runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Čo je to orientačný beh?

 

Čo je orientačný beh?

 

Orientačný beh (skratka OB) je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa (Kontroly). Trať je na mape vyznačená trojuholníkom, ktorý predstavuje štart, krúžkami, ktoré predstavujú  Kontroly     a končí zdvojeným krúžkom, ktorý predstavuje cieľ.   Kontroly   sú pospájané čiarou a očíslované poradovými číslami. V teréne sú kontroly označené trojbokým oranžovo bielym lampiónom 30x30 cm  Postupy  medzi kontrolami si volí pretekár podľa vlastného výberu, pričom musí dodržať predpísané poradie určené poradovými číslami na mape. Na každej kontrole si označí do preukazu prechod kontrolou. Ako pomôcku pri hľadaní kontrol využíva opis kontrol, ktorý dostane ešte pred štartom. Výsledok  pretekára  závisí od  rýchlosti behu,  optimálneho výberu postupov medzi kontrolami, rýchlosti  a správnosti  rozhodovania a bezproblémového nájdenia samotnej kontroly.

 

Kde sa behá?

 

 

Behá sa kdekoľvek, kde je zmapovaný priestor a je vytvorená mapa.  Najčastejšie v prírode v lese, v parkoch ale aj na sídliskách. Ojedinele aj v budovách. Mapa je vytvorená podľa špeciálneho mapového kľúča medzinárodnej federácie OB  (IOF), platného v celom svete.

 

Trate a kontroly

 

 

Trate sú postavené v rôznej dĺžke a náročnosti,  ktoré závisia od:

vekovej kategórie (od 10 do 95 rokov),  

významu pretekov ( náborové, lokálne, celoštátne, vrcholné svetové)

disciplíny (šprint, stredná trať, dlhá trať).

druhu (denný, nočný, štafetový)

V teréne sú osadené všetky kontrolné stanovištia pre všetky trate v aktuálnych pretekoch. Kontroly sú označené lampiónom – je to trojboký hranol o veľkosti 30x30 cm, Každá strana je uhlopriečne farebne rozdelená na  oranžový a biely  alebo červený a  biely trojuholník . Kontrol je v teréne spravidla viac ako je počet kontrol na jednej trati, preto má každá kontrola  jedinečný kód očíslovaný od 31 do 999 aby pretekár bezpečne rozoznal kontrolu, ktorú hľadá. Kód je umiestnený na raziacom zariadení, prípadne na stojane pre kontrolu.

Jednotlivé trate nie sú vopred známe.  Zverejnené sú iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol  na trati. Mapu so svojou traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný  čas.

 

 

ukážka trate

 

 

 

Kategórie

 

Kategórie sa delia podľa pohlavia, veku a výkonnosti.

Ženské  a mužské, medzinárodne označované ako W (Woman) a   M (Man).

Hlavnou kategóriou je M,W 21 pre pretekárov od 21 do 34 rokov, pričom je otvorená aj pre iné vekové kategórie.

Mládežnícke kategórie sú odstupňované po dvoch rokoch od M,W -10 , po M,W-20 a sú otvorené zdola (10 roční a mladší... až 20 roční a mladší).

Veteránske kategórie sú odstupňované po piatich rokoch od M,W35- , po M,W95- a sú otvorené zhora (35 roční a starší...až 95 roční a starší).

Výkonnostne je najnáročnejšia kategória MW 21 E (Elit).

Pre pretekárov s nižšou výkonnosťou sa vypisujú kategórie A,B,D...  Pre začiatočníkov sa vypisujú jednoduché trate označené ako N (New, Náborová). Pre mierne pokročilých  je určená otvorená kategória bez rozdielu veku a pohlavia (Open) v dĺžke  3-4 km  u nás sa označuje  ako  K3, resp.  K4.

 

Odlišnosť v stavbe tratí

Trate pre preteky sa  stavajú tak, aby víťaz kategórie dosiahol približne čas stanovený pre danú disciplínu, jej výkonnostnú úroveň a  vek.  Dĺžka trate  sa preto prispôsobuje orientačnej náročnosti, členitosti, prevýšeniu na trati a priebežnosti  terénu.  Najkratšie trate  sú pre disciplínu šprint,  kde najlepší  dosahujú čas 12 – 18 minút pri dĺžke cca 1,2 až 4km. Stredná  trať má trvanie 25 -35 minút pri dĺžke  cca 2,5 - 7 km. Dlhá trať má trvanie 40 - 90 minút pri dĺžke  cca 4- 20 km. Dĺžky tratí sa merajú vzdušne = spojnica medzi štartom, kontrolami a cieľom. Skutočná dĺžka trate je spravidla dlhšia a závisí od voľby postupov. Počty kontrol sú rôzne, pričom sú od seba rôzne vzdialené, aby pretekárom poskytovali viacero možnosti riešenia postupov. Najdlhšie a orientačne najťažšie trate  sú pre kategóriu MW 21 E.  Veteránske  kategórie  sú smerom hore postupne časovo a fyzicky menej náročné. Mládežnícke kategórie sú smerom dole postupne časovo a orientačne menej náročné.

Pri stavbe tratí sa staviteľ riadi pravidlami a vykonávacími predpismi  k jednotlivým úrovniam, druhom a disciplínam orientačného behu.  V pravidlách sú dané dĺžky pre všetky disciplíny, vekové aj výkonnostné kategórie. Na pretekoch sa dĺžky tratí, prevýšenie a počty kontrol  zverejňujú vopred v pokynoch k pretekom.

Preteky v šprinte sa organizujú prevažne v intravilánoch miest a obcí, prípadne v parkoch. Sú najdostupnejšie pre verejnosť. Trať môže úspešne absolvovať  aj začiatočník s minimálnymi orientačnými  skúsenosťami.

 

 

Štartový interval

Preteky sa štartujú intervalovým spôsobom podľa štartovej listiny vydanej vopred. Výnimkou je hromadný štart pri pretekoch štafiet. (Tiež individuálna forma pretekov tzv. „štafeta jedného muža“, ktoré sú postavené ako viackolová štafeta pre jednotlivcov). Štartovný interval je v šprinte 1 minúta  a v ostatných disciplínach spravidla  2 až 4 minúty.  Na štarte v jednej minúte môže štartovať viac pretekárov, každý však v inej kategórii, pričom majú inú minimálne prvú kontrolu. Každý pretekár tak musí už od štartu postupovať samostatne.

 

Kontrolné stanovisko (kontrola) a jeho opis

 

Na mape je kontrola vyznačená krúžkom o priemere cca 7mm. Pri krúžku na mape je poradové číslo, ktoré určuje v akom poradí pretekár postupuje z kontroly na kontrolu. V teréne sa kontrola umiestňuje na rôzne situačné prvky a objekty (skala, jama, prameň, strom, ohrada..). Na danom mieste  sa nachádza stojan, na ktorom je zavesený oranžovo biely trojboký lampión o rozmere 30x30 cm. Na stojane je pripevnené raziace zariadenie. Raziace zariadenie slúži na označenie si  priebehu kontrolou. Je to elektronická SI škatuľka s otvorom, do ktorej pretekár zasunie SI čip. Pre prípad nefunkčnosti  SI  je kontrola osadená aj mechanickým razením ( tzv.  kliešte).  SI čip zaznamená priebeh kontrolou, a tým aj správnosť dodržania poradia kontrol určenej podľa mapy. Na pretekoch miestneho významu môže byť použité  mechanické razenie a papierový preukaz. Každá kontrola v teréne je označená kódom (číslom), ktoré je umiestnené na SI zariadení alebo na stojane. Po dobehnutí do cieľa sa z SI čipu vyčíta dosiahnutý čas vrátane medzičasov na všetkých kontrolách.

 

kontrola

razenie pomocou čipu SI

razenie do papierového preukazu

 

 

Pretekári pre jednoznačné nájdenie správnej kontroly požívajú opisy kontrol, ktoré dostanú  pred štartom. V opisoch je uvedená kategória, parametre trate, poradie kontrol, kódy kontrol a opis umiestnenia kontroly . Opisy sú vydávané v medzinárodne platných piktogramoch. Pre začiatočníkov a deti sa môžu vydávať slovné opisy kontrol.

 

Vzorový opis kontrol:

 

  Názov preteku:
  Kategória:  M45, M50, W18
  Trať 5, dĺžka 7,6 km, prevýšenie 210 m
  Štart: styk cesty a kamennej steny
  1.kontrola: č. 101- úzka bažina, ohyb
  2.kontrola: č. 212- SV kameň, vysoký 1m, V strana
  3.kontrola: č. 135- medzi húštinami, možná kontrola rozhodcom
  4.kontrola: č. 246- stredná jama, V časť
  5.kontrola: č. 164- V časť zbúraného objektu, občerstvenie
  Povinný značený úsek od kontroly v dĺžke 120 m
  6.kontrola: č. 185- kamenná stena, zbúraná, JV vonkajší roh
  7.kontrola: č. 178- hrebienok, SZ päta
  8.kontrola: č. 147- horný skalný zráz, výšky 2 m, rádiokontrola organizátora
  9.kontrola: č. 149- križovatka chodníkov
  Značený úsek z poslednej kontroly do cieľa v dĺžke 250 m


Informácie v jednotlivých políčkach opisov kontrol:

 

 

 

 

 

Mapa

Orientačný beh používa špeciálne mapy s medzinárodne dohodnutým mapovým kľúčom. Farebnosť máp je prispôsobená tak, aby bola dobre čitateľná a zrozumiteľná aj za behu. Na rozdiel od bežných máp, je priestor pretekov zmapovaný výrazne podrobnejšie, ako je na bežne dostupných mapách. Pre pretekára musí byť zaznamenaná v mape každá informácia v teréne, ktorá by mohla byť pomôckou pri zorientovaní sa počas behu, aby vedel identifikovať svoju momentálnu polohu. Miesto osadenia kontroly musí byť v mape tak znázornené, aby neprišlo k omylu pretekára, resp. jeho nesprávnemu pochopeniu. 

 

 

 

Trate sa na mape zakresľujú fialovou farbou, rovnako aj opisy kontrol ak sú vytlačené na mape. Modrou farbou sa vyznačujú poludníky – čiary, podľa ktorých  si zorientujeme mapu na sever. Pre OB sa používajú mierky máp spravidla 1:15000 pre dlhú trať, 1: 10 000 (1 cm na mape = 100 m v teréne) pre strednú trať a 1: 5000  pre preteky v šprinte.  

 

Pomôcky pre OB

Buzola slúži na správne zorientovanie si mapy na štarte. Zosúladí sa sever na buzole a poludníky  na mape.  Podľa buzoly sa priebežne kontroluje správnosť zorientovania mapy. Využíva sa na smerové postupy  (azimuty) v teréne  kde je nedostatok výrazných záchytných bodov.

 

buzola klasická a palcová, SI čip

 

 

 

Čip SI (Sport Ident) je povinnou výbavou pretekára (ide o cca 50x10x3 mm výlisok z PVC so zabudovanou elektronikou). Každý čip má svoj jedinečný registračný kód, pod ktorým je pretekár zaregistrovaný v databáze konkrétnej súťaže. Ním si zaznamenáva prechod jednotlivými kontrolami. Pokiaľ pretekár čip nevlastní, vždy má možnosť zapožičať si ho za poplatok od daného organizátora. Ak niekto absolvuje ročne aspoň 10 pretekov, tak už je ekonomickejšie si čip kúpiť. Výhodou SI čipu  pre pretekára je okamžitá informácia o dosiahnutom výsledku hneď po dobehu do cieľa a vyčítaní údajov z čipu. Výsledok, aktuálne poradie aj medzičasy dostane vytlačené na na lístku, ktoré si môže porovnať so súpermi. Uzavretím cieľa má zároveň takto organizátor k dispozícii oficiálne výsledky aj s možnosťou zverejnenia medzičasov.

 

 

 

Hodinky s GPS nie sú nutnou výbavou pre preteky .  Slúžia hlavne ako pomôcka na analýzu absolvovaných pretekov . Používajú sa  hlavne ako  tréningová pomôcka na  zaznamenávanie tréningových a súťažných aktivít a ich vyhodnocovanie.

