runner cyclist skio

Zápisnice

Zápisy z konferencie SZOŠ, zasadnutí predsedníctva SZOŠ a komisií SZOŠ
Rok 2019

PSZOŠ 1/19, PSZOŠ 2/19, PSZOŠ 03/19.

Zápisnica z Konferencie SZOŠ - 25.05.2019

Príloha k 2/19 Interná smernica č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového reprezentanta v orientačných športoch

Príloha k 1/19 - Návrh rozpočtu SZOŠ 2019.

Rok 2018:

Správa Reviznej komisie SZOŠ 1/2018, PSZOŠ 1/18, PSZOŠ 2/18, PSZOŠ 3/18, PSZOŠ 4/18, PSZOŠ 5/18,

Príloha k zápisu 5/18 - Prijaté opatrenia Predsedníctvom SZOŠ dňa 1.12.2018 na nápravu nedostatkov zistených Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR v zmysle listu zo dňa 7.11.2018.

Príloha - Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2017.

Zápisnica Konferencie SZOŠ 2018 - Audit.

Zápisnica z Konferencie SZOŠ 2018 - volebná.

Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2018- volebná.

Rok 2017:

PSZOŠ 01/17, PSZOŠ 02/17,  PSZOŠ 03/17, PSZOŠ 04/17, PSZOŠ 05/17.

Uznesenie z Mimoriadnej konferencie SZOŠ,  Zápis z Mimoriadnej konferencie SZOŠ,

Zápis z Konferencie SZOŠ 2017, Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2017.

Rok 2016:

PSZOŠ 01/16, PSZOŠ 02/16, PSZOŠ 03/16, PSZOŠ 04/16, PSZOŠ 05/16, PSZOŠ 06/16.

Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ 2016.  Uznesenie z volebnej Konferencie SZOŠ 2016

Zápisnica a uznesenie z mimoriadnej konferencie 2016 - Žilina,

Rok 2015:

PSZOŠ 01/15PSZOŠ 02/15,   PSZOŠ 03/15, PSZOŠ 04/15, PSZOŠ 05/15, Zápisnica z konferencie SZOŠ 2015, Uznesenie z konferencie SZOŠ 2015, Zápisnica Komisie mládeže SZOŠ 2014.

Rok 2014: P SZOŠ 01/14P SZOŠ 02/14P SZOŠ 04/14P SZOŠ 05/14, Zápisnica z konferencie SZOŠ 2014, Uznesenie z konferencie SZOŠ 2014, Zápis z Komisie mládeže SZOŠ 2014Zápis Komisie vrcholového športu SZOŠ 2014   
,Rok 2013: Konferencia SZOŠ 2013, Komisia vrch. športu SZOŠ 2013, Komisia mládeže SZOŠ 2013
Rok 2012: ,
Rok 2011:  
Rok 2010: