detaily buď zcela chybí, nebo jsou ve špatné vzájemné poloze, nebo jsou dokonce nakresleny dvojmo. To vše vnímá jako podraz. Tím větší, čím jemněji jsou vykresleny detaily kolem cest. Existuje dvojí řešení. Buď mapovat jen nejhrubší věci, nebo poctivě chodit i mimo cesty a zjemňovat měřenou azimutovou síť až tak, že uvnitř jejích ok lze vždy kontrolovat vše ve všech směrech navzájem.

Zářezy ve svahu: napřed načrtněte vrstevnice na původní hladký průběh svahu, přidejte osy (a okraje) zářezů a pak teprve vychylujte vrstevnice.

Složité oblasti. Spousta nepřehledných detailů, porostový guláš, postupné mapování detailů vede často na konci ke katastrofálním nesouhlasům. Přegumovat, vše? Nebo zatutlat silným zdeformováním zbytku? Ani jedno z toho. Prevencí je metoda postupného zpřesňování. Azimutovými tahy přes nejvýraznější objekty prostor rozčlenit. Proměřit osy hlavních tvarů, zatím bez detailů. Až to vše navzájem pasuje, tak chodit znovu, zpřesňovat kontury, dokreslovat detaily, vykreslovat vrstevnice. Nemáme-li ve složitém terénu výškoměr, tak kreslit vrstevnice s poloviční ekvidistancí a až na závěr rozhodnout, jak je navzájem propojit, které přetáhnout plně, které čárkovaně a co vygumovat. Je dobré napřed zachytit všechny bodové prvky a osy tvarů, vrstevnice lze pak mezi nimi lépe vinout. Užitečná je představa krajiny zaplavované vodou, nebo spíše postupně odvodňované.

Prudké svahy: Napřed zmapujte plochý vršek a spodek, a to i vrstevnicově. Pak propojte spodek s vrškem několika azimutovými tahy, krokovat lze lépe zdola nahoru, polovičními krůčky. Potom choďte vrstevnicově cikcak a vztahujte vše okometricky (by voko) vzájemně na sebe, opět raději odspodu nahoru. Vrstevnicový problém se ve svahu lehce ztratí, na rovině ne.

Rozsáhlejší změny již nakreslených vrstevnic v hotové kresbě: načrtněte si nový průběh vrstevnic pomocnou “technickou” barvou (já používám purpurovou), přepočítejte všude shora dolů i zdola nahoru, přegumujte opatrně původní kresbu, vytáhněte plně novou kresbu.

Generalizace je žádoucí v zájmu lepší čitelnosti mapy. Měla by mít jednotná kriteria po celé mapě. Potud OK. Chybou je však (a zde se můj názor nekryje zcela s názorem mapové komise IOF), když je jednolitou zelenou plochou označen nejen jednolitý monokulturní smrkový hustník, ale i nepřehledný divoký guláš smíchaný z různých světlinek, keřů a podrostů. To není generalizace, ale podraz na závodníka. Ten má právo vidět odpovídající guláš i na mapě. Je to ovšem pracnější. Jak v lese, tak u počítače. No a co. K jinému zjednodušení často vedou nekvalitní tužky a folie. Mapař používá jen některé pohodlnější barvy a přestane rozlišovat louky od pasek a polí (to by ještě tak nevadilo), hustníky od podrostů, všechny okraje porostů tečkuje, případně nepoužívá přiměřených značek i z neznalosti jejich správné definice v klíči. Při týmové práci pak stane, že půlka jednolitého lesa je do zelena, má modré stružky, bledé paseky a vše obtečkované, druhá půlka má plnou žlutou, podrosty šrafované a rýhy hnědé.

Předcházení konfliktům. Domorodci vidí v mapaři vyměřovače dálnice, špióna, zloděje. Něco si pořád zapisuje, nenápadně obchází, nebezpečný vetřelec. Je dobré mít u sebe občanku či pas a bumážku (vysvětlující oficiální papír, zejména v cizojazyčné cizině), a hlavně napřed pozdravit, představit se vrátnému, strážnému, hajnému a pak teprve slídit v okolí. Opačné pořadí nefunguje dobře.

Revize: Vytiskněte na počítačové tiskárně zkušební výtisky v měřítku mapování, nebo i ve větším, a prochoďte na poslední chvíli křížem krážem celý prostor. Vychytáte nejen nové vývraty a paseky, ale zejména zapomenuté cesty a nevybarvená pole. Opravy kreslete opět na folii. Stavitel tratí může z předstihem plánovat a dokonce požadovat opravy mapy podle své trati.

Nasledujúce obrázky sú ukážkou podkladov (základná mapa, nevyhodnotená letecká snímka), originálu z terénu (fólia) a hotovej mapy (Džury):

 

A. Prvý prípad je ten, keď bola použitá ako podklad základná mapa:

1. Podklad: Základná mapa

 

 

2. Pracovný originál z terénu (kresba na fólii)

 

3. Výsledok: Mapa pre OB

 

 

 

 

B. Druhý príklad je, keď bola ako podklad použitá základná mapa aj letecká snímka:

1. Podklad: Základná mapa (a v nej “zoufalé nic”)

 

 

2. Podklad: Letecká snímka

 

 

3. Výsledok: mapa pre OB

 

 

 

Chyby při mapování

Špatné vybavení
špatná výstroj - zima, déšť - hrubá a pomalá práce, zdravotní rizika, ztráta času,
nekvalitní podklad - pracné měření základní kostry a neustálé problémy s vynucenými deformacemi,
nevhodné měřítko
- obvykle příliš velké - časté přelepování, příliš mnoho mapovaných detailů, velká spotřeba folie, problémy při skenování,
folie citlivá na vlhko - hrubé mapování, ztráta času
nekvalitní pastelky - hrubá kresba, často až nepoužívání nepohodlných barev a značek,
málo barev - nevyužívání klíče, nutnost všelijakého šrafování - hrubá kresba, možnost záměny,
vodorozpustné pastelky - hrubá kresba za deště, případně ztráta času,
malá deska - ztráty častým přelepováním.

Mnoho mapařů - nejednotná klasifikace, nekvalitní práce bez pocitu odpovědnosti, případně i nepřesnosti na hranicích.

Šturmování
harmonogram - bez rezerv na počasí, nemoci a státní úkoly,
náročnost terénu - skandinávský terén vezme až 150 hod na km,
špatná kvalita podkladu - stará OB mapa je často to nejhorší, vyplatí se v předstihu otestovat různé podklady (pětku, desítku, porostovou mapu, letecké foto, OB mapu),
velký prostor - stavitel raději nakroutí složité tratě na malém kvalitním prostoru v předstihu než na nekvalitní velké plachtě ve stresu,
pomalý mapař - poučení pro příště, rozdíly v produktivitě jsou až 400% při srovnatelné kvalitě výsledku,

nekvalitní mapař - sbohem
nespolehlivý nezodpovědný mapař - nikdy více s ním, ať je jakkoliv kvalitní a rychlý.

Technické chyby
Neuzavřené polygony - azimutování (a okamžité mapování) do volného prostoru, bez korekce úchylek - zkreslený obraz a potíže s vynucenými opačnými deformacemi při navazování.
Nejednotná úroveň - mnoho malých detailů u cest, hrubé mapování v nepřehledném prostoru - hrubá homogenní mapa je vždy lepší než klamavá.
Střihy - neprovázané mapování samostatných oblastí podél cest apod., na jejich stycích dochází k neošetřeným střihům - pro závodníka je to vyslovený podraz.
Ztracená nebo vyčarovaná vrstevnice - nejčastěji v ostrém hlubokém údolí, ve složité oblasti - často záměnou pomocné vrstevnice, odpomoc - pečlivě počítat a číslovat vrstevnice, příp. výškoměr.
Mnoho pomocných vrstevnic - vyvolávají mylný dojem prudšího svahu.
Necitlivé vrstevnice - kříží vodorovnou cestu, přehánějí bezvýznamné tvary.

Na závěr nějaká moudra:

Pro OB mapu není nutná absolutní přesnost, docela stačí přesnost relativní (správné vztahy sousedních objektů). Nejpřirozenější a nejschůdnější cestou k relativní přesnosti je však právě přesnost absolutní.

Dělejme mapy co nejlépe, ale buďme vděčni za jakoukoliv mapu. I ta nejmizernější je lepší než žádná.

Na jemné přesné mapě se vždy najde více chyb, než na mapě hrubé. Jiná věc je ovšem jejich využitelnost pro OB.

Kdo nemá shůry dáno, v apatyce nekoupí.

4.3 Mapárske potreby na deň a mesiac

(Zdeněk Lenhart)

Mapařské potřeby na den

Toto je universální “blbář” pro balení na jednodenní mapování v terénu. Nikdy nikdo asi nebude potřebovat vše najednou:

občanka či pas, řidičák, papíry a klíčky od auta, peníze, pojištění, telefonní karta,
povolení (bumážka), OB mapa na ukázku,
vizitky, mapa okolí,
mapovací deska s podkladovou mapou a folií,
podstrkávací papír,
nůžky, isolepa, samolepky,
tužky, guma, i rezervní,
buzola i rezervní, výškoměr, GPS,
hodinky, mobil (vysílačka
),
sluneční brýle,
deštník, pláštěnka, klobouk proti slunci,
láhev s pitím, jídlo,
léky (Paralen, Endiaron),
obvazy (obinadlo, náplasti), desinfekce,
toaletní papír (i na vysoušení mapy),
opalovací krém, tyčinka na rty s UV faktorem,
nůž, otvírák na konzer
vy, spínací špendlíky, provaz či guma,
boty a oblečení na sebe,
svetr, rukavice, šátek, čepice,
batůžek či ledvinka, igelitové tašky (pytlíky),

Mapařské potřeby na týden či měsíc

Toto je universální “blbář” pro balení na jedno- až čtyřtýdenní mapovací zájezd. Nikdy nikdo asi nebude potřebovat vše najednou:

občanka či pas, řidičák, papíry a klíčky od auta, peníze, pojištění,
korespondence s partnerem, dárečky, mapy na reprezentaci,
hlavičkové papíry, vizitky, razítko,
diskety, čisté papíry, kalkulačka,
hodinky, mobil (vysílačka),
adresář, obálky, známky, telefonní karta,
autoatlas, mapa okolí,
podkladová mapa,
folie (celá role nebo přesný rozměr),
nůžky, pravítko, úhloměr,
isolepa, samolepky, čtverečkovaný papír,
tužky, guma, i rezervní,
buzola i rezervní, vý
škoměr, GPS,
mapovací deska,
mapový klíč,
stolní lampa, baterka,
brýle, sluneční, rezervní,
deštník, pláštěnka,
batůžek, ledvinka,
láhev, sáčky na svačinu, igelitové tašky,
léky (Paralen, Endiaron, vitaminy B,C, ...),
obvazy (obinadlo, náplasti), desinfekc
e
šití, spínací špendlíky,
provaz a kalhotová guma, kolíčky na prádlo,
jelení lůj, opalovací krém, tyčinka na rty s UV faktorem,
šampón, mýdlo, holení, kartáček a pasta na zuby,
toaletní papír, zápalky,
nůž, lžíce, otvírák na konzervy,
jídlo, koření, osobn
í pamlsky,
vařič, spirálka, nádobí,
holínky, pohorky (vibramy), tenisky,
mapovací kalhoty, bunda,
trika, slipy, jegry, ponožky, kapesníky,...,
rukavice, šátek, čepice,
běžecká výbava,
bačkory, tepláky, pyžamo,
ručník, plavky, frak. Tak.

te repelent proti komárom a kliešťom.

5. KANCELÁRSKE PRÁCE

(Martin Bednárik)

V minulosti natoľko nedávnej, že ju na vlastných fóliách či pauzákoch na vlastné vyočené okále zažili aj mladíci Bažiňák a Bidi, vyzerali kancelárske práce úplne ináč: z lesného originálu sa priamo tušom kreslili na fólie len jednotlivé farby. Lícovanie lúk a húštin vôbec nebolo samozrejmosťou. Kartograf prácne nahrádzal niekoľko ohniviek technologického procesu, ktoré dnes v pohode zvláda osobný počítač s perifériami a osvitový stroj: presvecovanie (dnes skenovanie) , kreslenie, lícovanie rozhraní, farebná separácia, predbežné farebné nátlačky. Aj keď je podiel ručnej práce v digitálnej kartografii pre OB ešte stále značný, bol kreslenie máp v minulosti omnoho väčšmi ako dnes umením.

Domnievam sa však, že kartografia nasadením výpočtovej techniky omnoho viac získala ako stratila a že nemusíme za spomínaným jej starovekom smútiť. Podstatnou výhodou sú uľahčené reedície máp, ktoré už raz digitálne nakreslené a uložené boli. Ďalšou je účinnejšie presadenie štandardu IOF, a tým aj čitateľnejšie a krajšie mapy. Dali by sa menovať ešte mnohé. Zdá sa však, že nikoho už netreba presviedčať, aby kreslil mapy na počítači, preto prejdeme priamo k počítačovému kresleniu programom OCAD (Na otázku “Prečo práve OCAD?“ odpovedám na začiatku podkapitoly 5.2) a ešte predtým k činnostiam, ktoré mu predchádzajú.

 

5.1 Príprava originálu z terénu.

(Martin Bednárik)

Je vhodné dotiahnuť mapovanie do takého štádia, že je možné podklad spod kresliacej fólie úplne strhnúť a viac ho už nepoužívať. Niektoré skenery umožňujú skenovať polopriehľadnú fóliu tak, že sa lampa skenera z polohy pod sklom prehodí do polohy nad sklom a fólia sa presvieti. Túto možnosť však radšej nevyužívajte, omnoho lepší sken získate klasickou, odrazovou cestou. Zvlášť keď dopredu vyčistíte sklo a podložíte papier čistejší ako veko skeneru.

Neskôr pri kreslení v OCAD-e treba dodržiavať zásadu rovnobežnosti súradnicovej siete na obrazovke OCAD-u a magnetických poludníkov na zoskenovanej fólii z lesa). Pred skenovaním je preto dobré prilepiť si na jeden z magnetických poludníkov na fólii jeden okraj prísne obdĺžnikového pásika papiera. Druhý okraj bude presahovať okraje fólie a umožní presné zalícovanie fólie a skenera tak, aby na výslednom skene boli magnetické poludníky presne zvislé. Stojí to za námahu, pretože ak je mierka predlohy správna a sever na nej zvislý, stačí na spasovávanie v OCAD-e jediná dvojica identických bodov. V OCAD-e 5 sa ani nedá spasovávať pomocou viacerých dvojíc bodov!

Ak si tú námahu s presnou orientáciou pri skenovaní nedáte, umiestnite predlohu aspoň približne na sever s odchýlkou najviac 10°, inak Vám OCAD 6 predlohu pri spasovávaní na 2 dvojice identických bodov odmietne zrotovať a budete si ju musieť zrotovať sami mimo OCAD-u alebo budete musieť v OCAD-e zrotovať mapu samotnú!

Rozlíšenie voľte od 100 do 300 DPI (Z. Lenhart považuje 200 DPI za minimum). Hodnotu DPI (aj prípadný uhol rotácie bitmapy) je dobré zapísať si priamo na skenovanú fóliu. Pomer skenovania voľte 1:1 a pred spustením skenu ho dobre skontrolujte! Vyberte si správny druh bitmapy (počet rozlišovaných farebných odtieňov, tzv. farebnú hĺbku) - použite paletu s minimálne 256 farbami tj. 8 bitmi na pixel. Výstupný formát bitmapy musí byť bmp pre Windows, OCAD iný formát nepodporuje!

Rozhodujúce pre pohodlnú prácu s bitmapou je nastavenie správneho jasu už pri skenovaní. Pri väčšine skener driverov je default jas príliš malý a treba ho zvýšiť tak, aby sme samotnú priehľadnú fóliu ledva-ledva videli na pozadí bieleho veka skenera. Je dobré okamžite po získaní skenu spustiť OCAD a sken doň natiahnuť a ak nie sme spokojní, skenovať znovu. Všimnúť si treba i to, či je v bitmape vidieť vlícovacie značky.

 

Ako zoskenovať fóliu, ktorá sa na jeden raz nezmestí do skenera? Možnosti sú v zásade dve:

1. Na malom skeneri (A4) po prekrývajúcich sa častiach (všetky presne rovnako orientovať!!!) Presná štvorcová sieť na origináli umožňuje dobré napasovanie i malých častí. Výhodné je v OCAD-e nastaviť rozostup súradnicovej siete zhodne.

2. Na veľkom skeneri (až A0) na špecializovanom pracovisku a následne rozdeliť jediný veľký rastrový súbor na niekoľko prekrývajúcich sa menších pomocou akéhokoľvek fotografického softvéru.

Aj pri kvalitnom zoskenovaní sa nevyhneme nutnosti používať pri kreslení mapy aj originálnu kresliacu fóliu z lesa. Opatrnosti nikdy nie je nazvyš a preto si radšej vyhotovme čo najskôr, pokiaľ je možné ešte pred skenovaním, aspoň 1 kópiu lesného originálu na kvalitnej farebnej kopírke. Nie je to drahé, omnoho drahšie by nás vyšla strata originálu.

 

5.2 Kreslenie pomocou softvéru OCAD

(Martin Bednárik, Ján Furucz, Zdeněk Lenhart)

OCAD nie je jediný a možno ani nie najlepší softvér, ktorým sa dajú vytvárať mapy pre orientačný beh. Prečo sa vo výklade obmedzíme iba naň? V súčasnosti je medzi mapármi pre OB najrozšírenejším programom a podporuje tak štandardizáciu, výmenu a archiváciu máp pre OB v celosvetovom meradle. Jeho úspech spočíva v tom, že svojou jednoduchosťou vyhovuje priemerne počítačovo vybavenému a zdatnému užívateľovi, disponujúcemu dosť obmedzenými finančnými prostriedkami. To je prípad väčšiny mapárov pre OB a niektorých malých kartografických firiem produkujúcich aj mapy turistické, geologické a iné, ktorých tvorbu OCAD podporuje možnosťou výberu alebo definovania mapových symbolov používateľom. Autor programu Hans Steinegger ako aktívny orientačný bežec a mapár dobre rozumie a vychádza v ústrety špecifikám mapovej tvorby v našom športe.

Predstavím vám základy práce v OCAD-e 6. Detaily nájdete v manuáli [7] a v On-line help-e priamo v programe. Pokiaľ sa v niektorom bode vyskytne zásadná odlišnosť OCAD-u 6 od OCAD-u 5 a 7, budete na to upozornení. Budem opisovať anglickú verziu.

Prípravné práce

Prácu, ktorú pri kreslení mapy vykonávame, možno označiť ako ručná digitalizácia, presnejšie vektorizácia predlohy. Pod vektorizáciou rozumieme proces nachádzania pamäťovo úsporných matematických modelov kartografických prvkov. Príklad: Vieme, že na to, aby sme opísali úsečku, nám stačia súradnice jej začiatočného a koncového bodu a súradnice medziľahlých bodov počítač vypočíta a zobrazí za nás.

Na to, aby sme mohli prácu začať, potrebujeme:

1. Osobný počítač (minimálna konfigurácia viď [7]) a správne nainštalovaný OCAD.

OCAD stojí spolu s poštovným 488 švajčiarskych frankov a detaily sa dozviete najlepšie na stránke jeho výrobcu Hansa Steineggera http:\\www.ocad.com. Dodáva sa na CD alebo inštalačnej diskete. Pri objednávaní si môžete vybrať jazykovú mutáciu (angličtina, nemčina, francúzština, švédčina, fínčina...).

Program OCAD 6 sa dá nainštalovať a spustiť v prostredí Windows 95, Windows NT a Windows 98. Nároky OCAD-u na operačnú pamäť a diskový priestor sú veľmi malé, takže ak vám na vašom stroji bez problémov chodia Windows, bude bez problémov chodiť aj OCAD. Inštalácia je nenáročná. OCAD 6 je dodávaný na jedinej inštalačnej diskete alebo CD spolu s manuálom Getting Started with OCAD for Windows 95/NT [7], kde nájdete zrozumiteľne vysvetlený postup inštalácie. Zo stránky http:\\www.ocad.com si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať aktualizácie jednotlivých verzií OCAD-u (Service Update), ktoré obsahujú korekcie chýb a drobné vylepšenia základnej verzie.

2. Naskenovanú predlohu v rastrovom formáte bmp (bitmapu).

O skenovaní som písal v kapitole Príprava podkladov z terénu. Upozorňujem vás na to, že počítač s malou operačnou pamäťou (menej ako 16MB) môže mať vážne problémy so zobrazovaním veľkých bitmáp (viac ako 1-2MB). Čím väčší je pomer veľkosti bitmapy a operačnej pamäti, tým je otváranie bitmapy pomalšie. OCAD-u 5 sa môže stať, že príliš veľkú bitmapu neotvorí vôbec! Aj z tohoto dôvodu je dobré bitmapu okamžite po získaní otvoriť v OCAD-e. Ako sa to robí, poviem neskôr. Ak nemáte možnosť predlohu znovu naskenovať do viacerých menších súborov, môžete využiť napr. Photostyler, Photoshop alebo PaintShopPro (posledný je sharevér) a urobiť si z veľkého súboru viacero výrezov alebo ho prevzorkovať (t.j. zmeniť DPI (dot per inch)) a pod. Program Paintbrush (Maľovanie), ktorý je súčasťou Windows neodporúčam z dôvodu neovplyvniteľnosti zmeny DPI a tým pádom i mierky bitmapy. V terminológii OCAD-u sa bitmapa označuje ako Template (šablóna). Ja budem pre ňu v ďalšom používať označenie podklad alebo predloha.

3. Správne založený mapový súbor vo vektorovom formáte ocd.

Štandardný postup vytvárania vášho vlastného súboru je takýto:

3.1 Spustíte OCAD.

3.2 Na hornej lište nájdete menu označené ako File a v ňom položku New. Na ňu kliknete myšou.

3.3 OCAD vám ponúkne výber symbolových sád. Spomedzi nich si vyberiete buď Orienteering map (Mapa pre OB) alebo si môžete vo vlastnom adresári vyhľadať mapu s vami modifikovanou sadou symbolov a vybrať ju. Vybrané symboly sa vám zobrazia na pravej strane obrazovky.

3.4 Hneď za čerstva si mapu uložte (File / Save) a robte to čo najčastejšie. Doporučujem ukladať striedavo pod dvoma rôznymi menami (File / Save as). Predídete tak úplnej strate všetkého v prípade, že napr. vypadne prúd počas ukladania súboru. Iným riešením je zálohovať si niekoľko štádií resp. častí nakreslenej mapy a na rôznych médiách. To odporúčam tým, čo majú okrem dostatočnej kapacity médií aj dosť zmyslu pre poriadok a nepoprehadzujú verzie mapy.

3.5 Skontrolujte si, či pod OPTIONS/Preferences (taktiež na hornej lište) máte v Scales nastavené Map Scale 1:15000 a v Draft Scale tú mierku, v ktorej máte skenovanú predlohu. Ak máte na predlohe nakreslenú peknú pravidelnú mriežku (sú aj takí poctivci), nastavte si v OPTIONS/Preferences/GRID DISTANCE tú istú vzdialenosť ako na predlohe. Pozor, toto číslo sa udáva v mm na mape v mierke udanej v položke Map Scale tj. v našom prípade 1:15000.

Príklad 1: Na predlohe v 1:7500 mám nakreslenú mriežku s okom 1cm x 1cm. Akú Grid distance si mám nastaviť? Odpoveď: 1cm = 10mm je v mierke 1:7500 75m, čo je v mierke 1:15000 5mm. 5 mm je teda Grid distance, ktorú je potrebné nastaviť. Ak chcem mať mriežku po 100m, treba nastaviť 6.66667 mm atď.

UPOZORNENIE: Podľa mňa nemá zmysel nastavovať inú MAP SCALE ako 1:15000!!! Pamätajme na to, že aj mapa v 1:10000 nesmie byť podľa posledných smerníc IOF a podľa očakávaného nového kľúča ISOM 2000 ničím iným len 1,5-násobnou zväčšeninou pätnástky. Princíp zväčšenia z pätnástky presadzujem aj u máp veľkých mierok (1:5000, 1:7500), samozrejme, s výnimkou niektorých symbolov.

Začiatočníci, najmä deti, chcú v mape vidieť všetko to, čo vidia okolo seba a až neskôr sú schopní pochopiť koncept generalizácie. Z týchto  pedagogických dôvodov majú byť mapy mierky 1:5000 a väčšej detailizovanýmii verziami zväčšenín z 1:15000 (kurzívou názor recenzenta Juraja Nagya). Ďalšími záujemcami o detailnejšie mapy sú parkoví orientační bežci. V záujme zobrazenia všetkých detailov je žiadúce symboly nezväčšiť v pomere zodpovedajúcom pomeru mierok, ale v menšom. Výsledná veľkosť symbolov by ako v prípade výukových, tak v prípade parkových máp nezávisle od ich mierky mala byť optimálne taká ako na mape v mierke 1:10000 a nie väčšia ako na mape v mierke 1:7500, t.j. 150% resp. 200% veľkosti symbolov v mierke 1:15000 (kurzívou voľne parafrázovaný názor Toma Nováka z Doks z článku První podněty pro vytvoření normy pro “parkové mapy”[nedatovaný samizdat z jesene 1999]). Norma IOF pre parkové mapy dosiaľ nejestvuje a nazdávam sa, že toto je téma pre pokročilých mapárov a začiatočníkom treba odporúčať MAP SCALE 1:15000 bez ohľadu na výslednú mierku mapy.

Zväčšenie na mierku, v ktorej bude mapa vytlačená, sa realizuje výlučne nastavením Print Scale, ktorú nájdete v menu File / Print.

3.6 Skúste otvoriť podklad (zoskenovanú fóliu z lesa) cez Options / Open Template. Ponúknu sa vám na výber rastrové obrázky s príponami bmp. Vyberte si.

Niekedy vám Ocad pred natiahnutím podkladu otvorí okienko pre zadanie rozlíšenia bitmapy (bitmap resolution) v DPI a to vtedy, ak táto hodnota nie je v súbore *.bmp zapísaná. Tu musíte zadať hodnotu, pri ktorej ste skenovali, inak vytvoríte mapu v úplne inej mierke, než chcete!

3.7 Je veľmi dobré hneď po otvorení Templatu skontrolovať, či je všetko v poriadku s mierkami. Môžete okomerne porovnať mriežkovú vzdialenosť v OCAD-e a v predlohe.

Ak už v lese kreslíte bodové symboly v mierke, môžete napr. na jamu v predlohe kliknúť jamu vybranú spomedzi symbolov na pravej strane obrazovky. Rozmery by mali byť zhruba rovnaké. Náročnejším, ale jediným úplne spoľahlivým spôsobom kontroly je nakreslenie (v OCAD-e) priamej čiary spájajúcej dva body, ktorých vzdialenosť odčítame priamo z lesného originálu a prepočítame na kilometre. Potom na tú čiaru klikneme a potom v menu Edit na hornej lište nájdeme položku Measure. V OCAD-e 5 sa Measure nachádza v menu Info. Po zakliknutí sa objaví okienko s dĺžkou čiary v km, ktorú zistil OCAD. Ak sú si vzdialenosti rovné, je všetko v poriadku.

3.8 Prvé objekty, ktoré do mapy nakreslíme, by mali byť vlícovacie značky-krížiky (angl. meno symbolu Register Cross, v OCAD-e má číslo 900.0) a to presne na miesta, kde máme vlícovacie značky v predlohe. Preto ich treba umiestňovať pri maximálnom zväčšení (View 32x v OCAD-e 6 a 7, View 16x v OCAD-e 5).

3.9 Pokiaľ nie sme s umiestnením vlícovacej značky spokojní, môžeme využiť funkciu UNDO t.j. “späť” alebo “odčiň” (obrátená zelená šipka na hornej lište vľavo) a potom to skúsiť ešte raz. OCAD 5 ponúka Undo o 1 krok späť, OCAD 6 o 15 krokov, ale na niektoré celkom samozrejmé operácie sa Undo aplikovať nedá a situácia je v tomto ohľade výrazne lepšia až v OCAD-e 7. Je dobré otestovať a osvojiť si túto veľmi užitočnú funkciu na samom začiatku kreslenia.

3.10 Podarilo sa vám umiestniť vlícovacie značky? Nastala teda vhodná chvíľa na to, aby sme si vyskúšali adjustovanie (spasovanie, zlícovanie) bitmapovej predlohy a vlastnej kresby. K Adjust template sa dostaneme cez menu Options alebo klávesu F9. OCAD nás na dolnej lište vyzve, aby sme označili bod na podklade a identický bod v mape. Takýchto dvojíc môžeme, ale nemusíme odklikať niekoľko. Skúsme teda najprv adjustovanie "rozštelovať" zadaním úplne náhodnej dvojice bodov a stlačením klávesy enter. Potom adjustujme čo najpresnejšie jedinou dvojicou: vlícovací krížik v podklade - ten istý krížik na mape. Opäť v čo najväčšom zväčšení. Stlačíme enter. Skontrolujme, či "sadli" aj ostatné vlícovacie krížiky (Na túto inšpekciu s výhodou využívame prepínanie zväčšení VIEW medzi 2x a 32x). Ak sme medzi "rozštelovaním" a adjustovaním nevykonali žiadnu závažnú operáciu typu Rotate Map (otočenie mapy) alebo Change Scale (zmena mierky), tak aj ostatné vlícovacie značky sadnú. Je však dobré naučiť sa to overovať po každom novom spasovaní.

Pokiaľ ostatné vlícovacie značky nesadnú, treba spasovávať pomocou minimálne (môj názor je taký, že aj maximálne) dvoch dvojíc vlícovacích značiek. Vtedy OCAD 6 natočí a roztiahne podklad tak, aby body sadli. Mierku podkladu, ktorú vypočítal, si môžete prečítať v okienku OPTIONS/PREFERENCES/DRAFT SCALE a pokiaľ je veľmi odlišná od očakávanej, treba sa nad tým vážne zamyslieť a vyvodiť dôsledky.

Prípravné práce máme za sebou, poďme kresliť.

 

 

 

Kreslenie

Ako nakresliť jeden objekt?

Bez ohľadu na druh objektu (bodový, líniový, plošný), si mapár musí najprv vybrať symbol z poľa symbolov na pravej strane obrazovky. Meno a číslo vybraného symbolu sa objaví na lište pod poľom symbolov. V závislosti od toho, aký druh symbolu ste si vybrali, vám OCAD ponúkne prípustné kresliace módy (šestica tlačidiel napravo od stredu hornej lišty). Pre bodové symboly je aktívny len jeden mód: kliknutie ľavým tlačidlom myši na želané miesto. Pre líniové a plošné symboly sú kresliace módy zhodné (plocha je vlastne len vyplnenou líniou).

S jednotlivými kresliacimi módmi sa zoznámite v manuáli k OCAD-u 6 alebo v On-line help-e a ešte lepšie pri používaní. Môj názor je, že OCAD ponúka zbytočne veľa kresliacich módov. Na veľkú väčšinu líniových a plošných objektov (vrstevnice, cesty, potoky, lúky, húštiny, jazerá) je najvhodnejší Curve mód (prvý zľava), ktorým vytvárame Bézierove krivky. Funguje to tak, že pomocou myši definujeme krivku jej bodmi a smermi dotyčníc k nej v týchto bodoch. (Pozri obrázky v [7]). Výhodou tohoto kresliaceho módu je aj to, že pomocou klávesy BACKSPACE (platí pre OCAD 6 a 7) môžeme ešte v procese kreslenia vymazávať naposledy vložené body.

Aj módmi kruh a elipsa vytvárame bézierovské objekty. Tieto dva módy sú vhodné najmä na veľmi generalizované malé objekty - kôpky, húštinky, čistinky.

Ďalším módom je lomená čiara s priamymi úsekmi medzi bodmi zlomu (Straight Line). Momentálne už ani nenachádzam vhodný príklad pre tento mód. Snáď len magnetické poludníky a rámiky okolo mapy, kedy sa dá veľmi výhodne použiť kombinácia Alt+ťah myšou, čím sa dajú kresliť prísne vertikálne alebo horizontálne čiary.

Mód obdĺžnik sa hodí v podstate len na budovy a obdĺžnikové ohrady, ktoré sú však dosť zriedkavé. Nemusíme sa báť vykresliť ohradu Bézierovou krivkou - dostaneme tak omnoho realistickejší výsledok najmä v prípade ohrád, okolo ktorých sa vinú cesty.

Na rozdiel od našich milých Oldov Shatterhanda, Firehanda a Surehanda je kresliaci mód Freehand (voľná ruka), tj. priame kreslenie čiar kontinuálnym ťahom myši, podľa mňa hodný úplného zavrhnutia a to z viacerých dôvodov: je to nepresné, takéto objekty sa veľmi ťažko editujú a sú zbytočne veľké a navyše, krivky sú škaredé, hranaté. Objekty nakreslené v tomto móde sa síce v OCAD-e 6 a 7 dajú konvertovať na bézierovské objekty (funkcia To Curves v menu Edit), ale v mnohých prípadoch táto konverzia nefunguje veľmi uspokojivo.

 

Ako využiť už nakreslené objekty pri kreslení nových?

Vysvetlím na príklade: Máme rúbanisko. Chceme nakresliť na časti jeho okraja výraznú hranicu porastov. Urobíme to takto: zatlačíme klávesu CTRL a nepúšťame ju. Klikneme ľavým tlačidlom myši na miesto, kde začína hranica porastov (na okraji rúbaniska). Myš presunieme bez zatlačenia ktoréhokoľvek jej tlačidla na miesto, kde hranica porastov končí (na okraji rúbaniska) a opäť klikneme ľavým tlačidlom myši. Tým zabezpečíme, že medzi tými dvoma bodmi nám hranica porastov bude sledovať okraj rúbaniska. Pustíme CTRL a pokračujeme v kreslení.

Ako nakreslený objekt upraviť?

Keď máte objekt nakreslený, môžete ho upravovať (editovať). Je vhodné to robiť pri čo najväčšom zväčšení. Ak chcete editovať iný ako naposledy nakreslený objekt, musíte ho najprv vybrať. Robí sa to tak, že najprv na hornej lište vyberiem základný editovací nástroj - prázdnu šípku. Potom môžem kliknúť na objekt. Pri bodovom objekte sa mi tým zviditeľní jeho ťažisko. Pri líniových a plošných objektoch sa zviditeľnia normálové alebo zlomové body kriviek, ktorými sú objekty vykreslené.

Opísať všetky editovacie nástroje nemá zmysel, opäť vás odkážem na manuál [6] alebo on-line help.

Môžem vám však dať niekoľko tipov:

- ak máte viacero objektov tesne vedľa seba alebo na sebe (čo je mapovým kľúčom povolené pri niektorých plošných symboloch), a nedarí sa vám ten vyvolený vybrať na prvé kliknutie, opakujte kliknutie niekoľkokrát a na spodnej lište vľavo sledujte, ktorý z objektov vám OCAD vybral. V OCAD-e 6 a 7 si môžete pritom pomôcť i zatlačením klávesy Alt pri klikaní. (V OCAD-e 5 to bol Shift miesto Alt);

- ak máte v strede húštiny lúčku, najprv urobte do húštiny dieru (v OCAD-e 5 je na to určený nástroj nožničky. V OCAD-e 6 treba použiť nožničky s tým žltým kúskom medzi nožmi, samotné nožničky slúžia na rozrezávanie jedného líniového /aj plošného/ symbolu na 2). Potom kliknite do vnútra diery. Potom vyberte symbol lúčky. Potom stlačte nástroj Vyplň (Fill In);

- undo (“späť“ alebo “odčiň” chybnú operáciu) funguje v OCAD-e 6 do 15 krokov, obvykle však nefunguje pri operáciách na skupine objektov (OCAD 7 je v tomto ohľade podstatne vylepšený) a v Symbol Editore (k nemu sa ešte dostanem);

- líniový symbol sa dá zmeniť na plošný a naopak použitím ikonky CHANGE SYMBOL (v OCAD-e 6 druhá zľava na hornej lište);

- nielen ohrada sa dá vyplniť (Fill In) húštinou, ale aj húština ohradou. Výsledok je ten istý;

- vypĺňanie (Fill In) funguje aj na bodové objekty! Takýmto spôsobom je možné elegantne vykresliť krúžok kontrolného stanoviska presne centrovaný na kameň, vývrat atď;

Dá sa zneužiť aj na vykreslenie posedu na výraznom strome rastúcom na výraznom kameni v bodovej priehlbni, radšej to však nerobte!