 

Oblečenie a obuv pre OB

Teoreticky je možné absolvovať trať v ľubovoľnom oblečení aj obuvi.  Vzhľadom na to, že väčšinou trate  prebiehajú okrem   spevnených ciest a chodníkov  aj v rôznorodom teréne,  je vhodné prispôsobiť tomu  oblečenie a obuv. Pretekár prebieha krížom cez les, kde sa nevyhne ani húštinám, skalnému podkladu, prekonávaniu potokov,  terénnych nerovností , podmáčanému podkladu a podobne.   Odporúča sa oblečenie, ktoré pokrýva celé telo,  nebráni  behu, je pružné, neviaže na seba veľa vody a nezachytávajú sa na ňom bodliaky a pod.  Ako ochrana na predkolenia  sa používajú spredu zosilnené podkolienky, nazývame ich prerážačky. V ponuke sú oblečenia špecializovaných  výrobcov  pre OB a pre aktivity v prírode.

Obuv by mala mať dostatočné drsné podošvy, aby sa nešmýkali pri zdolávaní terénu ani vo vlhkom, či mokrom počasí. Ideálna je obuv so štupľami  (prípadne so štupľami zakončenými  kovovými hrotmi ) s pevným vedením nohy aj pri zdolávaní svahu po vrstevnici, keď  hrozí možnosť vyvrtnutia členku. Viacerí výrobcovia vyrábajú  špeciálnu obuv pre OB , odolnú proti vlhkosti, ktorá pevne  drží  chodidlo aj v drsných podmienkach. 

 

 

 

Ako na to pri ŠTARTE?

 

 • do štartového koridoru sa radíte cca 3 minúty pred svojim štartom (koridory sú 2-3 delené po jednej minúte)Rozhodca  na štarte vám skontroluje číslo SI a zaznamenané v štartovnej listine.  V pripravenej  krabičke označenej CLEAR si vyčistite SI čip od starých údajov a následne v ďalšej označenej CHECK naštartujete SI čip.
 • mapu so svojou traťou spravidla dostanete až po vašom ostrom štarte, to znamená, že už vám beží čas
 • ak je vlhko alebo dážď, vložte si mapu do pripravených PVC obalov, aby sa vám počas trate nerozpadla
 • zorientujte si mapu na sever, presvedčte sa či mapa zodpovedá situácii v teréne a zvoľte si bezpečný postup k prvej kontrole.
 • nedajte sa strhnúť rýchlou reakciou s vami vybiehajúcich (avšak skúsených) pretekárov   Vo vašej minúte štartujúci pretekári majú určite prvú kontrolu inú, tak sa sústreďte len na svoj postup
 • keď nie ste si istý kde presne ste, tak nebežne bezhlavo a radšej zvoľnite beh, resp. aj zastaňte a určte si presne svoju polohu, v krajnom prípade sa vráťte na posledné miesto kde ste bezpečne určili svoju polohu
 • pribehnutím na kontrolu si preverte, či ide naozaj o váš kód kontroly podľa opisu kontrol (v blízkosti môže byť iná, ale s iným číslom) a zastrčte na cca 1 sekundu čip do dierky  SI zariadenia. Zvukový a svetelný signál potvrdí prechod kontrolou. Opäť si zorientujte mapu,   vyberte postup na ďalšiu  a ďalšiu kontrolu
 • z poslednej kontroly do cieľa je vyznačený povinný koridor pre dobeh. Dĺžka koridoru je cca 100 až 300 m.
 • na cieľovej čiare si nezabudnite tiež označiť prechod čipom
 • občerstvite sa pripraveným nápojom a prejdite k stolíku, kde sa vyčítajú údaje z SI čipu
 • dostanete lístoček, na ktorom sú údaje o vašom behu. Výsledný čas,medzičasy, strata na momentálne najlepších, dočasné umiestneni
 • a ak to beriete veľmi vážne, tak začnite v cieli diskutovať s vašimi súpermi v kategórii, kde ste to pokazili alebo naopak, kde ste vymysleli ideálny a najrýchlejší postup

 

spracovali: Milan Petrinec, Paulína Májová