runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Volebná Konferencia SZOŠ 2023

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 24.09.2023 09:40:42

Vec: Pozvánka na volebnú Konferenciu SZOŠ

            Dňa 26. 11. 2023 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, www.sosbanbb.sk. uskutoční so začiatkom o 09:30 volebná Konferencia SZOŠ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva
  3. Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ
  4. Voľby do orgánov SZOŠ
  5. Kalendár pretekov 2024
  6. Aktualizácia Prestupového poriadku SZOŠ
  7. Diskusia
  8. Záver

 

           

Konferencii predchádzajú tieto akcie v takomto časovom harmonograme:

sobota 25.11.2023    

            10:00 – 12:30 - odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ

            12:30 – 13:30  - obed

             13:30 – 16:00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO  

           

Každý klub SZOŠ je povinný postupovať podľa Stanov SZOŠ, čl. IX, bod 3. Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ z posledného nahlásenia je uvedený v prílohe. Pokiaľ chcete zmeniť zástupcu Vášho klubu urobte tak písomne do 30.10.2023. Postačuje oskenovaný dokument zaslaný emailom  na sekretariát SZOŠ. Upozorňujeme na tú skutočnosť, že ak sa nemôže zúčastniť konferencie štatutár kolektívneho člena SZOŠ, tak potom svojho zástupcu musí štatutár splnomocniť na zastupovanie.

Nový delegát poverený klubom si so sebou prinesie originál vyplneného tlačiva „Nahlásenie Delegátov Konferencie SZOŠ“ potvrdený štatutárom kolektívneho člena.

Kluby môžu na konferenciu pozvať hostí, ich účasť však musia písomne nahlásiť do 30.10.2023 na sekretariát SZOŠ.

Pozvánka na volebnú Konferenciu SZOŠ

Prehľad počtu delegátov k 13.9.2023

Predbežný zoznam delegátov na Konferenciu SZOŠ

Predbežný zoznam kandidátov na volené funkcie v SZOŠ

Aktualizácia Prestupového poriadku SZOŠ

Kalendár súťaží SZOŠ 2024

Zoznam delegátov, ktorí sa zúčastnili Kenferencie SZOŠ

Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ

Zoznam zvolených funkcionárov na Konferencii SZOŠ

Tlačivo na nahlásenie delegáta na Konferenciu SZOŠ

Tlačivo na splnomocnenie zastupovania na Konferencii SZOŠ

Pozvánka na Odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ

Pozvánka Odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO

Prihláška na Semináre - tlačivo

comments powered by Disqus