- keď pri vkladaní objektov podržím ľavé tlačidlo myši, môžem objekt myšou rotovať.

- tenká čierna palička so šípkou na hornom konci je nástroj, ktorý sa používa nielen na natočenie bodových objektov (vchod do jaskyne), ale aj na natáčanie vinohradov, húštin priebežných v jednom smere atď. Na rotáciu líniových a plošných objektov použite tenkú čiernu kruhovú šípku.

- vyrábajte čo najväčšie líniové a plošné objekty. Uľahčuje to editovanie, zmenšuje to veľkosť súboru atď. V menu Edit v OCAD-e 6 sa na spájanie dvoch nadväzujúcich líniových objektov do jedného dá použiť Merge (Zlúč). Pozor, do jedného objektu sa dajú objekty zlúčiť iba vtedy, keď sú toho istého symbolu!

- v OCAD-e 6 sa dá pokračovať v líniovom objekte pomocou klávesy Shift pri akomkoľvek vybranom kresliacom móde. Pozor, nadväzovanie opäť funguje iba vtedy, ak som si spomedzi symbolov vybral ten istý symbol, ako má už existujúci objekt.

- asymetrické líniové objekty sa dajú prevracať pomocou nástroja s veľmi výstižnou ikonkou (v OCAD-e 6 je štvrtá zľava na hornej lište). Zvlášť dôležité je to pri skalných zrázoch, plotoch, strelniciach a pod.

- na poslednej strane manuálu k OCAD-u 6 nájdete prehľad šikovných preddefinovaných klávesových skratiek na rôzne operácie. V OCAD-e 7 si myslím môžete zadefinovať vlastné klávesové skratky (v obmedzenom rozsahu).

 

 

Editovanie symbolov (len pre pokročilých)

Symboly sa editujú v Symbol Editore, ktorý je prístupný cez menu Symbol. Pokusy so symbolmi je vhodné začať pomocou duplikovania nejakého symbolu, z ktorého chceme vyrobiť nejaký mierne odlišný. Robí sa to cez položku Duplicate v menu Symbol. Potom už môžeme duplikovaný symbol veselo prerábať. Príklad: Prerobením symbolu pole (cultivated land) si môžeme vyrobiť veľmi užitočný plošný symbol na kamenné pole, ktorý nám ušetrí množstvo otravného bodkovania. Keď nám to na prvý šup nevyjde, jednoducho duplikovaný symbol odstránime (Delete v menu Symbol). Keď sa raz prepracujete až do samotného Symbol Editora, uvidíte pred sebou podobnú pracovnú plochu ako pri samotnej kresbe mapy a niektoré zhodné nástroje. Nebudete mať k dispozícii pole symbolov, iba farby, z ktorých si môžete vyberať pri kreslení. Dokonca si na pozadie môžete natiahnuť podklad. Pozor, z nepochopiteľných dôvodov v Symbol Editore v OCAD-e 6 vôbec nefunguje Undo! Z editora symbolov treba čo najčastejšie vyliezať a ukladať celý súbor.

 

Editovanie farieb (len pre pokročilých)

Toto je téma pre tých ocadistov, ktorým sa napríklad nechce robiť si v húštinách diery pre čistiny a naopak. Princíp narábania s farbami najlepšie pochopíte pri prezeraní tabuľky separácií v menu SYMBOL/COLORS. Tu nájdete všetky farby použité na mape. Ako vyzerá riadok pre jednu farbu? V najľavejšom políčku je číslo a napravo od neho meno farby. V ďalšom farebnom obdĺžičku je znázornená farba tak, ako sa javí na monitore a zhruba tak, ako vyjde pri tlači z počítačovej tlačiarne alebo pri tlači CMYK. Uvedomme si, že pri klasickej päťfarebnej tlači farbami OB (spot color separation), budú farby vyzerať úplne ináč a o výsledku nemáte šancu dostať inú ako približnú predstavu, aj to len po tlači do súborov *.eps pre jednotlivé farebné vrstvy a po ich prehliadnutí napr. programom GhostView.

To, ako budú farby vyzerať pri klasickej tlači, ovplyvňujeme prepisovaním číselných hodnôt v pravej časti tabuľky. Ovplyvňujeme tým však iba rastrovanie a tým aj sýtosť farieb, farebné odtiene má úplne v rukách tlačiar, aj keď aj tieto sú už štandardizované.

Pozrite sa na farby All color separations, Street in-fill a Street sidelines, prečítajte si manuál a bude vám takmer všetko jasné. Napríklad to, akú hodnotu napísať v riadku zelenej farby do stĺpca Yellow tak, aby táto zelená “vyleptávala” žltú a netlačila sa na ňu.

Pri nepozornom čítaní manuálu sa vám ale môže stať, že prehliadnete jednu veľmi dôležitú poznámku: Hodnoty zapísané v riadku pre tú - ktorú farbu sa uplatňujú iba vo vzťahu k farbám, ktoré sú v riadkoch pod ňou!!! Kým som na to prišiel, zmršil som si takto dve mapy, našťastie len po estetickej stránke. Rado Jonáš na to doplatil síce len pri jednej mape, ale zato omnoho horšie. Príklad: Nápis Knižkova dolina na rovnomennej mape má priradenú farbu Blue erase all, ktorú som si sám definoval. Avšak na to, aby táto farba skutočne premazala všetky ostatné farby (čo sa nestalo), by musela byť premiestnená nad všetky ostatné farby pomocou tlačidla Move Up!

Nemyslite si, že ste týmto pádom vyzreli na OCAD 6! Pravé divy vám predvedie pri exportoch a importoch zo a do súborov, ktoré nemajú rovnako definované farby a symboly. OCAD 7 má možnosť importovať celú tabuľku farieb z iného súboru, OCAD 6 nie!

Je jasné, že nie je rozumné importovať do súboru, ktorého sada farieb / symbolov je podmnožinou sady farieb / symbolov importovaného súboru, ale že je to treba spraviť naopak. To však nie je zárukou korektného správania. Jedinou možnosťou, ako sa poistiť proti svojvôli OCAD-u 6 je narábať so súbormi, ktoré majú od samého svojho založenia rovnakú tabuľku farieb a rovnakú sadu symbolov! To sa pri kolektívnych dielach dá dosiahnuť tak, že vedúci mapár na začiatku kreslenia rozdá spolupracovníkom kópie jedného prázdneho ocd súboru s preddefinovanými symbolmi a farbami.

 

Kreslenie mapy

Stratégia, ktorá mi najlepšie vyhovuje, je takáto: Najprv si dlhými líniami (cesty) ohraničím nejaké územie, ktoré som na jedno posedenie pri počítači schopný úplne dokončiť. Potom toto územie začnem vypĺňať v poradí:

1. Líniové objekty od najdlhších po najkratšie, podobne, ako som vytváral sieť pri mapovaní.

2. Bodové objekty.

3. Plošné objekty vo vhodnom poradí. Postup od najväčších k najmenším je vhodný pre začiatočníkov. Príklad: Najprv veľkú húštinu, do nej vystrihneme diery pre čistinky a vyplníme ich (FILL IN) príslušným symbolom. Pri kresbe plošných objektov treba využívať sledovanie hraníc už jestvujúcich objektov pomocou klávesy CTRL. V menu PREFERENCES treba mať nastavené HATCHED AREAS (na obrazovke sa zobrazia šrafované plochy, nie plné farby, vidieť cez ne podklad). Postup kreslenia plošných objektov od najmenších k najväčším je vhodný iba pre tých, čo vedia narábať s vhodne definovanými prepisujúcimi sa farbami.

Celý súbor čo najčastejšie ukladajte striedavo do dvoch rôznych súborov. OCAD veľmi zriedkavo mrzne a obvykle (a to aj keď zamrznutie počítača nespôsobí on alebo keď vám vypnú prúd) si stihne zapamätať registre a po opätovnom spustení sa vás opýta, či chcete pokračovať v prerušenej práci.

Raz za niekoľko hodín a určite pred expedíciou súboru do tlačiarne použite príkaz OPTIMIZE/REPAIR z menu OPTIONS. Výsledkom bude súbor o niečo menší ako východiskový, ale nebojte sa, nič podstatné v ňom nebude chýbať, iba nejaké prázdne miesta po vymazaných objektoch.

Upozornenia:

Výsledok optimalizácie sa neukladá automaticky, musíte si ho uložiť sami.

Radšej nemajte zakliknutú možnosť DELETE OBJECTS WITH UNDEFINED SYMBOL. Prečo? Mohlo sa vám napríklad stať, že ste zo sady symbolov omylom odstránili taký, ktorý ste využili pri kreslení objektov mapy. Tie objekty naďalej v mape existujú, ale len ako objekty s nedefinovaným symbolom. Pri zakliknutej možnosti DELETE OBJECTS WITH UNDEFINED SYMBOL by ste odstránili aj tieto prácne nakreslené objekty, ktorým by inak bolo možné symbol spätne priradiť.

Poskladanie mapy z kúskov dodaných jednotlivými mapármi

Môžeme sa pritom dostať do niekoľkých situácií:

1. Všetky časti sa postupne kreslia do jediného súboru. Obvykle to nie je možné z časových dôvodov.

2. Mapár, ktorý bol s kreslením hotový ako prvý, dodá súbor všetkým svojím kolegom a tí na jeho územie pri kreslení nadviažu. To je možné iba vtedy, ak všetci ostatní s týmto jedným susedia.

Riešenie: Je jedno, z ktorého do ktorého súboru sa importuje (Import sa nachádza pod menu File). Pri importe je však nutné prepísať hodnoty offsetu (posunu) , ktoré vám importné okienko ponúka na [0,0]. V OCAD-e 5 je nutné navyše nezakliknúť voľbu CLICK POSITION WITH MOUSE.

3. Ďalšiu situáciu i s riešením ponúka Z. Lenhart:

Elegantní řešení je skenovat celou mapu najednou, vytvořit jediný soubor obsahující pouze hustou síť fialových pasovacích bodů, ten namnožit každému kresliči, musí se do něj vejít. Seskládání výsledků je pak hračka. Chce to však od počátku dodržet několik dobrých pravidel: Ideální je skenovat na velkoplošném skeneru (profesionální kartografické firmy, za A2 zaplatíte tak dvě stovky). Z obrovského bmp souboru (až 100MB) udělejte nějakým grafickým programem (např. Photoshop) jednak vzájemně se překrývající kousky o velikosti 3-10MB, jednak vcelku tzv. převzorkováním na nízkou hodnotu dpi zmenšete velikost souboru na cca 10MB. Z tohoto celkového souboru pak fialovou čárou obkreslete spoustu zřetelných křižovatek apod. Tento OCD soubor spolu s příslušnými částečnými bmp soubory rozdejte kresličům. Vyžaduje to samozřejmě pakování na serii disket, nebo nějaké větší přenosové medium, například ZIP disketu. Jednotliví kresliči napasují své částečné předlohy na fialovou kresbu a spokojeně kreslí. Nesmí překračovat hranice, hraniční cestu kreslí ten, kdo ji kreslil v terénu. Po sesbírání výsledků stačí v OCAD-u volba File / Import bez jakéhokoliv posunu, tj, beze změny hodnoty Offset (posun) . Pak je třeba jen ve velkém zvětšení projít hranice částí, aby přetažené věci nebyly dvojmo. Fialové pasovací čáry jsou několikrát přes sebe, dají se hromadně zrušit volbou Extras / Delete by symbol.

Nemáte-li v dosahu velkoplošný skener, tak alespoň skenujte na jediném skeneru a všechny kousky stejně orientované. Běžný skener totiž nezachovává v obou směrech stejné měřítko. Pasovací fialové čáry pak začněte dělat z prostřední části mapy, případné diference vyžeňte k okrajům.

Nejpraktičtější ovšem bude držet se doporučení autora OCAD-u. Ještě před rozstříháním folie pro mapování nakreslit na zadní stranu velmi pečlivě a velmi zlehka přesně čtvercovou síť, rozestupy nejlépe 250m nebo 20mm. Před kreslením rozdat všem jediný prázdný OCD soubor se správně nastaveným měřítkem a odstupy mřížky (Options / Scales / Grid distance) a s jednotnou nabídkou symbolů. Jednotliví kresliči si mohou skenovat sami, ale při kreslení musí každý(!) čtverec pasovat samostatně a drobné diference rozmělnit na jeho hranicích. Opět nikdo nesmí kreslit přes hranice své oblasti. Sesazení částí (bez posunů!) by mělo dopadnout dobře.

K tomu pridám len drobnú poznámku: rastrové súbory vo formáte BMP aj vektorové mapové súbory vo formáte OCD majú obvykle veľmi vysoký kompresný pomer pri zipovaní do súborov *.zip či *.arj. Tieto súbory, okrem toho, že sú výrazne menšie, ani nie sú také náchylné na poškodenie pri prenose elektronickými sieťami ako súbory *.bmp či *.ocd.

4. Všetci mapári kreslia mapu úplne nezávisle jeden na druhom. Toto je ten najhorší a žiaľ aj najčastejší prípad. Územia v jednotlivých súboroch budú voči sebe v lepšom prípade pootáčané, v horšom budú aj v mierne až značne odlišných, dopredu neznámych mierkach (nevymýšľam si, toto som zažil).

Riešenie: Územia je nutné spájať po dvojiciach podľa veľkosti (najväčšie dve najprv). Najprv

zistíme, či je v oboch mapových súboroch v PREFERENCES / SCALES / MAP SCALE nastavená mierka 15000. Pokiaľ nie, opravíme. Potom zistíme, v akej mierke sú súbory skutočne. Robí sa to porovnaním vzdialenosti tej istej dvojice bodov v mapovom súbore a v lesnom origináli alebo základnej mape. Z pomeru týchto vzdialeností zistíme mierku mapového súboru. Túto mierku zapíšeme do PREFERENCES / SCALES / MAP SCALE. Príkazom OPTIONS / CHANGE SCALE dáme zmeniť mierku na 1:15000. Pritom nesmie byť zakliknutá možnosť ENLARGE / REDUCE SYMBOLS !!! Toto urobíme v oboch súboroch.

Teraz máme v oboch súbory v mapy rovnakej mierky a stačí nám zistiť uhol, o ktorý sú pootočené. Spojnica spomínaných dvoch bodov bude preponou pravouhlého trojuholníka a odvesny skonštruujeme v kresliacom móde STRAIGHT LINE pomocou klávesy ALT. Na kalkulačke ľahko vypočítame napr. tangens uhla v jednom i druhom prípade. Veľkosti uhlov odčítame jednu od druhej a máme uhol, o ktorý je treba jednu z máp pootočiť. To sa docieli pomocou ROTATE MAP. Pozor, nesmie byť pritom zakliknutá možnosť ROTATE SYMBOLS!!!

Tentoraz bude hodnota offsetu (posunu) , ktorý treba nastaviť v importnom okienku odlišná od [0,0]. Aká, to nikto dopredu nevie. Treba ju ešte pred importom jednoducho vypočítať zo súradníc toho istého bodového symbolu v jednej a druhej mape. Tieto súradnice sa jedna od druhej odčítajú a prípadne vynásobia -1 (či je to nutné, uvidíte podľa výsledku importu). Pozor, treba odčítať horizontálnu od horizontálnej a vertikálnu od vertikálnej súradnice. Tento rozdiel súradníc zapíšeme do importného okienka. Ani tu nesmieme spliesť horizontálny offset (posun) s vertikálnym! V OCAD-e 5 je opäť nutné nezakliknúť CLICK POSITION WITH MOUSE.

Mapu sme šťastne nakreslili, už len ostáva vymazať pomocné a umiestniť definitívne vlícovacie kríže (aspoň 2). Pridať miestne názvy a výškové kóty (už je to dovolené a žiadúce), nejaké tie logá sponzorov a nezabudnúť tirážnu tabuľku. Viac o tom v nasledujúcej kapitole.

 

 

5.3 Ostatné informácie na mape a dizajn.

(Rado Jonáš)

 

Po zvládnutí najdôležitejšej časti – terénnych prác a úspešnej digitalizácii ich výsledkov nie je ešte všetko hotové! K samotnej kresbe treba dodať ešte veľa informácií. Tieto informácie môžeme rozdeliť na:

 1. povinné údaje (v zmysle vyhlášky ÚGKaK SR č. 178/1996, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii [8] a podľa Mapového poriadku SZOŠ [4]):

 

 1. nepovinné údaje, ktoré však vrelo odporúčam na mape uviesť:

 

Písané informácie odporúčam uviesť vo forme tirážnej tabuľky, ktorá je už historicky zaužívaná na mapách pre OB najskôr v ČSSR, potom i v SR.

 

Napríklad:

Registračné číslo: SZOŠ 00.01.L

Mapoval(a)(i): Ján Milan, Peter Milan, Silvia Malinová

Kreslil(a)(i): Fero Karfiol

Vydal(a)(i): ©, Klub OB Detva, 2000

Stav: jeseň 1999

Plocha: 5,2 km2

Vytlačil: Tlačiareň Final s.r.o.

