runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Komisia rozhodcov

  • Vytvoril: martin.vaclavik
  • Dátum: 10.01.2024 17:38:25
  • Kategória: Zväz

KOMISIA ROZHODCOV SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (SZOŠ)
zloženie komisie od 02.12.2018:
Predseda Martin Václavík, tel +421 902 917 634,  vaclavik@firstsk.sk
Podpredseda Martin Jonáš, martinjonas787@gmail.com

Člen  Zdenko Roháč,  zdenko.rohac@gmail.com


10. január 2024

Vážení športoví priatelia,

radi by sme Vás v mene Sekcie OB a Komisie rozhodcov pozvali na Seminár rozhodcov a organizátorov, ktorý sa uskutoční v termíne 10.-11.2. v Martine - Priekope. Účasťou na seminári je možné predĺžiť platnosť R tried a súčasne slúži ako školenie pre zvýšenie/zisk R triedy. Náplňou Seminára bude komplexne rozhodcovská a čiastočne organizátorská činnosť na podujatiach v OB. Viac informácií nájdete v priloženej Pozvánke.


18.september 2018

Predsedníctvo SZOŠ vyzýva všetkých záujemcov o školenia trénerov T1, T2, T3 (viď smernica "Riadenie trénerov v SZOŠ"), aby sa prihlásili mailom na sekretariát SZOŠ do 15.10.2018. Na základe prejaveného záujmu budú podniknuté ďalšie potrebné kroky.

Zároveň Komisia rozhodcov SZOŠ ako najvyšší licenčný orgán Slovenského zväzu orientačných športov zverejňuje zoznam trénerov SZOŠ. Vyzývame všetky kluby a všetkých dotknutých jednotlivcov, aby k tomuto zoznamu dali svoje pripomienky mailom na sekretariát SZOŠ do 15.10.2018.

Následne budú tréneri vyzvaní, aby doručili na sekretariát SZOŠ čestné prehlásenie o svojej bezúhonnosti. Tí tréneri, ktorí túto podmienku splnia, budú zapísaní do zoznamu športových odborníkov v rámci štátneho informačného systému športu a budú tak naďalej oficiálne evidovaní ako tréneri.

Zoznam trénerov SZOŠ

Čestné prehlásenie športového odborníka


27.marec 2016

Aktuálny zoznam rozhodcov, platný k 15.3.2016 je tu. V tabuľke je vyhodnotená skutočnosť rokov 2014 a 2015 a účasť na semínári 2016.  

K 31.12.2016 Komisia rozhodcov prehodnotí rozhodcovské licencie v zmysle smerníc SZOŠ "Riadenie rozhodcov v Slovenskom zväze orientačných športov"  a "Rozhodcovské triedy v Slovenskom zväze orientačných športov". Ak by sme vychádzali z dnešného stavu v tabuľke, tak:

- žiadna farba znamená zotrvanie v súčasnej R triede (pre tých, ktorým bola R trieda zvýšená v roku 2015 alebo v roku 2016 nevzniká automatická možnosť posunu smerom hore)

- zelená farba znamená posun smerom do vyššej R triedy

- červená a žltá farba znamenajú pokles do nižšej R triedy: to platí, ak rozhodca ani počas roka 2016 nevykoná aktivitu v tej R triede, do ktorej patrí.

Rok 2016 je pred nami, aktivita sa dá dohnať.

K 15.3.2016 Komisia rozhodcov SZOŠ priznala kvalifikáciu R3 týmto rozhodcom: Pavol Bukovác (FBA), Peter Glončák (FBA), Martin Jonáš (BBA), Róbert Miček (SSN), Miroslav Palička (SSN), Michal Pavlík (SSN),  Pavol Šoltés (SSN), Marek Urban (SKS).

Písomný test na priznanie kvalifikácie R3 úspešne absolvovali aj: Silvester Dulák (SSN), Eva Farkašová (SSN), Katarína Papugová (TKE), Barbora Pavlíková (KYS), Miroslav Tauber (SSN). Po doložení rozhodcovskej praxe za rok 2016 im bude kvalifikácia R3 priznaná k 1.1.2017.

Martin Václavík, predseda Komisie rozhodcov SZOŠ 


8. marec 2016

V sobotu 27. februára 2016 sa v Martine – Priekope uskutočnil seminár rozhodcov a organizátorov podujatí v orientačných športoch.

Za účasti 39 záujemcov boli prebraté tieto tematické okruhy:

1)      Zmeny a doplnenia pravidiel a Sútažného poriadku OB (M. Petrinec)

2)      Organizovanie pretekov v OB: činnosť rozhodcov a ich vzájomná spolupráca, najčastejšie chyby (M. Kazík)

3)      Organizovanie pretekov v OB:

a. trate a štartová listina (R. Jonáš)

b. organizácia štartu (M. Petrinec)

c. meranie časov - používané softvery (J. Furucz)

d. výsledky a protokoly (M. Kazík)

e. povoľovací proces pri usporiadaní pretekov (M. Václavík)

Záver: v priebehu roka 2016 vydá Komisia rozhodcov usmernenie, ako postupovať pri organizácii pretekov v meste a v 1., 2., resp. 3. stupni ochrany prírody

4) Štatistika oblastných rebríčkov 2015 západ, stred, východ (R.Jonáš)

5) Analýza stredných tratí na celoslovenských pretekoch v sezóne 2015. (R. Balogh)

6) Analýza výsledkov: krátke štartové intervaly pri malých počtoch štartujúcich a skupinové absolvovanie tratí v žiackych kategóriách (M. Englman)

Záver: Komisia rozhodcov navrhla Sekcii OB úpravy Súťažného poriadku OB v článkoch, definujúcich štartové intervaly jednotlivých disciplín OB

7) Zákon o športe: nové povinnosti športovcov a klubov (M. Václavík)

 

Počas seminára prebehla diskusia k faktu, že na stužkových tratiach ako sprevádzajúce osoby idú do priestoru pretekov ľudia, ktorí v tých istých pretekoch štatujú aj vo svojej kategórii.

Záver: Komisia rozhodcov navrhla Sekcii OB doplnenie Súťažného poriadku OB v článku, definujúcom stužkové trate. 

 

Účastníci seminára mali možnosť vyskúšať si stavbu tratí podľa zadania, ktoré pripravil R. Jonáš. Vyhodnotenie výsledkov po kategóriách je tu: W 10: hodnotenie a trate, W14: hodnotenie a trate, M55: hodnotenie a trate. Pripojené je aj hodnotenie použitia rovnakých tratí pre viaceré kategórie.  

 


10.2.2016

Pozvánka na seminár rozhodcov a usporiadateľov pretekov (27.2.2016, Martin - Priekopa) bola rozoslaná mailom na kluby dňa 2.2.2016.


17. marec 2015

V nedeľu 1. marca 2015 sa v Martine – Priekope uskutočnil seminár rozhodcov a organizátorov podujatí v orientačných športoch.

Za účasti 36 záujemcov boli prebraté tieto tematické okruhy:

1)      hodnotenie pretekov OB v r. 2014 - klady a zápory (M. Petrinec)

2)      činnosť rozhodcov v roku 2014 + aktualizácia rozhodcovských licencií (M. Kazík)

3)      program vzdelávania učiteľov - aktivita Metodickej komisie (P. Májová) – záver: je potrebné, aby kluby boli aktívne a pomohli absolventom vzdelávania v ich ďalšej činnosti

4)      stavba tratí pre kategórie začiatočníkov (M. Václavík)

5)      presná orientácia a jej využitie v školských podmienkach (D. Furucz)  

6)      tlač tratí z programu OCAD (J. Furucz) – s využitím prezentácie Tomáša Leštínského

7)      zmeny a doplnenia pravidiel a Súťažného poriadku OB (M. Václavík)