Majiteľ (správca) mapy: Ján Kaleráb, Pisákova 14, Detva

Podklady: mapa pre OB Guľa, © OOB TJ Slávia Zvolen, 1974

 

Všetky údaje sa zvyčajne rozmiestnia vhodne na ploche okolo kresby mapy v závislosti od možností, ktoré sú dané veľkosťou papiera a tvarom zmapovanej plochy. Netreba zabúdať ani na reklamy a prípadnú tapetu (podklad), ktorá vyplní celé okolie kresby mapy. Dajte však pozor, aby nebola príliš výrazná a “nebila sa” s kresbou mapy! Týka sa to jednak použitých farieb a jednak veľkosti použitých symbolov v tejto “tapete”. Medze fantázie sa však v tejto oblasti nekladú.

 

6. PRÍPRAVA PODKLADOV PRE TLAČ A TLAČ

(Ján Ďurín, Rado Jonáš, Dušan Richter)

Vývoj výpočtovej techniky a jej agresívny a rýchly prienik do väčšiny oblastí ľudskej činnosti poznamenal i aktivity súvisiace s prípravou podkladov do tlače. Ručné kreslenie jednotlivých farieb na fólie tušom a ich následné zmenšovanie je už minulosťou. Dnes to za nás robí počítač (rozklad na jednotlivé farby a export do samostatných súborov, ich tzv. osvit, t.j. vytvorenie samostatných filmov pre jednotlivé farby). Po nakreslení mapy v kresliacom programe OCAD odporúčam (z vlastnej skúsenosti) zveriť túto fázu do rúk odborníkom, ktorí s tým majú dostatočné skúsenosti – napr. firme END s.r.o. z Topoľčianok (Dušan Richter), tel. 087/7721612, e-mail: end@ba.telecom.sk. Keď som zabezpečoval osvit sám na iných pracoviskách, vždy som narazil na určité problémy, ktoré mi zobrali zbytočne veľa času a prostriedkov. To vám netreba.

Po nakreslení je potrebné v OCAD-e v roletovom menu pre “FILE” zvoliť voľbu “PRINT” a v nej voľby “SPOT COLOR SEPARATION” a “EPS FILE”. Ďalší dôležitý údaj je PRINT SCALE. Tu nastavujeme výslednú mierku mapy. Veľkosť výslednej mapy si skontrolujeme v okne, ktoré sa nám zobrazí po stlačení tlačidla WINDOW, kde sa nám zobrazí PRINT SIZE (tlačová veľkosť). Je dobré si túto veľkosť zapísať, pretože ju budete potrebovať pri vkladaní EPS súborov do programov, z ktorých sa osvituje. Po potvrdení tohto okna sa vytvoria súbory s príponou EPS (Encapsulated postscript) pre čiernu, hnedú, zelenú, modrú, žltú, fialovú a sivú štandardne, plus pre farby, ktoré sme vytvorili naviac (napr. červenú). Zvyčajne sa použije len prvých 5 farieb (pre klasickú tlač), prípadne červená na reklamy alebo fialová na kontroly a trate. EPS súbory sa dajú prezerať v programoch Illustrator alebo Photoshop. Dajú sa načítať aj do Corel Draw cez filter postscript interpreted

Ešte predtým, ako začnete vytvárať EPS súbory, je dôležité, aby ste mali správne navolené písma (fonts). V programe OCAD sú štandardne predvolené písma Arial, alebo Times New Roman. Toto sú anglické fonty, ktoré nepodporujú našu diakritiku. Je potrebné zmeniť tieto písma na našu sadu t.j. Arial CE, Times New Roman CE. Písmo zmeníte v menu SYMBOL/EDIT.

Ak už máte písma v poriadku, treba skontrolovať, či máte v mape vlícovacie kríže. Doporučujem štyri vlícovacie kríže, každý na inej strane. Ak chcete tlačiť aj trate, pre namontovanie fólií sú potrebné minimálne dva. Pri tvorbe filmov s traťami je možné určitým spôsobom zmenšiť tlačovú veľkosť (ušetria sa peniaze za výrobu filmov) tak, že vyberieme len plochu s traťou a dva vlícovacie kríže.

Po vytvorení EPS súborov sa potom vkladajú do programov (Quark Xpress, PageMaker, Corel Ventura, Adobe In Design), z ktorých sa robí osvit. Zo žiadnych ďalších programov nedoporučujem robiť osvit. Osvitová jednotka vygeneruje filmy pre jednotlivé farby v príslušnej mierke. Samozrejme, každá fólia je potlačená len čiernou. Tieto fólie sú potom podkladovými materiálmi pre ofsetovú tlač. Pre ofsetovú tlač je nutné, aby filmy boli zrkadlovo otočené. Dôležitý údaj, ktorý sa nastavuje na osvitovej jednotke je frekvencia rastru. Štandardne sa pre ofset používa raster 70 lpc (liniek na centimeter). Ale pozor! Pre mapy OB je to 40 lpc alebo 102 lpi (liniek na inch (palec)). Je dôležité, aby osvitová jednotka mala možnosť nastavenia týchto rastrov (nie každá osvitová jednotka to vie) - hrozí vám potom, že vaša výsledná mapa bude vyzerať ako žilinská mapa O ničom I.

Okrem tohto systému je možná i iná varianta: rozklad farieb na CMYK – t.j. každá farba je rozložená na 4 základné farby a ich percentuálne rastre: CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK. Pre tieto farby sa potom svietia fólie – t.j. 4 ks. Tento systém je ale nevhodný na tlač hnedej farby.

Má výhodu v tom, že ním môžeme dosiahnuť oveľa väčší počet farieb vždy len pri 4 fóliách. Farby vznikajú kombináciou miniatúrnych bodiek týchto štyroch farieb. Je to lacnejšie a reklamy môžu byť zložité plnofarebné s rôznymi odtieňami. Keď spomínam výhody, musím i nevýhody – vyžaduje vysokú náročnosť na presnosť sútlače farieb, ktorá je závislá od viacerých faktorov. Najmä vrstevnice, ktoré sú tenké hnedé čiary skladajúce sa z rôzneho podielu všetkých štyroch farieb CMYK-u a pri posunutí niektorej farby zhrubnú a sú neostré.

Z tohto dôvodu sa zrodil postup, ktorý kombinuje výhody oboch postupov:

CMYK + B – t.j. technológia CMYK pre všetky farby okrem hnedej. Hnedá sa svieti i tlačí osobitne, práve kvôli spomenutým vrstevniciam. Ako prvý krok vrelo doporučujem si zálohovať ocadovský súbor (nie len na disketu) Pri tlači ofsetom je potrebné aby pod čiernou farbou nebola vybratá žiadna farba (napr. miesto, kde je cesta na lúke bude na filme so žltou farbou plné, nebude v nej vybratá tá cesta). Toto dosiahneme v OCAD 7 tým, že v menu SYMBOL, COLORS postupne vyberáme farby, ktoré obsahujú 100% čiernej (u tých farieb, ktoré obsahujú menšie %, treba mať možnosť OVERPRINT nezaškrtnutú), stlačíme tlačidlo COLOR a zaškrtneme možnosť OVERPRINT. Táto možnosť však v OCAD-e 5 a 6 nie je.

Ďalší krok je vytvorenie EPS súboru s hnedou farbou (v roletovom menu pre “FILE” zvoliť voľbu “PRINT” a v nej voľby “SPOT COLOR SEPARATION” a “EPS FILE”). Keď už máme vytvorený EPS súbor s hnedou farbou, je potrebné v definíciách farieb vymazať hnedú farbu (v menu SYMBOL, COLORS postupne vyberáme hnedé farby (brown, brown 50%, brown 20%, street infill), stlačíme tlačidlo COLOR a následne DELETE). Ak už máme toto urobené, vytvoríme tzv. kompozitný EPS súbor (farby nie sú rozseparované) tak, že v menu PRINT si vyznačíme COLOR MAP a EPS FILE. Ostatné nastavenie a postup je obdobný ako v predchádzajúcom popise vytvárania EPS súborov jednotlivých farieb.

Pri nastavení rastra na osvitovej jednotke dochádza k určitému problému, lebo tento raster nie je definovaný v normách IOF. Doporučujem raster medzi 60 - 70 lpc.

Takto opísaný postup sa dodržuje vtedy, ak sa rozhodnete sami si vytvoriť filmy. Najväčšie problémy vás však čakajú na osvitových jednotkách. Tu ľahko môžete vyrobiť filmy, ktoré budú nevhodné a celý postup si zopakujete (toto samozrejme stojí čas a peniaze, keďže mapy sa dávajú do tlačiarne na poslednú chvíľu, alebo už aj za ňou a omeškanie jedného dňa nepoteší).

Ďalšia možnosť je dodať zdrojový ocadový súbor + použité písma, ktoré nie sú štandardné, už spomínanej firme, ktorá tieto veci spraví za vás. Je dobré, keď sa dodá aj nátlačok 1:1. Stačí čiernobiela kópia. Toto slúži na skontrolovanie, či pripravené súbory na osvit sú v poriadku (veľkosť, značky atď.)

Pri “výrobe tapety resp. okolia” kresby mapy pozor na nasledovnú vec. Ako príklad poslúžia mapy na Svetový pohár ’98. V prvých vytvorených súboroch sa nachádzali jemné čiary pochádzajúce práve z onej tapety resp. okolia, ktoré sa nedali odstrániť (chyba OCAD-u). Zistili sme, že ak chcete mať nejakú tapetu resp. okolie na mape, je potrebné aby nezachádzalo pod kresbu mapy (nesmiete urobiť tapetu resp. okolie na celej mape a vyrezať tú časť, kde je kresba). Odporúčame “pozliepať celú tapetu resp. okolie z menších na seba nadväzujúcich kúskov.

Keď už teda existujú fólie na základe jedného z týchto postupov, vec je už v rukách tlačiara. Ešte pred samotnou tlačou existuje možnosť korekcií na fólii (vyškrabanie, vystrihnutie, montáž textov alebo reklám). Avšak toto využívajme len v krajnom prípade. Jemnosť práce je ťažko dosiahnuteľná. Z fólií, t.j. filmov, sa vyhotovia v tlačiarni tlačové dosky - sú to vlastne tenké kovové platne (zliatina hliníka) ovrstvené z jednej strany svetlo citlivým materiálom a vyhotovené v kopírovacom zariadení, kde svetlo prenikne filmom a neprenikne čiernym obrazom (kresba napr. vrstevnice) na svetlocitlivú vrstvu. Osvetlená časť tlačovej dosky sa vo vývojke odstráni a ostane iba kresba. Princíp je v podstate taký ako pri fotografovaní a spracúvaní čiernobieleho filmu. Kresba na doske potom v ofsetovom stroji prijíma farbu, ktorá je otlačená na papier. Potom tlačiar namieša resp. zvolí správny odtieň príslušnej farby a môže tlačiť. Odtieň farby určuje predpis IOF a to číslom alebo názvom podľa vzorkovníka farieb PANTONE (PMS = Pantone matching system), ktorý je súčasne už známy a temer všade používaný (v reklame, grafike, atď).

 

 

farba na mape predpis IOF odporúčaný odtieň

č. PANTONE č. PANTONE

čierna Process Black Process Black

hnedá 471 471

žltá 136 medzi 136 a 137

modrá 299 299

zelená 361 362

šedá 428 428

fialová Purple Purple

 

Iba Process Black a Purple sú farby zo 14 základných farieb, z ktorých sa miešajú stovky všemožných odtieňov a tieto môže tlačiar priamo nabrať z krabice a na každej mape budú rovnaké. Ostatné si musí sám namiešať z farieb dostupných v tlačiarni, a to už je jeho umenie trafiť ten správny tón.

Pri výbere tlačiarne opäť odporúčam tlačiareň so skúsenosťami s tlačou máp pre OB. Na Slovensku je to najmä Cart print Nitra, tel. 087/7721074 (Ján Ďurín). Sebelepšia renomovaná tlačiareň bez skúseností s tlačou máp pre OB vás môže prekvapiť tým, čo by vám ani vo sne nenapadlo – napr. tlačiareň cenín Kasico a.s. vytlačila klubu OB Kobra mapy s vysokou presnosťou, avšak v snahe o kvalitnú dodávku všetky mapy poprehýbala úhľadne napoly na formát A4 …

Moderné tlačiarenské stroje vytlačia i päť farieb naraz, staršie po 1-2 farbách, potom treba mapy vložiť do stroja znova. Pri plánovaní veľkosti mapy nezabúdajte na formát používaného papiera (v Cartprinte je to maximálne 63x46 cm) a účelné využitie tohto formátu. Je možné naň rozmiestniť viac kópií rovnakej mapy alebo kombinovať rôzne mapy. Výrazne sa tým zníži ich cena. Preto odporúčam vopred konzultovať s J. Ďurínom.

Papier na mapy OB sa používa obojstranne natieraný (tzv. krieda) matný, hrúbka sa osvedčila 115g/m2. Predtým sa používal hlavne vo Švajčiarsku vodeodolný Syntosil alebo lacnejší Pretex (GPS 1991). V súčastnosti sa k tejto vlastnosti pridružila odolnosť voči roztrhnutiu a najviac sa používa Polyart (WMOC 98 Nový Bor, WMOC 99 Aarhus, Dánsko). Pre organizátorov a pretekárov je to výborná vec, ale drahá. Cena Polyartu je cca 800 % ceny bežného papiera na mapy.

7. ZÁVER.

Keď ste zvládli celú tortúru pri tvorbe mapy, odmenou vám je mapa samotná. Je v nej zhmotnené úsilie a čas mnohých ľudí. Dúfam, že k úspešnému mapovaniu ako i k priebehu následných činností – kresleniu v OCAD-e a samotnej tlači prispela svojou mierou i táto príručka, kde sme sa snažili zozbierať a odovzdať vám naše skúsenosti. Táto príručka si nerobí nároky na komplexné poňatie a vyčerpanie celej problematiky. Určite sa dá o viacerých veciach polemizovať. Veríme však, že predstavuje v tejto oblasti prínos a dobudúcna poslúži ako zdroj informácií viacerým záujemcom o tvorbu máp pre OB. Pre ďalšie informácie je možné obrátiť sa na Mapovú komisiu SZOŠ, prípadne priamo na autorov tejto príručky.

Slovenský zväz orientačných športov

Mapová komisia

Junácka 6

83280 Bratislava

e-mail: szob@isternet.sk

tel. 07/49249207

Martin Bednárik

Gelnická 20

83106 Bratislava

e-mail: geofmabe@nic.savba.sk

tel. 07/59410615

Rado Jonáš

J. Smreka 10

84107 Bratislava

e-mail: jonas@enviro.gov.sk

tel. 07/59562244

Zdeněk Lenhart

Absolonova 12

62400 Brno

Česká republika

e-mail: mzm@mzm.anet.cz

tel. 00420 5 42321205

Roman Sučík

Hrabov Vŕšok

99142 Hrušov

gmkvk@bb.psg.sk

 

 

8. ZOZNAM AKTÍVNYCH MAPÁROV NA SLOVENSKU

Tu uvádzame mená tých autorov, ktorí sa za posledné dva roky podieľali na tvorbe máp pre OB na Slovensku.

Gustáv Barták

Martin Bednárik

Peter Borčin

Maroš Bukovác

Ivan Butaš

Ján Ďurín

Medard Féder st.

Ján Furucz

Dušan Furucz

Juraj Hammer

Juraj Horniak

Silvia Chupeková

Peter Illes

Radoslav Jonáš

Marián Kazík

Pavol Krišpinský

Ján Kuchta

Ivan Kundrata

Peter Labuda

Ján Magna

Róbert Miček

Milan Mitelman

Ján Mižúr

Juraj Nagy

Miloš Nemček

Juraj Nemec

Štefan Noga

Mikuláš Novota ml.

Igor Patráš

Milan Petrinec

Jozef Pollák

Igor Roháč

Zdenko Roháč

Peter Sláma ml.

Marián Spišiak

Michal Stasz

Roman Sučík

Pavol Šoltés

Peter Vandlíček

Rasťo Veselovský

 

 

 

 

9. LITERATÚRA.

Použitá literatúra.

 1. Aljošin, V. M.: Karta v sportivnom orientirovanii, Fizkuľtura i sport, Moskva, 1983.
 2. Lenhart, Z.: Mapařské tipy a triky, Orientační běh č. 4, str. 59 – 60, ČSOB, Praha 1999.
 3. Lenhart, Z: Mapování s výškoměrem, Orientační běh č. 4, str. 75-76, ČSOB, Praha 1997.
 4. Mapový poriadok Mapovej komisie SZOŠ. Bratislava, SZOŠ 1998.
 5. Mapy pro orientační běh, mezinárodní norma IOF, ČSOB, 1990.
 6. Muríň, P.: Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, Ekonomický poradca podnikateľa 6/1998.
 7. Steinegger, H.: Getting Started with OCAD for Windows 95/NT, Version 6.0, Švajčiarsko, 1996
 8. Vyhláška ÚGK a K SR č. 178/1996, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii, Zbierka zákonov, čiastka 64, 1996, str. 1158
 9. Zákon SNR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii Zbierka zákonov čiastka 74, 1995, str. 1782

Odporúčaná literatúra.

 1. Honzová, M: Tvorba mapy pro orientační běh a využití pro výcvik topografie, diplomová práca, Přírodovědecká fakulta Ostravskej university, Ostrava, 1997.
 2. Kartenkomission SOLV: Herstellung einer OL-Karte, Švajčiarsko, 1998.
 3. Miček, R.: Model výučby orientačného behu pre školské potreby v rámci turistického kurzu na Morskom oku, diplomová práca, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1999.
 4. Nagy, J.: Orientačný beh, Vydavateľstvo Šport, Bratislava 1988.
 5. Nagy, J.: Roky medzi kontrolami, Slovenský zväz orientačného behu, Bratislava 1991.
 6. Spišiak, M.: Tvorba a spracovanie mapy na orientačný beh, diplomová práca, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava, 1999.