8)      vyhlasovanie víťazov na majstrovstvách Slovenska (R.Jonáš) – záver: súčasnú úpravu môže zmeniť nasledujúca Konferencia SZOŠ

9)      analýza postupov v programe Route Gadget (R.Jonáš)

10)    SportIdent: riešenie problémov v prípade zlyhania, ukradnutia, zlého postavenia kontrolného stanovišťa  (J. Furucz) – záver: Komisia rozhodcov vydá k tejto problematike usmernenie

 


16. marec 2015

Komisia rozhodcov oznamuje pretekárom, že od roku 2015 bude možné, aby hlavný rozhodca v prípade problémov súvisiacich s technickým zlyhaním, ukradnutím alebo zlým postavením (resp. nepostavením) kontrolného stanovišťa uplatnil technické riešenie, ktoré bude spočívať vo vyradení dotknutých medzičasov z výsledkov danej kategórie a nemusel výsledky takejto kategórie anulovať. Komisia rozhodcov pripraví v krátkom čase materiál pre rozhodcov, ktorý bude obsahovať modelové situácie a spôsoby, ako ich bude možné riešiť.

Základnou myšlienkou tejto zmeny je snaha o ochranu pretekára, nie organizátora. Nehľadáme riešenia na zakrývanie problémov, ale hľadáme riešenia keď problémy nastanú a ktoré umožňuje systém SportIdent.

Zostáva plne v kompetencii hlavného rozhodcu, či a ktoré z možných technických riešení použije. Preto je potrebná  zmena zmýšľania pretekárov. Ak som presvedčený, že som na správnom  mieste, ale kontrola tam z akýchkoľvek dôvodov nie je (či už bola ukradnutá, nepostavená, postavená na zlom mieste), tak je potrebné vždy pretekať až do konca (nie preteky vzdávať, nie ich dobehnúť v tréningovom tempe).

Martin Václavík, predseda Komisie rozhodcov SZOŠ

 


7.marec 2015

Aktuálny zoznam rozhodcov, platný od 1.3.2015 je tu. Redukovaný zoznam, zobrazujúci iba rozhodcov so započítanou praxou za rok 2014 je tu.

Postup započítavania praxe je popísaný nižšie, v ozname z apríla 2014.

Martin Václavík, predseda Komisie rozhodcov SZOŠ


apríl 2014

Komisia rozhodcov SZOŠ zverejňuje zoznam rozhodcov orientačných športov po aktualizácii, vykonanej v priebehu februára a marca 2014. 

Počnúc sezónou 2014 bude Komisia rozhodcov započítavať rozhodcovskú prax na základe protokolov z pretekov -  táto skutočnosť je uvedená vo Vykonávacích predpisoch k súťažiam OB na rok 2014, časť E, bod 7.

Povinnosť vyhotoviť protokol z pretekov určuje Súťažný poriadok OB, bod 4.8.2, resp. Súťažný poriadok LOB, bod 2.11.3. Obsah protokolu z pretekov definuje Súťažný poriadok OB, bod 4.8.3, resp. Súťažný poriadok LOB, bod 2.11.4.

Zverejňujeme vzor protokolu z pretekov a tiež osnovu protokolu.

Započítavanie rozhodcovskej praxe ako jednu z podmienok získania alebo obnovenia rozhodcovskej kvalifikácie určuje smernica „Rozhodcovské triedy v SZOŠ“.

Spôsob započítavania definuje bod 4. smernice „Riadenie rozhodcov v SZOŠ“.

Pri započítavaní rozhodcovskej praxe bude Komisia rozhodcov postupovať podľa zásady „ak nie je protokol, niet čo započítať“.

Je preto v záujme všetkých rozhodcov, aby boli na sekretariát SZOŠ doručené aj protokoly z oblastných pretekov či školských súťaží a to aj spätne z podujatí, organizovaných po 1.1.2014.

Za Komisiu rozhodcov SZOŠ

Martin Václavík, predseda
9.4.2014